نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کوثر بجنورد

10.30468/jsums.2024.7725.3030

چکیده

دیابت بارداری (GDM) یکی از شایع‌ترین عوارض بارداری و شیوع آن در سراسر جهان همراه با افزایش دیابت نوع دو در حال افزایش است. دیابت بارداری می‌تواند عوارض مختلفی را برای مادر و جنین به همراه داشته باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ۱۲ هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر برخی آدیپوکین‌ها در زنان مبتلا به دیابت بارداری بود.

روش تحقیق: به این منظور، از بین زنان باردار 25 تا 35 سال مبتلا به دیابت بارداری و سن بارداری 13 تا 14 هفته، 28 نفر به طور داوطلبانه برای انجام پژوهش انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه، گروه تجربی ( 14 نفر) و کنترل (14 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین ترکیبی ( هوازی و مقاومتی) در 12 هفته، هر هفته سه جلسه تمرینی بود. 24 ساعت قبل از شروع تمرینات و 24 ساعت پس از انجام آخرین جلسه تمرین، اندازه‌گیری‌های لازم و آزمایشات خونی، به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آنووا با اندازه‌گیری‌های مکرر (repeated Measure ANOVA) استفاده شد. سطح معناداری 05/0p≤ در نظر گرفته شده و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: 12 هفته تمرینات ترکیبی، سبب افزایش معنادار هورمون آدیپونکتین (001/0= P) و کاهش معنادار هورمون ویسفاتین (001/0 = P) در گروه تجربی شد.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق فوق نشان داد که زنان باردار دیابتی می‌توانند با تمرین درست و اصولی، از مزایای بسیاری، از جمله بهبود ادیپونکتین و ویسفاتین ترشح شده از بافت چربی بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of combined training on the levels of Adiponectin and Visfatin in women with gestational diabetes

نویسندگان [English]

  • mitra khademosharie
  • azam mollanovruzi

Kosar University of Bojnord

چکیده [English]

Background and Purpose: Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common complications of pregnancy and its prevalence worldwide is increasing along with enhancing type two of diabetes. Gestational diabetes can cause various complications for the mother and fetus. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks of combined training on the levels of some adipokines in women with gestational diabetes.Method:

For this purpose, among pregnant women aged 25 to 35 years with gestational diabetes and gestational age of 23 to 24 weeks, 28 people were voluntarily selected to conduct the research and randomly divided into two groups, the experimental group (14 people). and control (14 people). The combined exercise training program was as follows in 12 weeks, three training sessions each week. Measurements and blood tests were performed 24 hours before the start of training and 24 hours after the last training session. In order to analyze the data, ANOVA test with repeated measures (repeated measure ANOVA) was used. The significance level was considered as p≤0.05 and the data was analyzed using SPSS version 23 software.Results: 12 weeks of combined exercise training caused a significant increase in the hormone adiponectin (P=0.001) and a significant decrease in the hormone visfatin (P=0.001) in the experimental group.Conclusion: The results of the above research showed that women with gestational diabetes can benefit from many Advantages, including the improvement of adiponectin and visfatin secreted from fat tissue, with correct and principled exercise training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training
  • adiponectin
  • visfatin
  • gestational diabetes