نویسندگان

گرگان، ورودی غربی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

زمینه و هدف: ژن p53 یک ژن سرکوب کننده تومور است. پروتئین P53 محصول این ژن می باشد که از طریق آپوپتوز از تشکیل تومور و انتشار سلول هایی که از نظر ژنتیکی آسیب دیده اند، جلوگیری می کند. اختلال یا غیرفعال شدن پروتئین P53 به دلیل جهش این ژن، می تواند منجر به رشد کنترل نشده سلول ها و در نتیجه ایجاد سرطان شود. موتاسیون های ژن p53 منجر به تجمع پروتئین P53 در هسته های سلول های سرطانی می شود که با روش های ایمنوهیستوشیمیایی قابل ردیابی می باشد. به دلیل نیمه عمر کوتاه محصولات ژن p53 و طولانی بودن نیمه عمر انواع جهش یافته آن، پروتئینی که به وسیله رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیایی ردیابی می شود، عمدتا از نوع محصولات جهش یافته ژن p53 هستند. این مطالعه برای بررسی تجمع این پروتئین در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهرستان گرگان انجام شده است.
مواد و روش ها: با مراجعه به بخش پاتولوژی بیمارستان پنجم آذر گرگان، اسامی بیماران مبتلا به سرطان معده طی سال های 82-76 استخراج شده (111 نفر) و بلوک های پارافینی این بیماران پس از برش میکروتومی با متد ایمونوهیستوشیمیایی از نظر وجود پروتئین P53 رنگ آمیزی شد. پس از ورود داده ها به رایانه با نرم افزار SPSS، برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون آماری مجذور کای استفاده شد.
یافته ها: براساس یافته های این مطالعه بیشترین فراوانی به آدنوکارسینوم تعلق داشت (66.7 درصد). در 59.5 درصد این افراد پروتئین P53 به روش ایمنوهیستوشیمی در سلول مشاهده گردید. ارتباط آماری معنی داری بین سن، جنس و نوع هیستولوژیک تومور معده با پروتئین P53 پیدا نشد.
نتیجه گیری: در این مطالعه میزان پروتئین P53 بالا بود اما ارتباط معنی داری با سایر متغیرها یافت نشد. پیشنهاد می گردد جهت بررسی ارتباط بین تجمع این پروتئین در سلول های سرطانی با متغیرهای دیگر در بیماران مبتلا، مطالعات بیشتری صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE P53 GENE EXPRESSION BY IMMUNOHISTOCHEMISTRY IN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER AT 5TH AZAR HOSPITAL IN GORGAN, IRAN

نویسندگان [English]

 • N MEFTAH
 • MR RABIEI
 • GHR ROUSHANDEL
 • S BESHARAT
 • A JABARI
 • SH SEMNANI
 • R AZARHOUSH
 • N ABDOLLAHI

چکیده [English]

Background and Purpose: P53 gene is a tumor suppressive gene and its product, P53 protein, is a protective factor against tumor formation that inhibits the extension of genetically damaged cells. P53 aggregation in tumoral cell nucleus is related with p53 gene mutations, which can be detected by immunohistochemical methods. This study was designed to investigate the protein aggregation in patients with gastric cancer in Gorgan, Iran.
Methods and materials: All paraffin-embedded blocks of gastric cancer cases during the years 2000 to 2004 in the pathology ward of the 5th Azar Hospital in Gorgan, Iran (111 cases altogether) were evaluated and stained, for detecting microtome cutting. The obtained data were entered into SPSS and chi-square was used for analysis.
Results: 111 cases with gastric cancer were investigated. The most frequent type of gastric tumor was adenocarcinoma (66.7%). In 59.5% of the affected cases, P53 protein was detected. No significant relationship was observed between P53 expression and factors such as age, gender, and histological type of the tumor.
Conclusions: In this study, P53 protein rate was high but it showed no significant relationship with other variables. We suggest further studies to discover the relationship between protein aggregation in tumor cells and other variables in affected cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • GASTRIC CANCER
 • P53 PROTEIN
 • Immunohistochemistry