نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

10.30468/jsums.2024.7644.2970

چکیده

مقدمه: یکی از بهترین راهکارها جهت حذف فلزات سمی، استفاده از باکتری های مقاوم به این فلزات با فرآیند پاک سازی زیستی می باشد. هدف از این پژوهش جداسازی باکتریهای مقاوم به قلع، مس، کروم و نیکل از پسابهای صنعتی و شناسایی مولکولی آنها می باشد.

مواد و روش ها: ابتدا از کارخانه های آبکاری واقع در استان تهران، پساب آلوده به فلزات سنگین جمع آوری گردید. نمونه پساب بر روی محیط LB Agarحاوی غلظت های مشخص از فلزات سنگین کشت داده و باکتری های رشد یافته جداسازی گردید. بر روی باکتری های رشد یافته،حداقل غلظت مهار کننده رشد(MIC) فلزات سنگین با میکروبراث دایلوشن متد انجام شد. DNA ژنومی دو سویه با بالاترین میزان مقاومت، تخلیص و PCR با کمک پرایمرهای اختصاصی انجام شد.محصول PCR تعیین سکانس شده و ریبوتایپینگ انجام گردید.

نتایج: از پساب حاوی فلزات سنگین، تعداد 9 باسیل گرم مثبت و منفی و کوکوباسیل گرم منفی جداسازی گردیدند. دو سویه باسیل گرم منفی بیشترین مقاومت نسبت به فلزات سنگین را در آزمایش MIC از خود نشان دادند. این دو سویه بر اساس نتایج تعیین توالی، تحت عناوین انتروباکتر و سودوموناس شناسایی گردیدند.

نتیجه گیری: دو سویه با بالاترین مقاومت به چهار فلز از پساب کارخانجات آبکاری جدا شده و به روش ارزیابی فیلوژنتیک مورد شناسایی مولکولی قرار گرفتند. می توان از این باکتری ها در تصفیه زیستی پساب های حاوی فلزات سنگین استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation of Heavy metal resistant bacteria from industrial effluents and molecular ribotyping

نویسندگان [English]

  • Mahta Majdnia
  • Maryam Sadrnia
  • Fatemeh Shahbazi
  • Nooshin Sohrabi

Department of Biology, PayameNoor University, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the best ways to remove toxic metals is to use bacteria resistant to these metals with biological purification process. The aim of this research is to isolate bacteria resistant to tin, copper, chromium and nickel from industrial wastewater and their molecular identification.

Materials and methods: First, wastewater contaminated with heavy metals was collected from electroplating factories located in Tehran province. The wastewater sample was cultured on LB Agar containing certain concentrations of heavy metals and the grown bacteria were isolated. On the grown bacteria, the minimum growth inhibitory concentration (MIC) of heavy metals was determined by the microbroth dilution method. Genomic DNA of two strains with the highest level of resistance, purity and polymerase chain reaction was performed with the help of specific primers. The PCR product was sequenced and ribotyping was done.

Results: 9 gram positive and negative bacilli and gram negative coccobacilli were isolated from wastewater containing heavy metals. Two Gram-negative bacillus strains showed the highest resistance to heavy metals in the MIC test. Based on the sequencing results, these two strains were identified as Enterobacter and Pseudomonas.

Conclusion: Two strains with the highest resistance to four metals were isolated from the effluent of electroplating factories and phylogenetic evaluation was performed. These bacteria can be used in the biological treatment of wastewater containing heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • bacteria
  • metal resistance
  • molecular identification