نویسندگان

زاهدان، میدان مشاهیر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده بهداشت، گروه آمار و اپیدمیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: تالاسمی ماژور شایع ترین کم خونی ارثی در دنیا و ایران است که درمان آن به تزریق منظم خون نیاز دارد. تزریق مکرر خون به بیماران موجب افزایش آهن و روی به بدن شده و در صورت عدم تزریق منظم دسفرال باعث عوارض متعددی در آن ها می گردد که شایع ترین آن ها عوارض قلبی، اختلالات غدد اندوکرین و عفونت هایی مثل ایدز و هپاتیت می باشد. هدف این مطالعه بررسی عوارض بیماری تالاسمی ماژور و عوامل موثر بر سن شروع عوارض می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، تعداد 806 بیمار تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بخش کولیز بیمارستان شهید دستغیب شیراز به روش سرشماری با استفاده از یک پرسشنامه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری شامل تمام بیماران تالاسمی ماژور شهرستان شیراز بود. علاوه بر تعیین زمان بروز عوارض، مشخصات دموگرافیک و زمان شروع و نوع خون دریافتی و زمان شروع و نحوه دریافت دسفرال نیز ثبت گردید. عوارض توسط پزشکان متخصص در مرکز تشخیص داده می شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی (حدود اطمینان نسبت شانس، آزمون مجذور کای، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دامنه سنی بیماران مورد مطالعه 1 تا 43 سال و میانگین سنی آن ها 15.34±6.82سال بود. در این مطالعه،‌ میزان شیوع طحال برداری 28.7 درصد با میانگین سن شروع 11.46±5.7 سال،‌ عوارض قلبی 15.9 درصد با میانگین سن شروع 16.93±5.4 سال،‌ هیپوگنادیسم 14.5 درصد با میانگین سن شروع 18.42±3.6 سال،‌ هیپوتیروئیدیسم 2.4 با میانگین سن شروع 15.83±3.5 سال، هیپوپاراتیروئیدیسم 6.9 درصد با میانگین سن شروع 16.98±4.5 سال و دیابت 7.5 درصد با میانگین سن شروع 17.19±4.8 سال به دست آمد. میزان شیوع هپاتیت C نیز 14.4 درصد به دست آمد. متغیرهای جنسیت،‌ سطح تحصیلات مادر و سن شروع تزریق دسفرال با شیوع و سن شروع برخی از عوارض ارتباط معنی داری را نشان داد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF FACTORS IN MAJOR BETA THALASSEMIA COMPLICATIONS IN PATIENTS ADMITTED TO SHAHID DASTGHAIB HOSPITAL IN SHIRAZ, IRAN (2004-5)

نویسندگان [English]

  • H ANSARI
  • HR TABATABAEI

چکیده [English]

Background and Propose: Thalassemia major is the most common hemolytic anemia, in Iran and the world over, which requires regular transfusion. Repeated transfusion leads to iron overload in the body and various complications if chelation therapy is absent or irregular; the most common complications include cardiac diseases, endocrine disorder and infections such as HIV and hepatitis. This study was conducted, therefore, to investigate the complications of Thalassemia major and factors affecting the onset of these complications.
Methods and Materials: In this cross-sectional retrospectivestudy, 806 thalassemic patients, admitted to the Cooley's ward at Shahid Dastghaib Hospital in Shiraz, Iran, were studied using a structured questionnaire through enumeration method. The statistical population was all thalassemia major cases from Shiraz province. In addition to the age of occurrence, demographic information, age of onset and type of onset and type of transfusion as well as chelation therapy method were specifically recorded. The diagnosis was made by specialist medical doctors. Obtained data were analyzed through description and analytical statistics (or confidence interval chisquare test, independent t-test and pearson correlation coefficient).
Results: The subjects age ranged from 1 to 43 years and their mean age was 15.34±6.82. The prevalence of spleenectomy, cardiac diseases, hypogonadism, hypothyroidism, hypoparathyroidism, diabetes mellitus and HCV were 28.7% (onset age 11.46±5.7), 15.4% (onset age 16.43±5.4), 14.5% (onset age 18.42±3.6), 2.4% (onset age 15.83±3.5), 6.9% (onset age 16.98±4.5), 7.5% (onset age 17.19±4.8) and 14.4% respectively. There were significant relationships between prevalence and onset age of some complications and variables such as sex, mother's education and age of chelation therapy onset (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • THALASSEMIA MAJOR
  • COMPLICATION
  • TRANSFUSION
  • CHELATION THERAPY