نویسندگان

کاشان،‌ کیلومتر 3 جاده راوند، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

زمینه و هدف: خواب و استراحت نقش ترمیمی و حفاظتی داشته و در بازسازی قوای جسمی و عاطفی ما که دو بعد مهم کیفیت زندگی می باشد، سهیم است. در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر، خواب آرام در حفظ عملکرد قلبی آن ها مهم می باشد. این بیماران 8 تا 12 هفته پس از جراحی، ‌فعالیت های معمول زندگی خود را از سر می گیرند، در حالی که اختلالات خواب تا یک سال پس از جراحی ادامه دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط الگوی خواب و کیفیت زندگی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه ای توصیفی- همبستگی از نوع طولی است که بر روی 91 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1384 انجام شد. واحدهای پژوهشی در سه مرحله قبل از عمل، شش هفته و ده هفته پس از جراحی به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. اطلاعات توسط فرم های مصاحبه در سه مرحله جمع آوری گردید. الگوی خواب با استفاده از سه ابزار شامل شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ (Pittsburgh)، مقیاس خواب و مقیاس خواب آلودگی اپوورث (Epworth) و کیفیت زندگی بیماران با استفاده از ابزار فرم کوتاه 36 مورد سنجش قرار گرفت. مصاحبه مربوط به قبل از جرای و شش هفته پس از آن در مراکز درمانی و ده هفته پس از جراحی از طریق تماس تلفنی صورت پذیرفت. داده های حاصل با نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری تی استیودنت و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات کیفیت و کفایت خواب شبانه بیماران در هر سه مرحله در سطح نا مطلوب قرار داشت. به علاوه، در هر سه مرحله میانگین نمره خواب آلودگی روزانه در سطح طبیعی و میانگین نمره کیفیت زندگی در ثلث میانی صفر تا صد قرار داشت. همچنین دو گروه Off-pump و On-pump از نظر الگوی خواب و کیفیت زندگی اختلاف آماری معنی داری نداشتند. در هر سه مرحله کیفیت خواب با کیفیت زندگی رابطه آماری معنی دار و مستقیم داشت (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP PATTERNS AND THE QUALITY OF LIFE IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT PATIENTS

نویسندگان [English]

  • SH ZONOUZI
  • S BEHROUZIFAR
  • H ESMAEILI
  • MH NEZAFATI

چکیده [English]

Background and purpose: Rest and sleep have restorative protective roles In the restoration of our mental and physical Iran abilities which are two important dimensions in the quality of life.
Non-rapid eye movement sleep is important in protecting the cardiac function in CABG patients, who return to normal life after 8-12 weeks while sleep disorders prevail for one year after surgery. Therefore, this study was conducted to investigate the relationship between sleep patterns and the quality of life in CABG patients.
Methods and Materials: This longitudinal, descriptive and correlational study was conducted on 91 patients admitted to Imam Reza Hospital in Mashad, Iran in 2005 (1384). Subjects were selected in three phases: 24 hours before surgery, as well as 6 and 10 weeks after surgery. Interview checklists were used for data collection. Three scales were used to measure sleep patterns: Pittsburgh sleep quality index, Epworth sleepiness scale and sleep log. Quality of life was measured with 36 short forms.
The first two interviews were done at the hospital clinic and the last via telephone. Relevant data were analyzed in SPSS using student Hest and Pearson correlation coefficient.
Results: Mean score of nocturnal sleep quality and efficiency in all three stages were undesirable. Also, mean score of sleepiness in all three stages were normal and mean score of quality of life was in the mid one-third of 0-100 scale. No significant differences were found between on-pump and off pump groups in their sleep patterns and quality of life. In all three stages, sleep quality positively and significantly correlated with quality of life (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleep quality
  • SLEEP EFFICIENCY
  • SLEEPINESS
  • Quality of life
  • CORONARY ARTERY BY PASS GRAFT