نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 دانشکده پرستاری

3 کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشجوی دکتر تخصصی آموزش پزشکی، گروه

10.30468/jsums.2024.7577.2925

چکیده

زمینه و هدف: اولانزاپین یکی از موثرترین داروهای ضد روان پریشی برای درمان اسکیزوفرنی است، اما به دلیل اثرات نامطلوب متابولیک قابل توجه از جمله بالاترین نرخ افزایش وزن در بین تمام داروهای ضد روان پریشی مورد توجه قرار گرفته است .مواد و روش ها : این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 120 بیمار با بیماری روان‌پریشی تحت درمان استاندارد با الانزاپین انجام شد که پس از تخصیص تصادفی سازی 60 نفردر گروه مداخله بتاهیستین دریافت کردند و 60 نفر در گروه کنترل دارویی دریافت نکردند. وزن و دور کمر هر دو گروه قبل و بعد از مطالعه اندازه‌گیری شد و تأثیر بتاهیستین بر گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد بررسی شد. داده‌های مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SPSS ورژن 24 و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل گردید.

یافته ها:

. میانگین وزن قبل از مداخله در گروه شاهد 88/10± 3/66 کیلوگرم و بعد از مداخله 03/13± 67/69 کیلوگرم و در گروه مداخله قبل از شروع مطالعه 95/9± 45/66 کیلوگرم و بعد از مداخله 20/11± 16/68 کیلوگرم و میانگین دور کمر قبل از مداخله در گروه شاهد 63/12± 06/70 سانتی متر و بعد از مداخله 13/13± 55/71 سانتی متر و در گروه مداخله میانگین دور کمر قبل از شروع مطالعه 80/11± 26/68 سانتی متر و بعد از پایان مداخله 70/12± 4/69 سانتی متر به دست آمد.نتیجه‌گیری: صرف همزمان بتاهیستین از افزایش وزن داروی الانزاپین جلوگیری نکرده در گروه مداخله و روشی موثر برای جلوگیری از افزایش وزن ناشی از داروی الانزاپین نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Title: The effect of Betahistine on preventing Olanzapine induced weight gain in patients with psychotic disorder

نویسندگان [English]

  • Hosein Fahimi 1
  • samira foji 2
  • elham navipour 3
  • Milad Maleki 1

1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 هیئت علمی

3 Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Khorasan Razavi, Iran PhD student in medical education, Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

Background and objective: Olanzapine is one of the antipsychotic drugs for the treatment of schizophrenia, but it has been noticed due to significant metabolic adverse effects, including the highest weight gain among all antipsychotic drugs.Materials and methods: This study was conducted as a clinical trial on 120 patients with psychosis under standard treatment with olanzapine. The weight and waist circumference of both groups were measured before and after the study, and the effect of betahistine on the intervention group was compared to the control group. The study data were transformed using SPSS version 24 software and using statistical methods of analysis.

findings:

. The weight before the intervention in the control group was 66.3±10.88, and after the intervention it was 69.67±13.03, and in the intervention group, before the start of the study, it was 66.45±9.95 and after the intervention, it was 11.20. Waist circumference 68.16 ± 70.06 cm ± 12.63 ± 12.63 cm before the intervention in the control group and 71.55 ± 13.13 cm after the intervention and in the intervention group the waist circumference was 11.80 ± 11.80 cm. ± 68.26 cm and after the end of the intervention, 69.4 ± 12.70 cm was obtained.Conclusion: At the same time as weight gain, olanzapine is prevented in the intervention group and there was no method to prevent weight gain caused by olanzapine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olanzapine
  • betahistine
  • psychosis