نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

10.30468/jsums.2024.7701.3008

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای مغز و توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی انجام شد.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر شبه ­­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. به روش نمونه­ گیری هدفمند 60 کودک دارای اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایش 1، آزمایش 2 و کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. داده­ ها با استفاده از مقیاس درجه­بندی والدین کانرز (1978)، آزمون هوش ریون (2000) و پرسش‌نامه تکانشگری بارت (1995) جمع­آوری شد. آزمودنی­های گروه آزمایش 1، تحریک الکتریکی مغز را دریافت کردند. گروه آزمایش 2 نیز مداخله توانبخشی شناختی را دریافت کردند. گروه کنترل، مداخله­ای را دریافت نکرد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که گروه­ های آزمایشی تحریک الکتریکی مغز و توانبخشی شناختی از تکانشگری پایین­تری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار بودند. همچنین با کنترل اثر پیش­آزمون در دو گروه آزمایشی، بین دو روش تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای مغز و توانبخشی شناختی، تفاوت معنی­داری وجود دارد (0/05>P) و تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای مغز اثربخشی بیشتری در بهبود تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش­ فعالی داشته است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، می­توان گفت تحریک الکتریکی مغز و توانبخشی در بهبود تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی اثربخش بودند.بنابراین از هر دو مداخله در بهبود تکانشگری این کودکان می­توان استفاده کرد.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?user=gpE7H_YAAAAJ&hl=fa

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=sara+taghizadeh+hir

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=qyXbguQAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=MOHAMMAD+NARIMANI

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=RS5jv3wAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=seyfollah+aghajani

https://scholar.google.com/citations?user=RIxPlNUAAAAJ&hl=fa&authuser=3

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nader-Mohammadi+M&cauthor_id=37649038

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nader-Mohammadi+M&cauthor_id=37649038

https://scholar.google.com/citations?user=bU4ZV34AAAAJ&hl=fa

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Basharpoor+S&cauthor_id=36155238

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) and Computer-based Cognitive Rehabilitation on Improving Impulsivity in Children with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

 • Sara Taghizadeh Hir 1
 • Mohammad Narimani 2
 • Aghajani Seyfollah 2
 • Mehriar Nadrmohammadi 3
 • Sajjad Basharpoor 2

