نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 عضو هئیت علمی

3 دانشگاه اردکان

4 دانشگاه فرهنگیان

10.30468/jsums.2024.7653.2978

چکیده

مقدمه: ورزش یک به عنوان یک گزینه غیردارویی برای پیشگیری یا کندکردن روند آلزایمر است. لذا این پژوهش درصدد یافتن مکانیسم احتمالی ارتباط عضله و هیپوکامپ است.

مواد و روش‌ها:. 32 سر رت‌ 6 هفته‌ای به صورت تصادفی به چهار گروه شم (SH)، کنترل آلزایمری(AC)، تمرین(T) و تمرین آلزایمری (AT) تقسیم شدند. آلزایمر از طریق تزریق بتا آمیلوئید در هیپوکمپ القا شد. برنامه تمرین شامل 20 جلسه تمرین شنا با زمان فزاینده بود. پس از پایان مداخله، بافت عضله دوقلو و هیپوکامپ برداشته شد و با روش رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوفلروسنت بیان پروتئین‌های موردنظر اندازه‌گیری شد. از آزمون همبستگی جهت بررسی تغییرات شاخص‌های مورد مطالعه استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بیان پروتئین‌های NCAM، SEMA3A و Pfn1 ارتباط مثبت معنی‌دار با NACHRa7 (001/0 P=) و ارتباط معکوس معنی‌دار با NLRP1 (05/0≥P) و Dead Cells (05/0≥P) داشتند.

نتیجه‌گیری: با فعالیت‌بدنی و تقویت پیوندگاه عصبی-عضلانی می‌توان از التهاب هیپوکامپ و پیشرفت آلزایمر جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between neuromuscular junction preservation and regeneration factors and hippocampal inflammatory factors under the influence of swimming exercise in Alzheimer's model rats

نویسندگان [English]

  • Mohammad solimani farsani 1
  • mohammad fathi 2
  • zahra hemati 3
  • zinab gorgin 4

1 lorestan university

2 Lorestan university

3 ardakan University

4 farhangiyan university

چکیده [English]

Introduction: Exercise is a non-drug option to prevent or slow the progression of Alzheimer's. Therefore, this research seeks to find the possible mechanism of the connection between muscle and hippocampus..

Materials and methods: 32 6-week-old rats were randomly divided into four groups: sham (SH), Alzheimer's control (AC), training (T) and Alzheimer's training (AT). Alzheimer's was induced by injecting beta-amyloid into the hippocampus. The training program consisted of 20 swimming training sessions with increasing time. After the end of the intervention, the tissue of the Gastrocnemius muscle and hippocampus was removed and the expression of the desired proteins was measured by immunohistofluorescent staining method. Correlation test was used to check the changes of the studied indicators.

Findings: The results showed that the expression of NCAM, SEMA3A and Pfn1 proteins had a significant positive relationship with NACHRa7 (P=0.001) and a significant inverse relationship with NLRP1 (P≥0.05) and Dead Cells (P≥0.05). they had.

Conclusion: Hippocampal inflammation and Alzheimer's progression can be prevented by physical activity and strengthening the neuromuscular junction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NCAM
  • SEMA3A
  • Pfn1
  • NACHRa7
  • NLRP1 and Dead Cells