نویسندگان

تهران، خیابان قدس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی

چکیده

زمینه و هدف: قارچ های کراتینوفیلیک از نظر اکولوژیکی، پزشکی و صنعتی دارای اهمیت می باشند و خاک های زراعی به دلیل وجود کراتین و کودهای حیوانی محل مناسبی برای رشد قارچ های کراتینوفیلیک هستند لذا تعیین قارچ های کراتینوفیلیک خاک در مناطق زراعی - دیمی هدف این مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقایسه ای با استفاده از نمونه برداری طبقه ای می باشد. تعداد 100 نمونه خاک از مناطق مختلف زراعی- دیمی در استان های خراسان رضوی و جنوبی جمع آوری شد و نمونه ها به روش وان بروزگهمیا کشت داده شد. سپس قارچ های موجود در آن شناسایی و مورد شمارش قرار گرفته و اطلاعات با استفاده از جداول دو بعدی و چند بعدی توصیف و با استفاده از آزمون های مختلف آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از نمونه های خاک 289 کلنی قارچی جدا شد که شامل 20 گونه قارچ در 16 جنس بودند که در بین گونه های جدا شده گونه های مختلف فوزاریوم با 53 کلنی (18.33 درصد)، گونه آنکسیوپسیس استرکوراریا 47 (16.26 درصد) و گونه های مختلف آسپرژیلوس 44 کلنی (15.22درصد)، دارای بالاترین تعداد کلنی در بین آن ها می باشد. آزمون مک نمار نشان می دهد که آنکسیوپسیس استرکوراریا، فوزاریوم اکسیسپاروم و گونه های مختلف پنیسلیوم گونه های غالب در این منطقه می باشند.
نتیجه گیری: در مناطق تحت بررسی در این مطالعه، درماتوفیتی جدا نشد ولی قارچ های کراتین دوست گوناگون با فراوانی های مختلف جدا گردیدند که از عوامل اتیولوژیک عفونت های قارچی در انسان و حیوان به شمار می آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE SURVEY AND IDENTIFICATION OF KERATINOPHILIC FUNGI IN DRY-FARMING SOIL SAMPLES FROM SOUTH AND RAZAVI KHORASAN PROVINCES IN IRAN

نویسندگان [English]

  • M MAHMOUDI
  • F ZEYNI
  • H MOALAEI
  • J HASHEMI
  • M PIT

چکیده [English]

Background and purpose: Keratinophilic fungi are ecologically, medically and industrially important and farming soil is suitable for their growth due to their keratin and fertilizers. Therefore, this study was intended to determine the different types of keratinophilic fungi in dry-farming soil samples.
Methods and Materials: Using stratified sampling, this descriptive comparative study included 100 soil samples from dry-farming areas in South and Razavi Khorasan Provinces in Iran. Samples were cultured through Van beuseghemi method and various fungi within the cultures were identified and counted. Relevant data were analyzed using two-scale and multi-scale tables as well as statistical tests.
Results: 289 colonies were isolated which included 20 species in 16 genuses. Fusarium SP With 53 colonies (18.33%), Annixopsis stercoraria with 47 colonies (16.26%) and Aspergillus SP varieties with 44 colonies (15.22%) were found to be the most common species. Also, McNemar's test revealed A. stercoraria, F. oxyspayum and penicillium SP to be dominant in the area (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • KERATINOPHILIC FUNGI
  • KERATINOLYTIC
  • DRY
  • FARMING LOCALITIES