نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، مهدیشهر، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، مهدیشهر، سمنان، ایران.

10.30468/jsums.2024.7684.2997

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: اختلال سازگاری یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی است که تعیین عوامل دخیل در آن حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی نقش پیش‌بین تعیین‌کننده‌های فردی، اجتماعی و روان‌شناختی در اختلال سازگاری انجام گرفت.

مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 402 شرکت کننده از افراد ساکن شهر تهران بودند که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه اختلال سازگاری بین‌المللی (IADQ)، مقیاس اضطراب مرگ (DAS)، مقیاس ترس از ابتلا به کووید – 19 (FCV-19S)، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) و مقیاس تاب‌آوری کانر – دیویدسون (CD-RISC) جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-26 با تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام‌به‌گام تحلیل شد.

یافته ها: نتایج آزمون همبستگی بیانگر ارتباط معنادار متغیرهای پیش‌بین ترس از ابتلا به کرونا، حمایت اجتماعی ادراک شده، تاب‌آوری و وضعیت تأهل با اختلال سازگاری بود و نتایج رگرسیون خطی چندگانه بیانگر تبیین اختلال سازگاری به ترتیب بیشترین سهم برای متغیرهای تاب‌آوری (220/0-=β، 001/0=P)، حمایت اجتماعی ادراک شده (153/0-=β، 003/0=P)، ترس از ابتلا به کرونا (150/0=β، 002/0=P) و وضعیت تأهل (109/0-=β، 031/0=P) بود.

بحث و نتیجه گیری: تاب‌آوری، حمایت اجتماعی ادراک شده، ترس از ابتلا به کرونا و وضعیت تأهل در اختلال سازگاری نقش دارند و توان تبیین تغییرپذیری اختلال سازگاری را دارند، در نتیجه درنظرگرفتن این متغیرها در افرادی با اختلال سازگاری بااهمیت به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Death Anxiety, Fear of Infected by COVID-19, Perceived Social Support and, Resilience in Predicting Adjustment Disorder

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi Ganjehei 1
  • Isaac Rahimian Boogar 2

1 MSc, Department of Clinical Psychology,, Faculty of Psychology and Educational Sciences,, Semnan University,, Mahdishahr,, Semnan,, Iran.

2 Associate professor,, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University,, Mahdishahr,, Semnan,, Iran.

چکیده [English]

Background: Adjustment disorder is one of the most common psychiatric disorders, and it is important to determine the factors involved in it. This study investigated the predictive role of individual, social, and psychological determinants in adjustment disorder.

Materials and Methods: The current research design is descriptive and correlational. The statistical population of the research includes 402 people living in Tehran, who were selected through the convenience sampling method. Data were collected using the International Adjustment Disorder Questionnaire (IADQ), Death Anxiety Scale (DAS), Fear of Covid-19 Scale (FCV-19S), Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS) and the Connor-Davidson Resilience scale (CD-RISC) was collected and analyzed using SPSS-26 software with multiple linear regression analysis in a stepwise method.

Results: The results of the correlation test showed a significant relationship between predicting variables of fear of infected by Covid-19, perceived social support, resilience, and marital status with adjustment disorder, and the results of multiple linear regression showed that adjustment disorder was explained by the highest contribution of resilience variables (0.220). β=-, P=0.000), perceived social support (β=-0.153, P=0.003), fear of infected by Corona (β=0.150, P=0.002) and status Marriage was (β=0.109, P=0.031).

Conclusion: Resilience, perceived social support, fear of infected by COVID-19 and marital status play a role in adjustment disorder and can explain the variability of adjustment disorder. As a result, it seems important to consider these variables in people with adjustment disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment disorder
  • Anxiety
  • COVID-19
  • Social support
  • Resilience