نویسندگان

سبزوار، دانشکده علوم پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: توجه به درد زایمان و تسکین آن از اجزا مهم مراقبت از مادر طی زایمان است. به نظر می رسد تغییر وضعیت مادر بر شدت درد زایمان موثر باشد. وضعیت هایی که مادر جهت راحتی بیشتر انتخاب می کند، غالبا سبب بهبود نزول جنین در کانال زایمان می شوند. اغلب هنگامی که جنین به خوبی با لگن مادر تطابق دارد، مادر درد کمتری را ابراز می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر قرار گرفتن مادر در وضعیت های انتخابی خود بر شدت انواع دردهای مرحله اول زایمان انجام شد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، 68 زن باردار که جنین تک قلو با عضو نمایش سر در سنین 38 تا 42 هفته و سیر طبیعی زایمان داشتند،‌ در بیمارستان حضرت زینب (س) شهر مشهد در طی سال های 1383 و 1384 مورد بررسی قرار گرفتند. واحدهای پژوهش به طور تصادفی در گروه وضعیت های انتخابی و گروه وضعیت های متداول قرار گرفتند. طی بخش فعال مرحله اول زایمان، مادران در گروه وضعیت های انتخابی بسته به تمایل خودشان تغییر وضعیت می دادند، در حالی که مادران در گروه وضعیت های متداول، در بستر مراقبت می شدند. شدت انواع دردهای کمر و شکم هر یک ساعت به وسیله مقیاس تطابق دیداری ارزیابی می شد. جهت گردآوری داده ها از فرم های مصاحبه و مشاهده و مقیاس تطابق دیداری استفاده می شد. داده های حاصل با نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های تی دانشجویی، مجذور کای، من ویتنی و فیشر تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نمره درد کلی (میانگین نمره های کمردرد و درد شکم) و نمره کمردرد در گروه وضعیت های انتخابی نسبت به گروه وضعیت های متداول به طور معنی داری کمتر بود (به ترتیب (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ASSESSMENT THE SEVERAL TYPES OF PAIN IN THE FIRST STAGE OF LABOR: THE EFFECT OF MOTHER\'S SELECTED POSITIONS

نویسندگان [English]

 • H ESMAEILI
 • M KORDI
 • A MANSOURI
 • F NAZARI

چکیده [English]

Background and purpose: Attention to labor pain and its sedation are important parts of maternity care. Mother positioning seems to be effective in pain intensity and positions that women choose in order to become more comfortable are often those that tend to promote the baby's progress through the birth canal.
Women often describe less pain when the fetus and pelvis are better aligned. This study investigated the effects of mother's selected positions on the intensity of several types of pain in the first stage of labor.
Methods and Materials: This is a clinical trial on 68 pregnant women with singleton fetus in vertex presentation, 38-42 weeks gestational age and normal labor progress at Zeinab hospital in Mashad in 2004-5. They were randomly allocated to selective positions group and routine positions group. Mothers in selective positions group changed position as they wished while mothers in routine positions group were cared in bed. Pain intensity of low back and abdomen were measured hourly by visual analog scale. Data were gathered by using forms of interview and observation, and visual analog scale and analyzed in SPSS using Student ttest, Chi-square, Mann-whitney and Fisher's exact test.
Results: Scores of total pain (average of low back pain and abdominal pain) and low back pain were significantly lower for the selective positions group than those for the routine positions group (p=0.007 and p

کلیدواژه‌ها [English]

 • POSTURE
 • LABOR STAGE
 • FIRST
 • Pain
 • PAIN MEASUREMENT
 • Low Back Pain
 • ABDOMINAL PAIN
 • VISUAL ANALOG SCALE (VAS)