نویسندگان

همدان، بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

زمینه و هدف: عفونت های بیمارستانی از علل مهم مرگ و میر، ناخوشی، اتلاف هزینه و افزایش مدت اقامت بیماران در بیمارستان می باشد. لوازم پزشکی و از جمله گوشی های پزشکی نقش عمده ای در انتقال عفونت های بیمارستانی دارند؛ لذا بایستی در تمیز کردن و ضد عفونی نمودن صحیح این وسایل دقت کافی مبذول شود. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان تاثیر دو محلول ایزوپروپیل الکل 70 درصد و میکروتن 5 درصد بر روی آلودگی باکتریایی گوشی های پزشکی بیمارستان های شهر ملایر می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای دو گروهی است و جامعه پژوهش شامل تمام گوشی های پزشکی بیمارستان های شهر ملایر بوده است. با توجه به تعداد محدود، کل جامعه جهت نمونه گیری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت دو مرحله ای انجام شد. ابتدا قبل از ضد عفونی از سطح دیافراگمی گوشی های پزشکی نمونه برداری میکروبی انجام شد. سپس کلیه گوشی ها به صورت یک در میان توسط دو محلول ایزوپروپیل الکل 70 درصد و میکروتن 5 درصد ضد عفونی گردیدند. پس از گذشت زمان به ترتیب ده و پانزده دقیقه نمونه برداری از سطح دیافراگمی گوشی ها مجددا انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان دادند که شایع ترین میکروارگانیسم در دو گروه، استافیلوکوک کواگولاز منفی بوده است. همچنین قبل از عمل ضدعفونی میانگین نمره شمارش کلنی های میکروبی درگروه اول (ضدعفونی شده با ایزوپروپیل الکل) 79.3 و در گروه دوم (ضدعفونی شده با میکروتن) 76.6 بود. درصورتی که این میزان به ترتیب در دو گروه به 6.8 و 1.6 رسید. آزمون های آماری نشان داد هر دو محلول در کاهش شمارش کلنی میکروبی نقش داشته اند ولی تفاوت معنی داری در میانگین نمره شمارش کلنی های میکروبی پس از ضد عفونی نمودن با دو محلول وجود نداشته است.
نتیجه گیری: تاثیر دو محلول در ضد عفونی نمودن سطح گوشی های پزشکی به یک اندازه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF ISOPROPYL ALCOHOL 70% AND MICRO 10 (5%) ON THE BACTERIAL INFECTION OF STETHOSCOPES IN MALAYER HOSPITALS IN MALAYER, IRAN (2005)

نویسندگان [English]

  • R AMINI
  • SR BORZOU

چکیده [English]

Background and purpose: Nosocomial infections are one of the most important causes of mortality and morbidity, and increases the cost and duration of hospitalization. Equipment and supplies, particularly stethoscopes, play an important role in the transmission of nosocomial infections. Therefore, care must be taken in cleaning and sterilizing them. This study was mainly intended to determine the effectiveness of two solutions (isopropyl alcohol 70% and micro-10, 5%) on the bacterial infection of stethoscopes used in Malayer Hospitals in Malayer, Iran.
Methods and Materials: This interventional two-group study was conducted in Malayer Hospitals and all stethoscopes used were taken into consideration as the population was limited. Sampling was done in two stages. First, microbial samples were taken from the diaphragms. Then, every other stethoscope was assigned into separate groups: one to be sterilized with isopropyl alcohol 70% and the other with micro-10 5%. In the second stage of sampling, samples were taken from diaphragms 10 and 15 minutes after sterilization.
Results: The most common microorganism, in both groups, was found to be the negative coagulase staphylococcus. Also, it was revealed that mean colony forming unit, in the alcohol group before sterilization, was 79.3; while in the second group, it was 76.6. After disinfection, the figures amounted to 6.8 and 1.6 respectively. Statistical measures indicated that both solutions were effective in reducing the colony forming units but the difference was not statistically significant.
Conclusion: The effect of both solutions in the disinfection of the stethoscopes has been equal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CROSS INFECTION
  • PROPANOL
  • STETHOSCOPE
  • MICRO
  • 10
  • EQUIPMENT AND SUPPLIES