نویسندگان

سبزوار، خیابان مدرس، مدرس 21، بن بست افتخاری

چکیده

زمینه و هدف : پروتئین واکنش پذیر C (CRP)، یک شاخص حساس و غیراختصاصی التهاب است که ارتباط آن با بیماری عروق کرونر مشخص گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان پروتئین واکنش پذیرC در مردان چاق بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است. تعداد 24 نفر (16 مرد چاق و 8 مرد لاغر) با دامنه سنی 35 تا 48 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. مردان چاق به صورت تصادفی در دو گروه زیر قرار گرفتند: 1) گروه تمرین مقاومتی 2) گروه کنترل. گروه سوم هم مردان لاغر بودند. از همه آزمودنی ها در حالت ناشتا خون گیری به عمل آمد. گروه آزمایش مدت 13 هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات مقاومتی داشتند. برنامه تمرینات مقاومتی به صورت دایره ای، در یازده ایستگاه و با شدت 50 الی60 درصد یک تکرار بیشینه (IRM) انجام گرفت.
یافته ها: تمرینات مقاومتی باعث کاهش معنی دار میزان CRP در مردان چاق گردید (از 1.65±0.6 به 0.53±0.73). همچنین مشخص شد که در حالت پایه غلظت های سرمی CRP در مردان چاق به طور معنی داری بالاتر از مردان لاغراست (1.65±0.6 در مقابل 0.26±0.21). به علاوه همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان CRP با شاخص های چاقی (r=0.75) و اجزای مختلف سندرم متابولیکی مشاهده گردید.
نتیجه گیری: تمرینات مقاومتی به علت داشتن اثرات ضد التهابی احتمالا سبب کاهش خطر حوادث قلبی عروقی بعدی در مردان چاق می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF RESISTANCE TRAINING ON C- REACTIVE PROTEIN (CRP) IN OBESE MEN

نویسندگان [English]

  • MR HAMEDI NIA
  • AH HAGHIGHI
  • P JAMILI

چکیده [English]

Background and purpose: C-reactive protein is a sensitive, nonspecific marker of inflammation and its relationship with coronary vascular disease is already established. The present research was conducted to study the effect of resistance training on the rate of C-reactive protein in obese men.
Methods and Materials: The present study was quasi-experimental and 24 male subjects (16 obese, 8 lean) with age range of 35 to 48 years voluntarily participated in the study. Obese men were randomly assigned into two groups: resistance training and control group. The third group included the lean men subjects. Fasting blood samples were taken from all subjects. The experimental subjects received resistance training for 13 weeks, 3 sessions per week. The resistance training was done in circuit fashion in 11 stations with a 50 to 60% intensity of one maximum repetition (IRM).
Results: Resistance training significantly decreased the serum CRP levels of the obese men (from 1.65±0.6 to 0.53±0.73). In addition, serum CRP concentrations in obese men at baseline state were significantly higher than those in lean men (1.56±0.58 versus 0.26±0.21). In all subjects there was a significant and positive correlation between serum CRP levels and obesity markers (r=0.75) and different components of the metabolic syndrome.
Conclusion: Resistance training due to antinflammatory effects is likely to reduce the risk of future cardiovascular events in obese men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • inflammation
  • Obesity