نویسندگان

مشهد، خیابان دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی

چکیده

زمینه و هدف: در ساختار دیسک های بین مهره ای بالغ، حداقل دو جزء ساختمانی متفاوت قابل شناسایی است. بخش مرکزی آن نوکلئوس پولپوزوس نامیده می شود که سلول های اندک آن در ماده ای ژلاتینی شکل قرار دارند،‌ در حالی که به بخش محیطی آن آنولوس فیبروزوس گفته می شود که از الیاف لیفی متراکمی ساخته شده است و حالتی حلقوی و در هم تنیده را از خود نشان می دهند. از سوی دیگر، اجزای ساختمانی دیسک بالغ تقریبا موضوعی شناخته شده است اما در خصوص تکامل و چگونگی شکل گیری این اجزا از قبیل نوع سلول های مشارکت کننده، تغییرات سلولی و ماتریکس خارج سلولی آن هنوز اطلاعات کافی وجود ندارد.
مواد و روش ها: در این مطالعه سعی گردید تا با استفاده از برش های سریال و رنگ آمیزی های معمولی (هماتوکسیلین - ائوزین، آبی تلوئیدین و رنگ آمیزی اختصاصی تری کروم) تغییرات سلولی و ظهور الیاف کلاژن در طول دوره تمایز، دیسک های بین مهره ای مورد ارزیابی قرار گیرد.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از حدود روز دوازدهم جنینی، نوتوکورد از صفحه کفی لوله عصبی در حال تکامل شروع به فاصله گرفتن می نماید و در روزهای بعد به تدریج با تراکم سلول های مزانشیمی مهاجر در اطراف آن، زمینه پیدایش تمایز دیسک های بین مهره ای فراهم می گردد و تا اواخر دوران جنینی به تکامل دیسک منجر می شود. در جریان این فرآیند در فواصل دیسک های بین مهره ای ساختار نوتوکوردی از دست رفته و سلول های پیش ساز جسم مهره ها در این قسمت ها به تدریج متراکم می شوند. این تغییرات به موازات تکامل دیسک های بین مهره ای از بخش میانی نوتوکورد آغاز می شود و در دو جهت سری و دمی شروع به پیشروی می نماید. سپس در بخش هایی از نوتوکورد که دچار تغییرات دژنراتیو شده است، جسم مهره ها پدیدار می گردد.
نتیجه گیری: در طی فرآیند تغییرات تکاملی، بقایای نوتوکورد نوکلئدی پولپوزوس را در دیسک های بین مهره ای تشکیل می دهد. در حالی که مزانشیم اطراف آن (آنولوس فیبروزوس آینده) ساختاری غیر مشابه دارد. در این حالت، بخش خارجی آن در مراحل نهایی تکامل دیسک دارای تراکمی از الیاف کلاژن است که در لایه های داخلی، آثاری از هر دو مورد بقایای غضروف شفاف جنینی و الیاف کلاژن قابل ردیابی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE HISTOLOGICAL OF MOUSE INTERVERTEBRAL DISC DEVELOPMENT

نویسندگان [English]

  • M JALALI
  • MR NIKRAVESH

چکیده [English]

Background and Purpose: At least two different elements can be detected in the structure of mature intervertebral disc. The central portion contains nucleus pulpous. Its few cells being embedded in gel form material. The outer protein, however, is called annulus fibroses, composed of concentric layers of intertwined annulus bands. Although the major anatomical structures of intervertebral disc are well known, there are little information on the development of its components such as cell type and extracellul matrix. Therefore, this study was conducted to study the histological changes in the development of intervertebral disc in mouse.
Methods and Materials: In this study, collagen fiber appearance and cellular differentiation were studied using serial section and histological staining methods in the course of intervertebral disc development in mouse embryo.
Results: The findings indicated that from the 12th day of gestation, the notochord starts getting separated from the floor plate of neural tube. Gradually on the next days, as mesenchyme cells get condensed around, patterns of intervertebral disc differentiation can be observed, leading to disc development toward the end of gestation. Throughout this process, the notochord degenerates. Theses changes start from the middle portion of notochord and proceeds towards head and tail. Then vertebral bodies are forward in portions with degenerated notochord changes.
Conclusion: During the development changes of intervertebral disc, remnants of notochord form nucleus pulpous in the intervertebral disc. However, the mesenchyme surrounding it (forthcoming annulus fibrosus) consist of structurally dissimilar regions. Under these circumstances, the outer portion is made up of highly-densed collagen material but in the inner portion, remnants of embryonic hyaline cartilage and collagen fibers can be detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DEVELOPMENT
  • INTERVERTEBRAL DISK
  • NOTOCHORD
  • MOUSE