نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 دانشکده پرستاری، دانشکده علوم بهداشت، دانشگاه اتاوا، اتاوا، ON، کانادا.

4 گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

5 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پسوریازیس یک بیماری پوستی شایع است که با پاپول‌ها و پلاک‌های پوسته پوسته ظاهر می‌شود و می‌تواند عواقب روانی و جسمی داشته باشد. با توجه به نقش ضدالتهابی ویتامین D، مطالعاتی در مورد ارتباط سطح سرمی این ویتامین با پسوریازیس انجام شده‌است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و پسوریازیس انجام شد.

روش کار: این مطالعه مورد شاهدی بر روی بیماران پسوریازیس از کلینیک پوست بیمارستان واسعی و افراد سالم از مرکز انتقال خون سبزوار در ایران انجام شد. بیماران مبتلا به پسوریازیس مزمن (بیش از 6 ماه) در سنین 18 تا 65 سال بدون توجه به نوع پسوریازیس وارد مطالعه شدند. حجم نمونه این پژوهش 177 نفر (88 مورد و 89 گروه شاهد) بود. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه و نمونه خون بود. در هر دو گروه، میزان 25 هیدروکسی ویتامین D به روش الایزا اندازه گیری شد.

یافته‌ها: 177 نفر شامل 78 نفر (10/44%) مرد و 99 نفر (90/55%) زن وارد این مطالعه شدند. میانگین سنی در گروه مورد 30/13±95/36 و در گروه شاهد 60/12±34/21 سال بود. میانگین سطوح ویتامین D بین گروه مورد (60/13±68/19) و گروه شاهد (60/12±34/21) تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0P>).

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی‌داری در سطوح ویتامین D بین گروه مورد و گروه کنترل وجود ندارد که این فرضیه که کمبود ویتامین D با پسوریازیس مرتبط است را تایید نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between serum 25-hydroxy-vitamin D levels and psoriasis: A case-control study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shafi Mojadadi 1
  • Maryam Amirpour 2
  • Mohammad Sahebkar 3
  • Maryam Karrabi 4
  • saeideh sadat shobeiri 5

1 Department of Immunology, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

2 Student Research committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

3 School of Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada

4 Department of Dermatology, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

5 Cellular and Molecular Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Background: Psoriasis is a common skin disease that presents with papulosquamous lesions (scaly papules and plaques) and can have psychological and physical consequences. Due to the anti-inflammatory role of vitamin D, studies have been conducted on the relationship between serum levels of this vitamin and psoriasis. In recent years, conflicting results have been obtained, all of which emphasize the importance of investigating this issue. This study aimed to investigate the relationship between serum 25-hydroxy-vitamin D levels and psoriasis.

Methods: We conducted a case-control study with psoriasis patients from Vasei Hospital's dermatology clinic and healthy people from Sabzevar Blood Transfusion Center in Iran. Patients with chronic psoriasis (more than 6 months) aged 18 to 65 years were included in the study regardless of the type of psoriasis. This study had a sample size of 177 people (88 cases, and 89 controls). The data collection methods were a questionnaire and blood samples. In both groups, the amount of 25-hydroxy-vitamin D was measured by ELISA method.

Results: This study recruited 177 individuals: 78 (44.10%) males and 99 (55.90%) females. The mean age in the case group was 36.95±13.30 and in the control group was 21.34±12.60 years. The mean vitamin D levels had not significant difference between case (19.68±13.60) and control groups (21.34±12.60) (P>0.05).

Conclusion: The findings of this study showed that there was no significant difference in vitamin D levels between the case group and the control group, which did not support the hypothesis that vitamin D deficiency is associated with psoriasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psoriasis
  • Vitamin D
  • Dermatology, 25-hydroxy vitamin D, Inflammation