نویسندگان

تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، طبقه پنجم

چکیده

زمینه و هدف: سوروایوین یکی از هشت عضو ممانعت کننده از مرگ سلولی است که در سلول های سرطانی بروز می یابد. در این مطالعه، ‌ارزش بالینی رنگ آمیزی سوروایوین برای تفکیک آدنوم از کارسینوم فولیکولار تیروئید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی مقطعی انجام شد. جمعیت آماری نمونه بافت های بیماران جراحی شده به علت آدنوم و کارسینوم فولیکولار در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که کلیه نمونه ها به روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی سوروایوین مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: بیان سوروایوین در بیماران با تشخیص کارسینوم فولیکولار در مقایسه با آدنوم فولیکولار بیشتر بود (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN SURVIVIN EXPRESSION IN THYROID FOLLICULAR ADENOMA AND CARCINOMA

نویسندگان [English]

  • MB ARDESHIR LARIJANI
  • H RAMIN
  • A LASHKARI
  • P SHOUSHTARIZADEH
  • V HAGHPANAH
  • SM TAVANGAR

چکیده [English]

Background and Purpose: Surviving is one of the eight members of the human inhibitors of apoptosis (IAP), which appears to be differentially expressed in cancer cells. This study was conducted to evaluate the clinical usefulness of survivin immunostaining to distinguish between follicular adenoma and carcinoma of thyroid.
Methods and Materials: This study was a cross-sectional descriptive-analytical research. The study population was tissue samples from surgery patients at Shariati Hospital in Tehran, Iran. All samples were studied through immunohistochemical staining for surviving.
Results: Surviving expression was significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • THYROID CANCER
  • FOLLICULAR NEOPLASM
  • apoptosis
  • SURVIVIN