نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 گروه پاتولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

10.30468/jsums.2024.7734.3037

چکیده

زمینه و هدف: شایعترین عامل سرطان دهانه رحم، ویروس پاپیلومای انسانی است که خواص سرطان‌زایی خود را توسط انکوژن‌های E6 و E7 به سلول‌ها القا می‌کند. miRNAها و انکوژن‌های ویروسی می‌توانند میزان بیانmiRNA ها و ژن‌های انسانی را تغییر دهند. بررسی پروفایل بیانmiRNA ها و ژن‌های هدف آن‌ها منجر به شناسایی miRNAها و ژن‌هایی می‌شود که می‌توانند به عنوان اهداف درمانی یا بیومارکر مورد استفاده قرار گیرند. MAP9 یکی از ژن‌های هدف پیش‌بینی شده برای HPV16-miR-H2-1 است. در این مطالعه، تغییرات بیان MAP9 و یک miRNA انسانی تنظیم کننده MAP9 در سرطان دهانه رحم بررسی و پتانسیل آن به عنوان بیومارکر تشخیص یا اهداف درمانی ارزیابی می‌شود.

مواد و روش‌ها: پس از پیش‌بینی miRNAهای تنظیم‌کننده MAP9 با سرور miRDB، یک miRNA مرتبط با کارسینومای سلول‌های سنگفرشی برای بررسی در نمونه‌های بالینی انتخاب شد. بلوک‌های پارافینه 30 بیمار مبتلا به کارسینومای سلول‌های سنگفرشی استفاده شد. پارافین‌زدایی، استخراج RNA، DNase treaetment، و سنتز cDNA برای هر نمونه انجام شد. سپس میزان بیان miRNA منتخب و MAP9 در نمونه‌های توموری و نرمال با روش Real-Time PCR بررسی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: افزایش بیان معنی‌دار hsa-miR-142-5p و کاهش بیان معنی‌دار MAP9 در نمونه‌های توموری در مقایسه با نمونه‌های نرمال مشاهده شد. آنالیز منحنی ROC نشان داد که hsa-miR-142-5p و MAP9 قابلیت تشخیصی بالایی برای سرطان دهانه رحم دارند (AUC به ترتیب 80/0 و 81/0 هستند).

نتیجه‌گیری: hsa-miR-142-5pو MAP9 قابلیت استفاده به عنوان بیومارکرهای تشخیصی یا اهداف درمانی برای سرطان دهانه رحم را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of changes in hsa-miR-142-5p and MAP9 gene expression in human papillomavirus-infected cervical cancer tissues

نویسندگان [English]

  • Akram Rahimi-Moghaddam 1
  • Nassim Ghorbanmehr 1
  • Sedigheh Gharbi 2
  • Fatemeh Nili 3

1 Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Department of Pathology, Imam Khomeini-Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: The most common cause of cervical cancer is human papillomavirus, which induces its carcinogenic properties on cells through two oncoproteins named E6 and E7. Viral miRNA and oncogenes can alter the expression levels of human miRNAs and genes. Examining the expression profile of miRNAs and their target genes in cervical cancer leads to the identification of miRNAs and genes that can be used as diagnostic biomarkers or therapeutic targets. MAP9 is one of the predicted targets of HPV16-miR-H2-1. In this study, changes in the expression level of MAP9 and a human miRNA regulating MAP9 are investigated in cervical cancer, and their potential as diagnostic biomarkers or therapeutic targets is evaluated.

Materials and methods: After predicting miRNAs regulating MAP9 using miRDB server, one of these miRNA assosiated with squamous cell carcinoma was selected for quantification in clinical samples. Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) blocks of cervical tissues from 30 patients with squamous cell carcinoma were used. Deparaffinization, RNA extraction, DNase treatment, and cDNA synthesis were performed for each sample. The expression level of selected miRNA and MAP9 in tumor and normal samples was investigated by Real-Time PCR method. The results were statistically analyzed.

Results: The significant upregulation of hsa-miR-142-5p and downregulation of MAP9 were observed in tumor samples compared with normal tissues. Roc curve analysis showed that hsa-miR-142-5p and MAP9 have high diagnostic capability for cervical cancer (AUC are 0.80 and 0.81 respectively).

Conclusion: hsa-miR-142-5p and MAP9 have the potential to be used as diagnostic biomarkers or therapeutic targets for cervical cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • Human papillomavirus
  • MAP9
  • MicroRNA