نویسندگان

اراک، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: بندناف یکی از مهم ترین مکان ها جهت استقرار باکتری ها بعد از تولد است. از دیرباز، روش های متفاوتی جهت مراقبت از بندناف نوزادان استفاده می شد که برخی از آن ها اثرات نامطلوبی برای نوزاد ایجاد می کنند و ممکن است حتی باعث تاخیر در افتادن بندناف شوند. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر مصرف موضعی شیر مادر و خشک نگه داشتن بندناف بر زمان افتادن بندناف در نوزادان تازه متولد شده انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بوده و جامعه آماری آن شامل نوزادان متولد شده در بیمارستان می باشد. در این مطالعه، 150 نوزاد با سن حاملگی 42-37 هفته، تک قلو و ظاهرا سالم به صورت تصادفی در دو گروه مصرف موضعی شیر مادر و خشک نگه داشتن بندناف قرار گرفتند. به همه مادران در هر دو گروه طی سه ساعت بعد از زایمان در مورد مراقبت از بندناف به صورت چهره به چهره توسط پژوهشگر و با استفاده از جزوه آموزشی، آموزش داده شد. در گروه مصرف موضعی شیر مادر، به همه مادران توصیه شد که از سه ساعت بعد از تولد، مالیدن شیر مادر به قسمت باقیمانده بندناف و لبه بریده شده آن را شروع کرده و این کار را دوبار در روز تا دو روز بعد از افتادن بندناف ادامه دهند. در گروه خشک نگه داشتن بندناف، توصیه شد که هیچ ترکیبی در قسمت باقیمانده بندناف استفاده نکنند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس دوطرفه، مجذور کای، تی دانشجویی، آزمون دقیق فیشر، من ویتنی و مدل خطی عمومی انجام شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که با کنترل اثر متغیرهای مداخله گر، میانگین زمان افتادن بندناف تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه دیده شد به طوری که میانگین زمان افتادن بندناف در گروه مصرف موضعی شیر مادر (152.42±48.804) کمتر از گروه خشک نگه داشتن بندناف (175.57±59.57) بود.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مصرف موضعی شیر مادر در قسمت باقیمانده بندناف زمان افتادن بندناف را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF TOPICAL APPLICATION OF BREAST MILK ON THE UMBILICAL CORD SEPARATION IN NEONATES

نویسندگان [English]

  • M TAFAZOLI
  • L AMIRI FARAAHANI
  • A MOHAMMADZADEH

چکیده [English]

Background and Purpose: The umbilical cord is one of the most important sites for bacterial colonization after birth. Different regimens have been used for umbilical neonatal cord care, some of which have established bad effects for neonates and may even delay its separation. This study is conducted to compare the effect of topical application of breast milk and dry cord care on cord separation time in neonates.
Methods and Materials: In a randomized clinical trial, 150 neonates with 38-42 weeks of gestational age, singleton and without congenital anomaly were randomly selected an assigned into two groups: Mother's milk for group 1, and dry cord care for group 2. All mothers in two groups received an instructed face-toface cord care education within 3 hours of birth. Group 1 applied breast milk to the umbilical stump 3 hours after birth and continued every 12 hours until 2 days after umbilical cord separation. Nothing was applied to the umbilical stump of the dry cord care group. Relevant data were analyzed in SPSS using two-way ANOVA, Chi-Square, Student’s t-test, Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test, and General Linear Model.
Results: According to the results, statistical differences were observed in the cord separation time across the two groups; in the breast milk group, the cord separation time (152.42±48.804) was shorter than the corresponding time (175.57±59.57) in the dry cord care group.
Conclusion: The results indicated that topical application of breast milk for umbilical cord care leads to reduced cord separation time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UMBILICAL CORD
  • TOPICAL APPLICATION OF BREAST MILK
  • DRY CORD CARE
  • CORD SEPARATION TIME