نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت و کمیت یادگیری از عوامل متعددی نظیر سطح عمومی هوش، سلامت جسمی و روانی، انگیزه، امکانات محیط زندگی، امکانات آموزشی و کمک آموزشی و قابلیت های شناختی تاثیر می پذیرند اما روان شناسان مشاهده کرده اند که حداقل در دوران دانشجویی، آن چه که بیشترین تاثیر را بر وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارت های عمومی مطالعه، یادگیری درسی و یادآوری مطالب آموخته شده است. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عادت های مطالعه ی دانشجویان و تشخیص نارسایی های احتمالی موجود در روش های مطالعه ی آن ها انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقطعی می باشد و جمعیت مورد مطالعه، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال 1383 می باشد که 297 نفر از آن ها به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه عادت های مطالعه PSSHI استفاده شد. این پرسشنامه دارای 45 سوال در هشت حوزه شامل تقسیم بندی زمان، شرایط فیزیکی مطالعه، توانایی خواندن، یادداشت برداری، انگیزش یادگیری، حافظه، امتحانات و سلامتی می باشد. پاسخ سوالات به صورت همیشه، یا بیشتر اوقات، بعضی اوقات، به ندرت یا هرگز است. ضریب پایایی از طریق آزمون- آزمون مجدد 0.88 و در روش دو نیمه کردن 0.65 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی تحت spss استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره کل عادت مطالعه در دانشجویان پسر 50.87 و دختر 51.48 (از نمره 90) بود که تفاوت بین این دو گروه معنی دار نبود. نتایج در مورد نمره به دست آمده به تفکیک حوزه های مربوط به عادت های مطالعه عبارت بودند از: تقیسم بندی زمان 5.36 از 10، شرایط فیزیکی 6.9 از 12، توانایی خواندن، 8.29 از 16، یادداشت برداری 3.2 از 6، انگیزش یادگیری 8.55 از 12، حافظه 4.6 از 8، امتحانات 10.26 از 18 و سلامتی عمومی 2.94 از 6. در حوزه های توانایی خواندن، انگیزش یادگیری و امتحان دادن، بین دو جنس مذکر و مونث اختلاف معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت شیوه مطالعه در دانشجویان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و این مساله باید مورد توجه مسوولین آموزش دانشکده قرار گیرد. لازم است جهت آموزش و راهنمایی دانشجویان و بهبود عادات مطالعه آن ها برنامه ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY HABITS IN STUDENTS OF SABZEVAR SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES

نویسندگان [English]

  • M KOUSHAN
  • A HEYDARI

چکیده [English]

Background and Purpose: The quality and quantity of learning are influenced by such factors as IQ, mental and physical health, motivation, environmental facilities, educational aids and technology and cognitive capabilities; however, psychologists have observed that, at least for university students, what affects educational performance for the most part are general study skills, learning and recall. Therefore, this study was conducted to identify the students, study habits and to diagnose possible deficits in their skills.
Methods and Materials: The present study is a cross- sectional descriptive research. 297 students were selected through converient non- probability sampling, out of the whole study population of students studying in Sabzevar school of Medical Sciences in Sabzevar, Iran in 2004 (1383). PSSHI inventory of study skills was used for data collection. The inventory contains 45 questions in eight areas divided in to time allotment, physical conditions of studying reading ability, note taking, learning motivation, memory, examinations and health. The likert- type responses were "always or often, "sometimes", "Rarely or never". Test- retest and split- half methods rendered the reliability of the questionnaire as 0.88 and 0.65 respectively. Descriptive statistics in spss were used for data analysis.
Results: Mean study habit in male and female students were 50.87 and 51.48, respectively, out of 90, with no significant difference. Results for eight respective areas were as follows: time allotment 5.36 (out of 10), physical conditions 6.9 (out of 12), reading ability 8.29, (out of 16), note taking 3.2 (out of 6), learning motivation 8.55 (out of 12), memory 4.6 (out of 8), examinations 10.26 (out of18), and general health 2.94 (out of 6). Significant differences were observed across gender in reading ability, learning motivation and examinations.
Conclusion: University students do not have high quality study skills and this problem should be attended by the university officials in charge of students, education. It is necessary to plan for the improvement of their study habits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STUDY SKILLS
  • STUDY HABITS
  • Students