نویسندگان

بجنورد، خیابان طالقانی شرقی، طالقانی 13، روبروی کلانتری 11، دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد

چکیده

زمینه و هدف: خستگی جنبه ای شایع در زندگی زنان، باردار است و 80 درصد زنان، آن را یکی از 10 مورد نگرانی در ارتباط با سلامتی خود ذکر می کنند. ماساژ با تاثیر بر سیستم عصبی عضلانی باعث‌ آرام سازی عضلانی، افزایش جریان خون و افزایش دفع مواد زاید از جمله اسید لاکتیک می شود که منجر به آزاد سازی انرژی نیز می گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ بر شدت خستگی زایمان در زنان نخست باردار مراجعه کننده به زایشگاه بنت الهدی بجنورد سال 1384 انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 62 زن نخست باردار 18 تا 32 ساله با شرایط زایمان طبیعی انجام گردید. واحدهای پژوهش به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه ماساژ و مراقبت های معمول قرار گرفتند. گروه آزمایش (32 نفر) ماساژ پشت،‌ پا و یا هر دو بنا به تمایل خود دریافت می نمودند و در گروه کنترل (30 نفر) ماساژ انجام نمی شد. در دو گروه شدت خستگی قبل و بلافاصله بعد از 30 دقیقه مداخله در هر سه فاز زایمانی توسط مقیاس تطابق دیداری خستگی اندازه گیری و ثبت می گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS و آزمون های تی دانشجویی، تی زوجی، مجذور کای و آزمون خطی انجام گردید.
یافته ها: شدت خستگی در فاز نهفته و انتقالی در دو گروه اختلاف معنی دار آماری داشت اما در فاز فعال، اختلاف معنی دار آماری مشاهده نگردید. اختلاف میانگین شدت خستگی قبل و بعد از انجام ماساژ در گروه ماساژ در فاز انتقالی اختلاف معنی دار آماری نشان داد.
نتیجه گیری: ماساژ شدت خستگی فاز نهفته انتقالی زایمان را کاهش داده و از آن جا که بیشترین میزان خستگی در فاز انتقالی زایمان می باشد، می تواند به عنوان یک روش غیر دارویی و غیر تهاجمی در کاهش خستگی مادران و ارتقا سلامت آنان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE EFFECTS OF MASSAGE THERAPY ON THE INTENSITY OF LABOR FATIGUE

نویسندگان [English]

  • Z ABEDIAN
  • SB HASAN POUR AZGHADI
  • A FADAEI
  • Z ABBASI
  • H ESMAEILI

چکیده [English]

Background and purpose: Fatigue is common to pregnant women, 80% of whom consider fatigue as one of the ten health concerns. Affecting the nervous and muscular systems, massage therapy induces muscular relaxation, blood circulation and excretion of body waste including lactic acid which leads to energy release. This study is therefore conducted to investigate the effect of massage on the intensity of labor fatigue in the primipara admitted to Bentolhoda Hospital in Bojnord, Iran in 2005.
Methods and Materials: This clinical trial was conducted on 62 primiparous women (18 to 32 years old) who were candidates of natural labor. The subjects were purposively selected and randomly assigned into massage therapy and conventional caregiving. The former (32 subjects) received back or leg massage or both. But the latter (the control group) received no massage therapy. Fatigue intensity before and 30 minutes after intervention were measured and recorded by a visual scale over the three labor phases. The data were analyzed in SPSS using student t- test, paired t- test, chi-square and linear test. Results: Significant differences, across the two groups, were observed in the fatigue intensity of the latent phase and the transition phase but not in the active phase. Before and after means were statistically different in the transition phase for the massage therapy group.
Conclusion: Massage therapy reduces the fatigue intensity of latent and transition phases. As labor fatigue intensity is lightest during the transition phase, massage therapy can be applied in pregnant women, as a non- invasive and conservative procedure, in order to relieve fatigue intensity and to enhance their health and well being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MASSAGE
  • CONSERVATIVE PROCEDURE
  • FATIGUE RELIEF
  • MASSAGE THERAPY