1 PhD Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran. Mehriar

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of Transcranial Direct Current Brain Stimulation (tDCS) and computer-based cognitive rehabilitation on improving impulsivity in children with attention-deficit/ hyperactivity disorder.
Materials and Methods: The current research design was quasi-experimental with pre-test-post-test and control group. 60 children with attention-deficit/ hyperactivity disorder were selected by purposeful sampling and randomly placed in three groups: experiment 1, experiment 2, and control (20 people in each group). Data were collected using Connors Parent Rating Scale (1978), Raven's Progressive Matrices Test (2000), and Barrett's impulsivity questionnaire (1995). The subjects of the first experimental group received Transcranial Direct Brain Stimulation and the second experimental group also received Captain Log's rehabilitation intervention. The control group did not receive any intervention. Data were analyzed with covariance analysis and Bonferroni's post hoc test.
Results: The results showed that experimental groups had lower impulsivity compared with the control group. Also, by controlling the effect of the pre-test in the two experimental groups, there is a significant difference between the two methods of transcranial direct current brain stimulation and computer-based cognitive rehabilitation (P<0.05), and transcranial direct current brain stimulation is more effective in improving the impulsivity in children with attention-deficit/ hyperactivity disorder.
Conclusion: According to the results, it can be said that the intervention of transcranial direct brain stimulation and cognitive rehabilitation was effective in improving impulsivity in children with attention-deficit/ hyperactivity disorder. Therefore, both interventions can be used to improve impulsivity in these children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)
 • Cognitive Rehabilitation
 • Impulsivity
 • Attention Deficit- Hyperactivity Disorder
 1. [1]. Mozaffari M, Hassani-Abharian P, Kholghi G, Vaseghi S, Zarrindast MR,  Nasehi M. Treatment with RehaCom computerized rehabilitation program improves response control, but not attention in children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Journal of clinical neuroscience. 2022; 98: 149-153. (Persian) https://doi.org/10.1016/j.jocn.2022.02.008
 2. [2]. Hsu YCH, Chen CHT, Yang HJ,  Chou P. Family, personal, parental correlates and behavior disturbances in school-aged boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a cross-sectional study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 2022; 16(1): 30. https://doi.org/10.1186/s13034-022-00467-w
 3. [3]. Hoogman M, Van Rooij D, Klein M, Boedhoe P, Ilioska I, Li T, et al. Consortium neuroscience of attention deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder: The ENIGMA adventure. Human brain mapping. 2022; 43(1): 37-55 https://doi.org/10.1002/hbm.25029
 4. [4].  Cole AB, Littlefield AK, Gauthier JM,  Bagge CL. Impulsivity facets and perceived likelihood of future suicide attempt among patients who recently attempted suicide. Journal of affective disorders. 2019; 257: 195- 199 https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.07.038
 5. [5]. Sonuga-Barke EJ, Sergeant JA, Nigg JT,  Willcutt E. Executive dysfunction and delay aversion inattention deficit hyperactivity disorder: Nosologic and diagnostic implications. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 2008; 17(2): 367–384. https://doi.org/10.1016/j.chc.2007.11.008
 6.  [6]. Murray, AL Eisner M, Obsuth I,  Ribeaud, D. Identifying Early Markers of “Late Onset” Attention Deficit and Hyperactivity/Impulsivity Symptoms. Journal of attention disorders. 2020; 24(13):1796-1806. https://doi.org/10.1007%2Fs40865-022-00195-x
 7. [7]. Storeb OJ, Andersen ME, Skoog M, Hansen SH, Simonsen E. Social skills training for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019, 6(6): 381-417. https://doi.org/10.1002/14651858.cd008223.pub3
 8. [8]. Edwards DJ, Cortes M, Wortman-Jutt S, Putrino D, Bikson M, Thickbroom G, Pascual-Leone A. Transcranial direct current stimulation and sports performance. Frontiers in human neuroscience. 2017 May 10;11:243. https://doi.org/10.3389%2Ffnhum.2017.00243
 9. [9]. Ho ‐yin Lai F. Application of transcranial direct current stimulation (tDCS) to enhance attention, visuo ‐ motor coordination and executive function in older adults with mild cognitive impairment: Neuropsychology/Neuropsychological correlates of physiologic markers of cognitive decline/Dementia. Alzheimer's & Dementia. 2020, 16(6): 36 -49. http://dx.doi.org/10.1002/alz.036427
 10.  [10]. Gholamzade Nikjoo H, Alivandi Vafa M, Tabatabaei M, Moheb N. Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Impulsivity and Aggression in Elementary School Students with Dyslexia: A Randomized Clinical Trial. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2022; 11(5): 728-741. (Persian). https://doi.org/10.32598/SJRM.11.5.9
 11. [11]. Ghasemi SA, Ghanaei ChamanAbad A, Hosseini SR, Mahdinia A, Teymori Z, Abbaszade S. Effectiveness of Transcranial Alternating Current Stimulation on Inhibitory Control and Impulsivity in Nicotine-dependent Individuals. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2023; 32 (2):152-165. (Persian).  http://journal.gums.ac.ir/article-1-2500-en.html
 12.  [12]. Braaten EB, Ward AK, Forchelli G, Vuijk PJ, Cook NE, McGuinness P, et al. Characteristics of child psychiatric outpatients with slow processing speed and potential mechanisms of academic impact. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2020; 29(10): 1453-1464. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01455-w
