نویسندگان

سبزوار، دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: نقش استراتژهای آموزش زبان خارجی در سه دهه گذشته همواره مورد توجه بوده است، اما نقش آن در آزمون پایان ترم به نحو جدی مد نظر قرار نگرفته است. بنابراین، نقش این استراتژی ها در گذراندن موفقیت آمیز امتحان پایان ترم درس زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مداخله ای نیمه تجربی می باشد و جمعیت مورد مطالعه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 85-84 می باشند. در این مطالعه، کلیه دانشجویانی که درس زبان عمومی را گرفته بودند (253نفر) شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه SILL برای ارزیابی میزان به کارگیری استراتژی های یادگیری زبان و آزمون اضطراب اسپیلبرگر جهت برآورد میزان اضطراب بود.
یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه، میانگین نمره اضطراب قبل از امتحان در پسران 146.72 و دختران 120.46 بوده است که اختلاف بین آن ها معنی دار نمی باشد ولی یک رابطه خطی منفی بین نمره SILL (به ویژه استراتژهای فراشناختی) و اضطراب به دست آمد.
نتیجه گیری: آموزش استراتژی ها توسط اساتید و انتقال مهارت های یادگیری از طریق کتب درسی زبان انگلیسی دانشگاه ها ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE EFFECT OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING STRATEGIES ON REDUCING TEST ANXIETY IN THE STUDENTS OF SABZEVAR SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES

نویسندگان [English]

  • M KOUSHAN
  • N SHOMOOSSI
  • MH RAKHSHANI

چکیده [English]

Background and purpose: The role of learner’s strategies and skills in learning a foreign language has been investigated in the three last decades. However, the part it plays in ESP achievement tests is not seriously treated. Therefore, it seemed a good reason to conduct a study on the role of study strategies in successfully taking the final exam.
Methods and Materials: In this quasi-experimental interventionist study, the SILL questionnaire was given to 253 students taking an ESP course (1384-85 / 2005-2006) to identify their use of language learning strategies. A few moments prior to taking their finals, they took Spielberger's anxiety test to estimate their test anxiety.
Results: According to the findings, mean anxiety scores in boys and girls before the final exam were 146.72 and 120.46 respectively, which did not show any significant difference. However, a negative linear relationship was found to exist between SILL score (meta-cognitive strategies in particular) and test anxiety.
Conclusion: Among many other outcomes, test anxiety is attributable to inappropriate study habits in adult ESP learners, which requires consideration by both instructors and textbook compilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ESP
  • STUDY SKILLS
  • SILL
  • anxiety
  • Strategies