نویسندگان

نیشابور، خیابان امام خمینی 27، دانشکده پرستاری

چکیده

زمینه وهدف: در ایران، اسهال یکی از علل عمده مرگ و میر در گروه سنی زیر پنج سال محسوب می شود و اغلب برای درمان اسهال از روش های گران قیمت مایع درمانی وریدی و داروهای کم اثر استفاده می شود، در حالی که می توان با راه های درمانی ساده و موثر، تعداد مرگ های ناشی از اسهال را کاهش داده و در صرفه جویی هزینه های درمان تلاش نمود. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اثرات سولفات روی خوراکی و ORS بر شدت و مدت اسهال حاد کودکان زیر پنج سال روستاهای منتخب شهرستان نیشابور در سال 1384 انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی روستاهای منتخب نیشابور، صورت گرفت. که از میان آن ها 160 کودک مبتلا به اسهال حاد ویرال که هیچ گونه آنتی بیوتیکی مصرف نکرده بودند، به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب و به دو گروه شاهد (کودکانی که فقط او آر اس دریافت نموده ) و گروه مورد (کودکانی که او آر اس و سولفات روی دریافت نمودند) تقسیم شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که وضعیت اسهال این کودکان با بیشترین فراوانی (88.3 درصد) به صورت حاد بوده است. بیشترین تعداد دفعات اسهال که نشان دهنده شدت اسهال می باشد، قبل از درمان با فراوانی 36.7 درصد (بیشتر از 6 در شبانه روز) بوده و درحالی که پس از درمان با سولفات روی و ORS تعداد دفعات اسهال کاهش یافته و بیشترین میزان فراوانی 52 درصد به 2 بار در شبانه روز کاهش یافته است. از طرفی، بررسی آماری نشان داد که بین شدت و مدت اسهال قبل از مصرف سولفات روی با بعد از مصرف آن (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF ORAL ZINC SULFATE AND ORS ON THE SEVERITY AND DURATION OF THE ACUTE DIARRHEA IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OF AGE IN NEYSHABOUR, IRAN

نویسندگان [English]

  • A SAADATI
  • R FROTAN
  • F RAEESI
  • SM VAFAEI

چکیده [English]

Background and Purpose: Diarrhea is considered as one of the mortality causes in children less than five years of age in Iran. Often it is treated with either expensive method such as IV serum therapy or less effective drugs; while it is possible to treat it with more effective and simpler methods and to reduce the number of deaths due to diarrhea. The present study is, therefore, conducted to compare the effects of oral zinc sulfate and ORS on the severity and duration of diarrhea in the rural children of Neyshabour in 1384 (2005).
Materials and Methods: This experiential study was conducted on children under five years of age admitted to selected rural Health Clinics in Neyshabour, Iran; 160 children with viral diarrhea and not taking antibiotics were taken as the study sample and divided into control (taking ORS only) and experimental (taking ORS plus zinc supplement) groups. Questionnaires were used for data collection and the obtained data were analyzed in SPSS.
Results: Acute diarrhea was the case in 83.3% of the patients. The highest frequency of excretion indication the severity before treatment was 6 times a day in 36.7% of the cases. While after treatment it was reduced to 2 times a day in 52.3% of the cases. A significant relationship was found between the severity and duration of diarrhea before and after taking zin sulfat (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • child
  • DIARRHEA
  • ZINC SULFATE
  • ORS