نویسندگان

کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، درمانگاه دانشگاه

چکیده

زمینه و هدف: آسیب های مچ پا یکی از شایع ترین آس‍‍‍‍‍‍یب های اسکلت‍‍‍‍‍‍ی عضلان‍‍‍‍‍‍ی در فعالیت های ورزش‍‍‍‍‍‍ی است که به طور کل‍‍‍‍‍‍ی 10 الی 15 درصد از کل آسیب ها را شامل م‍‍‍ی شود. احتمال بروز پ‍‍‍‍‍‍یچ خوردگ‍‍‍‍‍‍ی پای ورزشکار در یک دوره ‍45 درصد م‍‍‍ی باشد که 10 الی 30 درصد از آس‍‍‍یب های مچ پا متاسفانه به فرم مزمن تبدیل م‍‍‍‍‍‍ی شود. پژوهش حاضر با هدف بررس‍‍‍‍‍‍ی ناپایداری مفصل مچ پا در ورزشکاران ت‍‍‍‍‍‍یم های مل‍‍‍‍‍‍ی فوتبال، کشت‍‍‍‍‍‍ی آزاد و فرنگ‍‍‍‍‍‍ی و بسکتبال که ب‍‍‍‍‍‍یشترین فشار را بر روی مچ پا دارند، انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی 229 نفر از ورزشکاران ت‍‍‍‍‍‍یم های مل‍‍‍‍‍‍ی رشته های فوتبال، کشتی آزاد، فرنگی و بسکتبال که به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند انجام گرفت. م‍‍‍‍‍‍یانگ‍‍‍‍‍‍ین سن و قد این ورزشکاران به ترتیب 23 سال و 185 سانت‍‍‍‍‍‍یمتر بود. جهت بررسی نتایج این تحق‍‍‍‍‍‍یق در ورزشکاران آس‍‍‍‍‍‍یب دیده رشته های مختلف، از آزمون مجذور کای استفاده شد. همچن‍‍‍ین تشخ‍‍‍یص آس‍‍‍یب مچ پا با معاینات بال‍‍‍ین‍‍‍ی و برای تایید آن از تست گراف‍‍‍ی o‏rtise view استفاده گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، ناپایداری مفصل مچ پا درکشتی گیران آزاد 8.6 درصد، کشت‍‍‍ی گ‍‍‍یران فرنگ‍‍‍ی 5.9 درصد، فوتبال‍‍‍یست ها 14.7 درصد دربسکتبالیست ها 7.3 درصد بود. همچن‍‍‍ین ارتباط معنی داری بین ناپایداری مفصل مچ پا و ضربه و پ‍‍‍یچ خوردگ‍‍‍ی به دست آمد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ANKLE JOINT INSTABILITY IN NATIONAL TEAM ATHLETES (WRESTLING, FOOTBALL AND BASKETBALL)

نویسندگان [English]

  • SH AHAN JAN
  • M AKBARI
  • M AKBARI

چکیده [English]

Background and Purpose: Ankle injuries are among the most common muscular-skeletal injuries in atliletes so that they account for 10 to 15 percent of all injuries. The chances of ankle strain for an athlete during a sports career are 45% and 10 to 30 percent turn into chronic forms. The present study was conducted to study the ankle instability in the national team athletes (football, wrestling and basketball).
Methods and Materials: In these descriptive- analytical and cross- sectional study, the population was 229 national team athletes who were invited to the national camp. Their mean age and height were 23 years and 185 cm respectively. For statistical analysis of the data, chi-square was used. Injury diagnosis was done through clinical examination and confirmed by Mortise view test.
Results: Ankle instability in free and French wrestling athletes were 8.6% and 5.9% respectively. It was 14.7% in football players and 7.3% in basketball players. Also, a significant relationship was found between ankle instability, trauma and strain (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANKLE INJURY
  • ATHLETES
  • FOOTBALL
  • WRESTLING
  • BASKETBALL