نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: NPP (پروتئین جدید افزاینده فشار خون) یک آنزیم پلاسمایی انسانی و از نظر ساختمانی وابسته به b-FXIIa است که به طور شدیدی فشار خون سیستولیک (SBP)، فشارخون دیاستولیک (DBP) و ضربان قلب (HR) را در موش های صحرایی افزایش می دهد. این پاسخ ها در موش های نفرکتومی شده (2NX) شدیدا تقویت می شود. همزمان با آن، افزایش در رهایی کاتکولامین ها از غدد آدرنال نیز دیده می شود. هدف از این مطالعه بررسی مکانیسم عمل NPP و اطمینان از این مطلب است که آیا بلوک گانگلیونی توسط pentolinium می تواند روی پاسخ های NPP در موش های 2NX اثر داشته باشد؟
مواد و روش ها: در این مطالعه از موش های صحرایی نر با وزن 350-300 گرم و نژاد Wistar استفاده شد. در گروه نفرکتومی شده، 24 ساعت پس از 2NX حیوان توسط Inactin بیهوش شده و برای ایجاد بلوک گانگیونی داروی(19.2 mg/kg S.C) Pentolinium تزریق شد (گروه +P). اندازه گیری SBP،DBP و HR در پاسخ به تزریق وریدیNPP5mL ، NPP20mL و b-FxII 300ng/kg انجام شد. نتایج حاصل از این گروه (+P) با گروه هایی که P- بودند مقایسه شد.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که NPP و b-FXIIa خالص می تواند SBP،DBP و HR را هم در موش های کنترل و هم در موش های نفرکتومی شده افزایش دهد. میزان این پاسخ ها در موش های گروه P+ نفرکتومی شده به طور معنی داری بیشتر از پاسخ های گروه P- نفرکتومی شده است. به هر حال در گروه P+ نفرکتومی شده، میزان افزایش SBP،DBP بیشتر از HR است.
نتیجه گیری: NPP و b-FXIIa می تواند در موش ها، پاسخ های قلبی عروقی فوق را ایجاد نماید. برای بروز این پاسخ ها نیازی به بلوک گانگلیونی نیست ولی در موش های P+ که داروی بلوک گانگلیونی را دریافت کرده اند، این پاسخ ها تقویت شده اند و این تقویت پاسخ در موش های نفرکتومی شده معنی دار است. این موضوع علاوه بر تایید رابطه ساختمانی و عملی NPP با b-FXIIa، همچنین بیانگر تداخل بین مسیرهای کولینرژیک و پپتیدرژیک برای بروز اثرات قلبی عروقی NPP است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF GANGLION BLOCKADE ON THE CARDIOVASCULAR RESPONSES OF NEW PRESSOR PROTEIN (NPP) IN NEPHRECTOMIZED RATS

نویسندگان [English]

  • A PEZHHAN
  • S OSMOND

چکیده [English]

Background and Purpose: New Pressor Protein (NPP) is a human plasma enzyme structurally related to b-FXIIa, which potently raises Systolic Blood Pressure (SBP), Diastolic Blood Pressure (DBP) and Heart Rate (HR) in bioassay rats. These effects are strongly potentiated in nephrectomized (2NX) rats. Concurrently, there is a massive release of catecholamines from adrenal glands. This study is carried out to investigate NPP's mechanism of action and whether ganglionic blockade can affect NPP's responses by Pentolinium in 2NX rats.
Method and Materials: Male Wistar rats, weighing 300-350g, were selected. In the nephrectomized group, after 24 h 2NX, animals were anesthetized by Inactin and ganglionic blocking agent Pentolinium (19.2 mg/kg s.c.) (P+ group) was injected. Measurements of SBP, DBP and HR were done in response to intravenous injection of NPP (5, 20 uL plasma equivalent) or purified b-FXIIa (300 ng/kg). The results of this group (P+) were compared with those of the (P-) group.
Results: These results show that NPP and purified b-FXIIa can increase SBP, DBP and HR in both groups (sham-2NX or 2NX rats). These responses in (P+) nephrectomized rats are significantly higher than (P-) nephrectomized rats (P?0.01 for each response). However, in (P+) nephrectomized rats, the increment in SBP and DBP responses are more than HR response.
Conclusion: It is concluded that NPP and b-FXIIa can produce such cardiovascular responses in rats. Although NPP does not require ganglion blockade for these responses, in P+ rats these responses have been potentiated and this potentiation is significant in nephrectomized rats. The results confirm the structural and functional relations between NPP and bFXIIa. It also indicates that there is interaction between cholinergic and peptidergic pathways for producing cardiovascular effects of NPP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • npp
  • COAGULATION B
  • FXIIA
  • GANGLION BLOCKADE
  • NEPHRECTOMY