نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی،گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 دانشیار عصب روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، واحدگرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، ایران

3 . استادیار نوروساینتیست، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

4 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

10.30468/jsums.2024.7656.2982

چکیده

زمینه و هدف: اختلال افسردگی اساسی با نقایص شناختی و عملکرد اجرایی همراه است. هدف این مطالعه تعیین میزان اثربخشی آموزش مدل درمانی فرایند تثبیت مجدد بر کارکردهای اجرایی، انعطاف‌پذیری عصب‌شناختی و اصلاح طرحواره‌های مرتبط با اختلال افسردگی در جانبازان اعصاب و روان بالای 25 درصد بود.
مواد و روش­ها: روش مطالعه نیمه‌آزمایشی در قالب طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و دوره پیگیری 45 روزه بود. از بین50 نفر جانباز اعصاب و روان بالای 25 درصد که سابقه بستری در بیمارستان نیایش تهران را داشتند، تعداد40 نفر پس از تخصیص تصادفی در گروه آزمایش و کنترل، به مدت 12 جلسه90 دقیقه‌ای در هفته یک بار به مدت 3 ماه تحت مداخله قرارگرفتند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسش‌نامه افسردگی بک (1996)، طرح‌واره‌های هیجانی لیهی (2002)، کارت‌های ویسکانسین (2008)، آزمون استروپ رنگی (1935) و پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری شناختی دنیس وندروال (2010). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 24spss تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که آموزش مدل درمانی تثبیت مجدد بر کارکردهای اجرایی، انعطاف‌پذیری عصب‌شناختی و طرحواره‌های هیجانی افراد نمونه به‌طور معناداری اثربخش بوده است. این نتیجه در مرحله پیگیری نیز دوام داشت (0/05<P).
نتیجه‌گیری: مدل درمانی فرایند تثبیت مجدد با اصلاح حافظه آسیب‌زا و کاهش علایم افسردگی، موجب بهبود عملکرد ‌اجرایی، افزایش انعطاف‌پذیری عصب‌شناختی و اصلاح طرحواره‌های سازگار و ناسازگار در جانبازان بالای 25 درصد مؤثر واقع شد.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=jRIAyyIAAAAJ&view_op

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/

https://scholar.google.com/citations?user=5T9GhMUAAAAJ&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/

https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2020&q

https://submit.ncbi.nlm.nih.gov/

https://scholar.google.com/citations?user=-8nuhmUAAAAJ&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/ali.akbar.2

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness Therapeutic Reconsolidation Process Model (TRP) on Executive Functions, Neuroplasticity and Schemas Associated with Major depressive Disorder in Veterans Over 25% of Nerves

نویسندگان [English]

 • reza salmanipour noghlabary 1
 • Alireza Pirkhaefi 2
 • gavid peymani 3
 • Ali Akbar Foroghi 4

1 PhD student in Psychology Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj branch, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor Neuropsychology, Associate Professor of Neuropsychology, Department of Psychology, Garmsar branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

