نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: پینگکولا بر زیبایی اثر گذاشته و در برخی موارد باعث پترژیوم می شود. سوزش، تحریک، آبریزش و احساس جسم خارجی در چشم، گاهی ایجاد آستیگماتیسم قابل توجه در قرنیه و ایجاد کاهش بینایی از نشانه های اصلی ایجاد شده به وسیله پترژیوم می باشند. با توجه به این که بیشتر داده های موجود در مورد پترژیوم و پینگکولا بر اساس مطالعات بیمارستانی است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و اثر متغیرهای جمعیتی روی شیوع پترژیوم و پینگکولا در نواحی روستایی شهرستان سبزوار می باشد.
مواد و روش ها: این بررسی یک مطالعه توصیفی اپیدمیولوژی و مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه کسانی است که در روستاهای سبزوار اقامت داشتند. نمونه گیری از نوع خوشه ای بوده که به طور تصادفی از چهل روستای سبزوار (خوشه) انتخاب شده اند. حجم نمونه 2508 نفر می باشد و زمان مطالعه طی سال های 83-1381 بود. افراد مورد مطالعه تحت مصاحبه و معاینه کامل چشم پزشکی قرار گرفتند. تشخیص پترژیوم و پینگکولا به صورت کلینیکی بود. ارتباط بین اثر متغیرهای جمعیتی و پترژیوم و پینگکولا مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون های مورد استفاده عبارت بودند از آزمون مجذور کای، آزمون تی و آزمون رگرسیون لوجستیک.
یافته ها: متوسط سن 1014 نفر مرد (40.5 درصد) و 1494 زن (59.5 درصد) مورد مطالعه به ترتیب 27.84±22.07 سال و 26.90±19.05 سال بود. از 2508 نفر معاینه شده، 396 مورد دارای پترژیوم و پینگکولا بودند. شیوع کلی توام آن ها 15.8 درصد به دست آمد. شیوع جنسیتی شامل 187 نفر مرد (18.44 درصد) و 209 زن (14 درصد) بود. شیوع در مردان بالاتر از زنان بود. توزیع پترژیوم و پیگکولا در چشم ها غیر قرنیه (آسیمتریک) بود به طوری که نسبت پترژیوم و پینگکولای چشم راست به چشم چپ 0.64 به دست آمد. توزیع پترژیوم و پینگکولا بر اساس شغل نشان داد که کشاورزان، کارگران و افراد خانه دار به ترتیب بیشترین شیوع را به صورت زیر داشتند: 39.5 درصد، 33.3 درصد و 23 درصد.
نتیجه گیری: شیوع کلی پترژیوم و پینگکولا در جمعیت روستایی سبزوار 15.8 درصد است. این ممکن است مربوط به نقش فاکتورهای خطر متغیرهای جمعیتی، موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و نژادی و فامیلیال باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE PREVALENCE AND THE EFFECT OF POPULATION VARIABLES ON PTERYGIUM AND PINGUECULA IN THE RURAL POPULATION OF SABZEVAR, IRAN IN 2002-2004

نویسندگان [English]

  • AA BOLOURIAN
  • E SHIRZADEH

چکیده [English]

Background and Purpose: Pinguecula causes cosmetic effects and induces pterygium in some cases. Burning, irritation, lacrimation and foreign body sensation, occasional significant astigmatism and decreased vision are among the major symptoms of pterygium. As most findings in this regard are hospital-based, the present population- based study was conducted to study the prevalence of pterygium and pinguecula and the effect of population variables in the rural population of sabzevar, Iran.
Methods and Materials: This descriptive epidemiologic study was conducted cross- sectionally and the population was rural residents in sabzevar, Iran. Cluster sampling was used for random sampling from 40 villages amounting to 2508 subjects.
The study was conducted in 2002-2004. The subjects were interviewed and fully examined. Diagnoses were made clinically.
The relationships between population variables and the two disorders were evaluated. The obtained data were analyzed using chi- square, t- test and logistic regression.
Results: Mean age of 1014 men (40.5%) and 1494 women (59.5%) participating in the study were 27.84± 22.07 and 26.90± 19.05 years respectively. Of 2508 subjects, 396 cases of pterygium and pinguecula were diagnosed with an overall prevalence of 15.8%; 187 men (18.44%) and 209 women (14%). Its prevalence was higher in men than in women. Its distribution as asymmetric, i.e. OD: OS ratio = 0.64. Also, its prevalence across different jobs rendered the following results for farmers, workers and housewives: 39.5; 33.3 and 23 respectively:
Conclusion: The overal prevalence of pterygium and pinguecula in rural population of Sabzevar is 15.7%, which may be attributed to population variables and risk factors, geographical location, climatic conditions, racial and familial factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevalence
  • HUMAN FACTORS
  • PTERYGIUM
  • PINGUECULA
  • sabzevar