نویسندگان

تهران،‌ خیابان 12 فروردین، پلاک 69، گروه پایلوت بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران

چکیده

زمینه و اهداف: واکسن مورفین از سنتز مورفین -6- سوکسینات و کونژوگه کردن آن با سرم آلبومین حاصل می شود. هر دوز واکسن مورفین حاوی 0.5 میلی گرم آلومینیوم هیدراکسید، 8 میلی گرم سدیم کلراید، 1.12 میلی گرم دی سدیم هیدروژن فسفات، 1.1 میلی گرم سدیم دی هیدروژن فسفات یک آبه و 50 میکروگرم مورفین -6- سوکسینات- سرم آلبومین است. با تزریق 3 دوز از آن در فاصله زمانی 0-30-60- روز ایمنی هومورال در معتادان ایجاد می شود. مصونیت زایی آن سبب ترک اعتیاد بدون سندرم قطع در معتادان می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر واکسیناسیون معتادان به مورفین با واکسن مورفین بود.
مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که مطابق پروتکل کمیته اخلاق انستیتو پاستور ایران بر روی 102 نفر معتاد داوطلب مرد با میانگین سنی 25 سال انجام شد. متغیرها شامل دوز واکسن و غلظت آنتی بادی آنتی مورفین است. داوطلبان به سه گروه 30 نفره و 4 نفر پلاسبو تقسیم شدند. به گروه دارونما ادجوانت و به گروه های اول تا سوم، به ترتیب 5، 12، 100 و 600 میکروگرم واکسن به حجم یک میلی لیتر در زمان های صفر، 30 و 60 روز در عضله دلتوئید تزریق شد. که همگی برای بررسی در روز 90 مراجعه کردند. از هر سه گروه در ماه های 5، 7، 9، 11 و 12 نیز خونگیری و ارزیابی آنتی بادی به عمل آمد.
یافته ها: مقدار آنتی بادی با دوز مصرفی واکسن و تعداد دفعات تزریق همبستگی مستقیم داشت. آنتی بادی آنتی مورفین با دوز 100mg/ml و 600mg/ml بعد از اولین تزریق ردیابی شدند و با دوز 12.5mg/ml بعد از دومین تزریق ردیابی شدند. تیتر آنتی بادی در مدت 3 ماه به بیشترین مقدار خود رسید و بعد از یک سال نیز به مقدار پایه خود نزول نکرد.
نتیجه گیری: در معتادان واکسن از تحمل خوبی برخوردار بود و اثرات معکوس و نامطلوب مربوط به واکسن ها و داروها را نیز نداشت. در روز 90، در همه افراد ایمنی هومورال ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SAFETY AND IMMUNOGENECITY OF HUMAN THERAPEUTIC MORPHINE VACCINE IN MORPHINE ADDICTS

نویسندگان [English]

 • D ZARE
 • K EMAD ZADEH
 • H ANSARI HADIPOUR
 • M MARDANEH
 • A FARHANGI
 • SM ATYABI
 • D NOUROUZIAN
 • MR MEHRABI
 • A AKBARZADEH

چکیده [English]

Background and purpose: Morphine vaccine is a product of morphine-6- succinate synthesis and its conjugation with albumin serum. Each dose contains 0.5 mg Aluminum hydroxide, 8 mg sodium chloride, 1.12 mg di- sodium hydrogen phosphate, 1.1 mg sodium di- hydrogen phosphate and 50 mg morphine-6- succinate albumin serum. Humoral safety is achieved in morphine addicts following three successive doses within 0-30- 60-day intervals. Its immunogenicity brings about withdrawal without the risk of abstinence syndrome. This study was conducted to examine the effect morphine vaccine on morphine addicts.
Methods and Materials: Based on the Ethics protocol of Pasteur Institute of Iran, this clinical trial was conducted on 102 male volunteer addicts (mean age 25 years). Variables included vaccine dosage and concentration on of antibodies. Volunteers were divided into groups of 30 (experimental) and 4 (placebo).
Adjuant was injected to placebo group addicts; the three experimental groups were given 5, 12, 100 and 600 mg within 0- 30-60 days interval through injection to deltoid; all subjects referred for follow-up on the 90th day. Blood samples and antibody evaluation was obtained from all three groups in months 5, 7, 9, 11 and 12.
Results: A positive correlation was observed between antibody production and vaccine dosage as well as frequency of injection.
Anti-morphine antibody was detected after the first injection of 100mg/ml, 600mg/ml and second injection of 12.5mg/ml doses.
Antibody levels reached the peak by three months and did not decline to the baseline after one year

Conclusion: the vaccine was well tolerated and lacked the reverse and unfavorable effects, characteristic of vaccines and drugs. On day 90, humoral immunity was created in all patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • MORPHINE VACCINE
 • Immunity
 • IMMUNOGENECITY