نویسندگان

تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

چکیده

زمینه و هدف: سرطان یکی از معضلات بهداشتی در ایران است که اخیرا به عنوان سومین عامل مرگ و میر شناخته شده است. در این مطالعه، جمعیت مبتلایان به سرطان غدد درون ریز در چهار استان ایران جمع آوری شده و ثبت گردیدند.
مواد و روش ها: بیماران در هر استان بر اساس سن، جنس و مشخصات تومور (محل، شکل و و?ژگی) طبقه بندی شده و اطلاعات موجود بر اساس سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری های سرطانی کُدگذاری شدند. سن پر خطر در افراد هر استان محاسبه گردید و نتایج بر اساس میزان شیوع و بر حسب جنس، سن، توزیع سنی خاص و میزان شیوع تطبیق داده شده برای سن (ASR) در هر صد هزار نفر، با استفاده از روش های آماری استاندارد محاسبه شد.
یافته ها: از میان 319 مورد سرطان اولیه غدد درون ریز جمع آوری شده، 313 مورد مبتلا به سرطان تیرویید و 6 مورد مبتلا به سرطان آدرنال بودند. از میان مبتلایان به سرطان تیرویید، 82.7 درصد نوع پاپیلری، 8.6 درصد نوع فولیکولر، 7 درصد نوع مدولری و 1.6 درصد سرطان آناپلاستیک داشتند. ASR محاسبه شده برای سرطان تیرویید حدود 1.289 (0.627 برای مردان و 1.59 برای زنان) با بالاترین شیوع در کرمان (ASR=1.643) و کمترین شیوع در گلستان (ASR=0.738) گزارش شد. سن مبتلایان به سرطان تیرویید در زمان تشخیص بیماری، 3 الی 80 سال با میانگین سنی 43.9 سال (SD=15.9) بود که این میزان 45.21 سال (SD=17.13) برای مردان و 43.49 سال (SD=15.51) برای زنان (نسبت زن به مرد= 3.1/1) گزارش شد (P=0.41). از 6 مورد مبتلایان به سرطان آدرنال، 4 مورد نوروبلاستوما و 2 مورد فئوکروموسیتوما داشتند. میانگین سنی این گروه در بدو تشخیص، 16.17 سال (SD=7.05)، 13 سال (SD=3.46) برای مردان و 19.33 سال (SD=9.07) برای زنان بود (P=0.32).
نتیجه گیری: ایران تا سال های اخیر به عنوان یکی از مناطق اندمیک فقیر ید به حساب می آمد. غنی سازی نمک با ید از 12 سال پیش آغاز گردید. این افزایش مصرف نمک یددار باعث افزایش شیوع سرطان پاپیلری در مقایسه با سایر انواع سرطان های تیرویید شد که این توزیع با نمای دیده شده در مناطق با افزایش ید مصرفی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CANCER, RECENTLY KNOWN AS THE THIRD MORTALITY FACTOR, IS ONE OF THE HEALTH PROBLEMS IN IRAN

نویسندگان [English]

  • MB ARDESHIR LARIJANI
  • R MALEKZADEH
  • V HAGHPANAH
  • B SOLEYMANPOUR
  • R HESHMAT
  • SM TAVANGAR

چکیده [English]

Background and Purpose: This study was intended to record the number of endocrine cancer in four provinces of Iran.
Methods and Materials: Patients in each province were classified according to their age, gender, sex, and tumor characteristics (site, morphology and behavior). The obtained data were coded according to ICD-O. High- risk age was calculated for each province and the results presented as incidence rates by sex, age, age- specific rates and ASR per 100,000 person – years using standard statistical methods to the world population.
Results: Out of 319 cases of primary endocrine cancers found and recorded, 313 cases were thyroid carcinoma and 6 cases were adrensal cancers. In thyroid carcinoma group, the share of Papillary, follicular, medullary and anaplastic carcinomas accounted for 82.7%, 8.6%, 7.0% and 1.6% respectively. Also, the ASR of thyroid carcinoma for total, male and female cases were 1.289, 0.627 and 1.59 respectively. The highest incidence rate of the thyroid carcinoma was found in Kerman with the ASR of 1.643 for both genders and the lowest rate in Golestan with the ASR of 0.735. Mean age of patients was 43.9 years (SD=15.90) and their age ranged from 3 to 8 years. This figure for males was 45.21 (± 17.13) and for females 43.49 (±15.51) (P= 0.41). Also, the female - male ratio was 3.1 to 1. In adrenal cases (n=6), 4 cases (66.7%) had neuroblastoma and 2 cases were pheochromocytoma (33.3%). The mean diagnosis age was 16.17 (± 7.05) years for the whole population of cases; 13.00 (±3.46) years for males and 19.33 (±9.07) for females (P=0.32)
Conclusion: Iran was considered as an endemic iodine-deficient region until fairly recently. However, iodinization of salt started 12 years ago and since then, this increase has caused an increase in the incidence of papillary cancer, compared to other thyroid carcinomas; its frequency and distribution closely correspond to the observed profile in areas with high iodine consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NEOPLASM
  • ENDOCRINE
  • REGISTRY
  • Iran