نویسندگان

مشهد، بیمارستان قائم (عج)، گروه اطفال بخش NICU

چکیده

زمینه و هدف: درد پدیده پیچیده ای است که در گذشته به راحتی در نوزادان نادیده گرفته می شد. تحقیقات نشان داده است که نوزادان، درد را کاملا احساس می کنند و مطالعات اخیر نشان داده است که مداخلات غیردارویی مانند مراقبت کانگورویی که با برقراری ارتباط و تعامل مادر و نوزاد همراه می باشد، می تواند در کاهش درد ناشی از انجام رویه های دردناک موثر باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر روش مراقبت کانگورویی بر درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو گروهه می باشد. جامعه پژوهش شامل نوزادان رسیده ای است که در بیمارستان 22 آبان لاهیجان متولد شده اند. نمونه ها شامل60 نوزاد رسیده است. گروه آزمایشی به مدت 30 دقیقه تماس پوست به پوست داشتند در حالی که نوزادان گروه کنترل در پتویی پیچیده شده و درون کات نوزادان در کنار تخت مادر نگه داری شدند. در هر دو گروه برای بررسی تغییرات رفتاری نوزاد نسبت به درد، 2 دقیقه قبل از واکسیناسیون، حین تزریق و 3 دقیقه بعد از آن فیلمبرداری از نوزاد توسط یک فیلمبردار ثابت خانم انجام گردید. سپس تغییرات رفتاری نوزادان توسط کمک پژوهشگر که نسبت به اهداف مطالعه آگاه نبود، مشاهده و با مقیاس NIPS نمره گذاری شد. تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون توسط دستگاه پالس اکسی متری و طول مدت گریه با ساعت ثانیه شمار در طول همین مدت در دو گروه اندازه گیری و ثبت شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، آزمون دقیق فیشر، تست تی زوجی و تی مستقل در نرم افزار آماری SPSS مورد تجربه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که شدت درد در نوزادان گروه آزمایش حین و بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل پایین تر بود و این نتیجه از لحاظ آماری معنی دار بود (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF KANGAROO CARE METHOD ON THE PAIN INTENSITY OF VACCINATION IN NEWBORNS

نویسندگان [English]

  • Z ASNAASHARI
  • M AMIRINEJAD
  • R SAEIDI
  • H ESMAEILI

چکیده [English]

Background and Purpose: Pain is a complicated phenomenon that has been ignored in newborn in the past. Researchers have demonstrated that newborns feel pain completely, so they should be considered more sensitive to pain. Recent researches demonstrated that non-pharmacological interventions such as Kangaroo Care could be useful in decreasing pain in newborn. The present research was conducted to determine the effects of kangaroo care on the pain intensity of vaccination in healthy newborns.
Methods and Materials: This study was a randomized case-control clinical trial. The study subjects were 60 healthy full-term newborns delivered at 22 Aban hospital, Lahijan. 60 term newborns were randomly assigned into two groups of trial and control. The trial group received 30 minutes skin to skin contact, where as the control group were wrapped in their blanket, beside their mother bed. In two groups behavioral changes of newborns were evaluated and observed 2 minutes before, during and 3 minutes after the intervention. All procedures were filmed. A Researcher assistant who was blind to the research aim, scored behavior changes by NIPS. Heart rate and oxygen saturation levels as displayed on the pulse monitor and duration of crying were recorded by stop watch. Data was analyzed using chi-square, Fisher's Exact Test, paired t-test and independent t-test.
Results: Mean pain intensity during intervention period was significantly lower in the trial than the control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • KANGAROO CARE
  • Pain
  • NEWBORN