3 Assistant Professor Neuroscientist, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

4 Department of Psychology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction: Major depressive disorder is concomitant with cognitive deficits and executive function. This study aimed to determine the effectiveness therapeutic reconsolidation process model on executive functions, neuroplasticity, and schemas associated with major depressive disorder in veterans with over 25% of nerves.
Materials and Methods: The study method was semi-experimental in the form of pre-test, post-test, and 45-day follow-up. Among the 50 nerves veterans above 25%, who had a history of being admitted to Niayesh Hospital in Tehran, 40 people were randomly assigned to the experimental and control groups and underwent intervention for 12 sessions of 90 minutes once a week for 3 months. The research tools were: Beck Depression Questionnaire (1996), Leahy Emotional Schemas (2002), Wisconsin Cards (2008), Stroop Color Test (1935), and Dennis Vanderwaal's Cognitive Flexibility Questionnaire (2010). Data were analyzed using 24spss software.
Results: The results of mixed variance analysis with repeated measurement showed that the training of the therapeutic reconsolidation process model was significantly effective on the executive functions, neuroplasticity and emotional schemas of the sample people. This result also lasted in the follow-up phase (P<0.05).
Conclusion: the effective therapeutic reconsolidation process model was able to improve executive function, increase neuroplasticity, and compatible emotional schemas and maladaptive schemas in veterans over 25% of nerves by correcting traumatic memory and reducing depressive symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • memory consolidation
 • executive functions
 • neuroplasticity
 • schema
 • major depression
 1. Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Benjet C, Bromet EJ, Cardoso G, et al. Trauma and PTSD in the WHO world mental health surveys. European journal of psychotraumatology. 2017 Oct 27;8(sup5):1353383. DOI: 1080/20008198.2017.1353383
 2. Malkari B, Karimian N, Farahbakhsh K, Ismaili M. A Qualitative Study of the Psycho-Physical Consequences of Chemical Bombardment on the Victims of Sardasht City. Counseling Cultural and Psychotherapy. 2013; 4 (14): 43-56. DOI:10.22054/qccpc.2013.6094.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM5). Arlington: American Psychiatric Association. 2013. DOI: 4103/0019-5545.117131
 4. Zarkar f, forozandeh A, mohamadi A, bagarayan sararodi R, habibi M. Psychological health in veterans of the Iran-Iraq imposed war, 22 years after the war ended.RBS.2013;10(6):544-553.)Persian(. http://rbs.mui.ac.ir/article-1-287-fa.html.
 5. Harrington MO, Pennington K, Durrant SJ. The ‘affect tagging and consolidation’(ATaC) model of depression vulnerability. Neurobiol Learn Mem. 2017;140:43–51. DOI: 1016/j.nlm.2017.02.003
 6. Ecker B, Sara K. How the Science of Memory Reconsolidation Advances the Effectiveness and Unification of Psychotherapy. Clinical Social Work Journal. 2020;48(3):287-300. DOI:10.1007/s10615-020-00754-z
 7. Beierl E T, Böllinghaus I, Clark DM, Glucksman E, Ehlers A. Cognitive paths from trauma to posttraumatic stress disorder: a prospective study of Ehlers and Clark's model in survivors of assaults or road traffic collisions. Psychol Med. 2020; 50(13): 2172–2181. DOI: 10.1017/S0033291719002253
 8. Leahy R L. A model of emotional schemas Cognitive and Behavioral Practice. 2002;9(3):177–190. DOI:10.1016/S1077-7229(02)80048-7
 9. Leahy R L. Emotional schema therapy. Counseling Psychology and Psychotherapy. 2021;29(3):45-57. DOI:10.17759/cpp.2021290304
 10. Bagooli H, Zare M M, Kazemi S A, Javidi H A. Comparison of Emotional Schemes in War Veterans suffering Post Traumatic Stress Disorder with Depression Symptoms, AnxietySymptoms and without Signs of Depression and Anxiety. Iranian Journal of War & Public Health. 2020;12(1):53-61. DOI:10.29252/ijwph.12.1.53
 11. Fu F, Chow A.Traumatic exposure and psychological well-being: The moderating role of cognitive flexibility. Journal of Loss and Trauma. 2017;22(1):24–35. DOI:10.1080/15325024.2016.1161428
 12. Christiansen L, Siebner HR .Chapter 7 tools to explore neuroplasticity in humans: combining interventional neurophysiology with functional and structural magnetic resonance imaging and spectroscopy. Handb Clin Neurol .2022;184:105–119.  DOI:10.1016/B978-0-12-819410-2.00032-1
 13. Carbonella JY, Timpano KR. Examining the link between hoarding symptoms and cognitive flexibility deficits. Behavior therapy. 2016 Mar 1;47(2):262-73. doi: 10.1016/j.beth.2015.11.003
 14. Cristofori I, Zimerman S C، Grafman J. Executive functions.Handbook of Clinical Neurology. 2019;163:197-219. DOI: 10.1016/B978-0-12-804281-6.00011-2
 15. Pirkhaefi A. Comparing the Memory Performance of Iranian Veterans with and without Post-Traumatic Stress Disorder. Qom Univ Med Sci J. 2022;16(5):354-365.(Persian). https://www.academia.edu/101186065
