نویسندگان

قم، خیابان 19 دی، لواسانی 19، پلاک 19

چکیده

زمینه و هدف: قاعدگی دردناک از مشکلات شایع زنان در سنین باردار است که مشکلات اجتماعی، روانی، جسمی و اقتصادی به بار می آورد. از آن جایی که عوامل روحی- روانی بر شرایط جسمی و بر درک درد موثر است، لذا پژوهشی با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهد با و بدون درد قاعدگی اولیه انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی است که جامعه پژوهش آن دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1383 بودند. 200 دانشجوی دختر به روش سهمیه ای و بر اساس فرم انتخاب واحد پژوهش انتخاب شدند. واحدهای پژوهش فرم مصاحبه مشخصات فردی- خانوادگی و سبک زندگی و فرم مصاحبه حمایت اجتماعی کاسدی را نیز پاسخ دادند. سپس پرسشنامه شدت درد قاعدگی، پرسشنامه تاریخچه قاعدگی و پرسشنامه شخصیتی آیزنک در روزهای معین تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای، آزمون دقیق فیش، آزمون تی، من ویتنی و مدل رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه با و بدون درد قاعدگی از نظر فراوانی درونگرایی تفاوت معنی دار وجود داشت. به طوری که 67 نفر (67 درصد) گروه با درد قاعدگی، درونگرا بودند، در حالی که 12 نفر (12 درصد) گروه بدون درد قاعدگی درونگرا بودند. اختلاف معنی داری بین دو گروه با و بدون درد قاعدگی از نظر فراوانی روان رنجور خوبی وجود داشت. به طوری که 52 نفر (52 درصد) گروه با درد قاعدگی روان رنجور خو بوده و 10 نفر (10 درصد) گروه بدون درد قاعدگی روان رنجور بودند. اختلاف معنی داری بین دو گروه با و بدون درد قاعدگی از نظر فراوانی روان پریش خویی وجود داشت. به طوری که 72 نفر (72 درصد) گروه با درد قاعدگی روان پریش خو و 32 نفر (32 درصد) گروه بدون درد قاعدگی روان پریش خو بودند.
نتیجه گیری: زنان با درد قاعدگی اولیه در مقایسه با زنان بدون درد قاعدگی اولیه بیشتر دارای ویژگی های شخصیتی درونگرایی، روان رنجور خوبی و روان پریش خوبی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE COMPARISON OF PERSONALITY CHARACTERISTICS OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS WITH AND WITHOUT EARLY DYSMENORRHEA

نویسندگان [English]

  • Z KHALAJINIA
  • H HASANABADI
  • Z ABEDIAN
  • H ESMAEILI

چکیده [English]

Background and Purpose: Dysmenorrhea is one of the common problems of women at the childbearing age and has social, psychological, physical and economic consequences. As emotional factors influence physical conditions and the perception of pain, this study was conducted at the University of Mashad, Iran to compare the personality features of medical students with and without early dysmenorrheal.
Methods and Materials: This is a descriptive analytical and cross-sectional study and the study population was the female medical students at Mashad University of Medical Sciences in 2004. 200 students were proportionately sampled using a subject selection form. They also filled out the interview checklist, the lifestyle questionnaire and the Cassidy Social Support Form. On specific days, the menses pain intensity form, history of menses form and Eysenk Personality Questionnaire were completed. The obtained data were analyzed in SPSS using Chi square, Fischer’s Exact Test, t-test, Mann Whitney and Regression model.
Results: Significant differences were found between the two groups as for the frequency of introversion: in the group with dysmenorrhea 67% and the other group only 12% were introverts. In addition, the frequency of neurosis was statistically different across the two groups (52% in the group with dysmenorrhea and 10% in the other group). Also the two groups were statistically different in the prevalence of psychosis (72% versus 32% for the group with and without dysmenorrheal respectively).
Conclusion: Introversion, psychosis and neurosis were more prevalent in women with dysmenorrhea than in women without dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • Personality characteristics
  • EARLY DYSMENORRHEA