 13. [13]. Nazarboland N, Noha-Gari E,  Sadeghi Firouzabadi V. Effectiveness of Computerized Cognitive Rehabilitation on working memory, sustained attention and math performance in children with autism spectrum disorders. Applied Psychology. 2018; 13(2): 271-293. (Persian). https://apsy.sbu.ac.ir/article_97212.html
 14. [14]. Ghasemi N, Hadianfard H, Oryadi P. The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation based on Computer Games on Symptom Severity of Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. JOEC. 2020; 20 (3): 64-49. (Persian). https://jcp.khu.ac.ir/article-1-3146-en.pdf
 15. [15]. Ghazisaeedi M, Shahmoradi L, Niakan Kalhori SR,  Bashiri A. Management of Computerized Cognitive Training Programs in Children with ADHD: The Effective Role of Decision Support Systems. Iranian Journal of Public Health. 2018; 47(10): 1611-1612. (Persian). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277720/
 16. [16]. Arshadi S, Nokni M, Asgari M, Sepahvand T. The effectiveness of cognitive rehabilitation of inhibitory control, electrical stimulation of the brain and the combination of inhibitory control and electrical stimulation of the brain on executive functions (behavioral inhibition and cognitive flexibility) in children with ADHD. Journal of School Psychology and Institutions. 2023; 11(3): 6-27. (Persian) https://jsp.uma.ac.ir/article_1786.html?lang=en
 17. [17]. Delavar A. Research method in psychology and educational sciences. Tehran: virayesh Publications. 2012. (Persian)
 18. [18]. Conners CK. Manual for Conners’ Rating Scales. Canada. Multi health system, Inc. 1990.
 19. [19]. Dehghanizadeh J, Rahmati Arani M, The effect of perceptional motor activity on the neuropsychological skills of intellectual disability children. Neuropsychology. 2022; 7(4): 21-35. (Persian) https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57951.1593
 20. [20]. Raven JC, Court JH. Raven's progressive matrices and vocabulary scales: Oxford Psychologists Press Oxford. 1998
 21. [21]. Bildiren A. Reliability and Validity Study for the Coloured Progressive Matrices Test between the Ages of 3-9 for Determining Gifted Children in the Pre-School Period. Journal of education and training studies. 2017; 5(11): 13-20. http://dx.doi.org/10.11114/jets.v5i11.2599
 22. [22]. Rajabi G. Normalizing the Raven coloure progressive matrices test on students of city Ahvaz. Contemporary Psychology. 2008 Jan 1;3(1):23-32. (Persian)
 23. [23]. Patton J, Stanford M, Barrett E. Factor structure of the Barrette Impulsiveness Scale. Clinical Psychology. 1995; 51(6): 768-74. https://doi.org/10.1002/1097-4679(199511)51:6%3C768::aid-jclp2270510607%3E3.0.co;2-1
 24. [24]. Ekhtiari H, Safaei H, Esmaeeli javid GH , Atefvahid MK, Edalati H, Mokri A. Reliability and Validity of Persian Versions of Eysenck, Barratt, Dickman and Zuckerman Questionnaires in Assessing Risky and Impulsive Behaviors. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2008; 14(3): 326-336. https://www.sid.ir/paper/16825/en
 25. [25]. Jalali D, Aghababaei E. Comparing the Effect of Drug Substance Abuse Prevention Method on Impulsiveness and Coping strategies in Male students. Knowledge and research in applied psychology. 2013; 13(4): 5-17. (Persian) https://oa.mg/work/2284848680
 26. [26]. Meyer KN, Santillana R, Miller B, Clapp W, Way M, Bridgman -Goines K, Sheridan MA. Computer - based inhibitory control training in children with Attention -Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Evidence for behavioral and neural impact. Public Library of Science since one. 2022; 15(11): e0241352.
 27. [27]. Noroozi Homayoon M, Almasi M, Sadri Damirchi E, Hatami Nejad M. Comparing the Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation and Repeated Transcranial Magnetic Stimulation Treatment on Working Memory, Impulsivity and Self-Harm Behaviors in People with Borderline Personality. Neuropsychology. 2023; 8(31): 9-24. (Persian)
 28.  [28]. Li Y, Yuan K, Bi Y, Guan Y, Cheng J, Zhang Y, Shi S,h, Lu, X, Yu D,  Tian J. Neural correlates of 12-h abstinence-induced craving in young adult smokers: a resting-state study. Brain Imaging and Behavior. 2017; 11(3): 677–684 https://doi.org/10.1007/s11682-016-9544-3
 29. [29]. Bakhshian F, Yazdanikhash K, Karmi J,  Hoseini H. Comparison of Neurofeedback and Cognitive Rehabilitation Effectiveness on Impulsivity, Emotional Instability and Self-mutilation in Borderline Personality Disorder Patient. Clinical Psychology. 2022; 14(2): 63-75. (Persian) http://childmentalhealth.ir/article-1-1070-en.html
 30. [30]. Najarzadegan M, Nejati V, Amiri N, Sharifian M. Effect of cognitive rehabilitation on executive function (working memory and attention) in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2013; 4(2): 97-108. (Persian) https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100031.html
 31. [31]. Ojani M, Kashani Vahid L, Moradi H, Hashemi M.R. Effectiveness of Cognitive Computer Games on Risky Decision making in Children with Externalizing Behavioral Disorders. Empowering Exceptional Children. 2022; 13(4): 1-10. (Persian) https://doi.org/10.22034/ceciranj.2022.271229.1526
 32.  [32]. Fregni F, Boggio PS, Nitsche M, Bermpohl F, Antal A, Feredoes E,  et al. Anodal transcranial direct current stimulation of prefrontal cortex enhances working memory. Experimental brain research. 2005; 166(1): 23-30 https://doi.org/10.1007/s00221-005-2334-6
 33. [33]. Shahmohammadi Kaleybar M, Bafandeh H, Yuosefi R. Effect of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on the Visual Memory in Patient with Obsessive Compulsive Disorder (OCD. Studies in Medical Sciences 2019; 29(12): 869-880. (Persian) http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4607-fa.html
 34. [34]. Fonteneau C, Redoute J, Haesebaert F, Le Bars D, Costes N, Suaud- Chagny MF,  et al. Frontal transcranial direct current stimulation induces dopamine release in the ventral striatum in human. Cerebral Cortex. 2018; 28(7): 2636-2646. https://doi.org/10.1093/cercor/bhy093