 16. Zare S, Zare H, Alipour A, Farzad V.The effectiveness of cognitive rehabilitation in improving cognitive functions in patients with post-traumatic stress disorder. Journal of Psychology. 2021;7 (2):93-110.(Persian) . DOI:10.30473/clpsy.2021.57579.1590
 17. Rahngat A M, Salimi S H, Fathi A A, Sabayan B, dabaghi P, Rabiei M, et al. Comparing the effectiveness of metacognitive therapy and prolonged exposure therapy on reduction of anxiety and depression symptoms in war veterans with chronic post-traumatic stress disorder (PTSD). Journal of Military Medicine. 2021;22(12):1186-1198. (Persian) . DOI:10.30491/JMM.22.12.1186
 18. Riccio D C, Millin P M, Bogart A R. Reconsolidation A brief history  a retrieval view  and some recent. Learning & Memory. 2006;13(5):536–544.  DOI:10.1101/lm.290706.
 19. Ecker B.Clinical translation of memory reconsolidation research: Therapeutic methodology for transformational change by erasing implicit emotional learnings driving symptom production. International Journal of Neuropsychotherapy. 2018;6(1):1-92. DOI:10.12744/ijnpt.2018.0001-0092
 20. Ecker B, Hulley L. Coherence Therapy Practice Manual and Training Guide. 2016 ;6:1-12 https://www.coherencetherapy.org/files/CNOTE6_Overview_of_CT_and_Its_Use_Of_MR.pdf
 21. Vivian K, Strodl E, Kitamura H, Johnson L.Memory reconsolidation therapy for comorbid bulimia nervosa and traumatic memories: a case series study. Clinical Psychologist. 2022;26(3):329-340. DOI:10.1080/13284207.2022.2065913.
 22. Ecker B. Erasing problematic emotional learnings: Psychotherapeutic use of memory reconsolidation research. In R. D. Lane & L. Nadel (Eds.), Neuroscience of enduring change: Implications for psychotherapy. New York Oxford University Press. 2020; 273–300. DOI:10.1093/oso/9780190881511.003.0011.
 23. Beck AT, Steer R A, Ball R, Ranieri W. (Comparison of Beck depression inventories – IA and II in psychiatric outpatients. Journal of personality assessment. 1996;67(3):588-597. DOI:10.1207/s15327752jpa6703_13
 24. Rajabi G, Attari Y A, Haghighi J. Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz. Journal of Educational Sciences. 2002;8(2):49-66. DOI:10.22055/edus.2002.16610.
 25. Khanzadeh M, Idrisi  F, Mohammadkhani S, Saidian M. Examining the factor structure and psychometric characteristics of emotional schemas scale on students. Studies in Clinical Psychology. 2013;3(11):91-119. https://www.sid.ir/paper/497086/fa.
 26. Shahgholian M, azadfallah P, Fathi-Ashtiani A, khodadadi M. Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized version: Theoretical Fundamental, Developing and Psychometrics Characteristics. Studies in Clinical Psychology. 2012; 1(4): 110-134. https://jcps.atu.ac.ir/article_2078.html
 27. Khoddadi M, Shahgholian M, Amani H.Compiex Stroop Soft Ware. Institute for behavioral &cognitive sciences:Tehran Islamic Rpuplic of iran; 2014 .sinapsycho.com.
 28. Dennis J P, Vander Wal JS. The Cognitive Flexibility Inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research. 2010;34(3):241–253. DOI:1007/s10608-009-9276-4 .
 29. Kohandani M, Abolmaali Alhosseini Kh. Factor structure and psychometric properties of Persian version of cognitive flexibility of Dennis, Vander Wal and Jillon. 2017; 8(29): 53-70. DOI:1001.1.22285516.1396.8.29.3.2
 30. Park Moran C, Eun R, You S. Protective role of coping flexibility in PTSD and depressive symptoms following trauma. Personality and Individual Differences. 2015;82:102-106.  DOI:10.1016/j.paid.2015.03.007 
 31. Haim-Nachum S, Levy-Gigi, E. A chink in the armor: The influence of training on generalization learning impairments after viewing traumatic stimuli Frontiers in Psychology. International Journal of Cognitive Science. 2019;193:104021. DOI: 10.1016/j.cognition.2019.104021
 32. Rezaee M, Ghazanfari F, Rezaee F. Role of Emotional Schemas Rumination and Experimental Avoidance on Major Depressive Disorder: Applying of Path Analysis. New Psychological Research Quarterly. 2017;12(45):105-129.(Persian). DOI: 20.1001.1.27173852.1396.12.45.6.9.
 33. Leahy RL, Tirch DD, Melwani PS. Processes underlying depression: Risk aversion, emotional schemas, and psychological flexibility. International Journal of Cognitive Therapy. 2012 Dec;5(4):362-79. DOI:10.1521/ijct.2012.5.4.362
 34. Antypa D, Antonios K, Konstantinos T, Sophia T, Panagiotis S .Changing memories by interference: the effect of emotional dimensions in reconsolidation of episodic memories Cognition and Emotion. 2021;35(7): 1400-1406. DOI:10.1080/02699931.2021.1947198
 35. Hong I, Kim J, Kim J, Lee S, Ko HG, Nader K, et al . AMPA receptor exchange underlies transient memory destabilization on retrieval Europe PMC plus. 2013;110(20):8218-8223. DOI: 10.1073/pnas.1305235110.
 36. Ecker B a, Vaz A, Memory reconsolidation and the crisis of mechanism in psychotherapy. New Ideas in Psychology. 2022; 66: 100945. DOI:10.1016/j.newideapsych.2022.100945.