نویسندگان

* اهواز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، بخش بیوشیمی

چکیده

زمینه و هدف: آنزیم آلکلین فسفاتاز (EC: 3.1.3.1) آنزیمی است که در بافت ها و ارگان های موجودات یوکاریوت مثل پستانداران و بعضی از موجودات پروکاریوتیک مثل باکتری ها ساخته می شود. از نظر ساختمانی آنزیم،‌یک گلیکو پروتئین دی مری بوده و شامل 4 یون روی و 2 یون منیزیم در هر دی مر است. عمل این آنزیم هیدرولیز منو استرهای فسفات به یک ترکیب آلی الکلی و یک گروه فسفات معدنی در یک محیط قلیایی است. آلکالین فسفات یک آنزیم متصل به غشا است. هدف از این مطالعه، ‌مقایسه آنزیم آلکالین فسفاتاز با آنزیم مول هیداتی فرم انسانی است.
مواد و روش ها: در این روش، آنزیم آلکالین فسفاتاز توسط رسوب با بوتانل، استن، سولفات آمونیم، سفادکس G200، کروماتوگرافی با میل ترکیبی و پره پریتو الکتروفورز خاصل گردید.
یافته ها: این مطالعه نشان داد که می توان این آنزیم را 611.8 بار خالص نمود. فعالیت مخصوص آنزیم به دست آمده مساوی 201.9 واحد آنزیمی بر میلی گرم پروتئین بود. مقدار کربوهیدارت این آنزیم 5.2 درصد بوده و مشاهده گردید که دمای مناسب برای آنزیم 40 درجه سانتی گراد و pH مناسب آن مساوی 10.4 می باشد.
نتیجه گیری: آنزیم مول هیداتی فرم انسانی خالص شده دارای دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد و pH مناسب مساوی 10.4 می باشد که در مقایسه با آنزیم های آلکالین فسفاتاز جفت انسانی (دمای مناسب آن 45 درجه سانتی گراد و pH مناسب مساوی 10.5) متفاوت بوده و از این طریق می توان با مقایسه آن ها، به وجود آنزیم مول هیداتی فرم انسانی پی برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE NEW HUMAN MOLEHYDATIFORM ALKALINE PHOSPHATASE

نویسندگان [English]

  • B FARZAMI
  • P PASALAR
  • SA HOSSEINI
  • M ABERUMAND
  • L AHAMADI
  • A JAFARI

چکیده [English]

Background and Purpose: Alkaline Phosphatase (EC: 3.1.3.1) is synthesized by kidney, liver, bone, Intestine and placenta. This enzyme is a glycoprotein and dimmer 4 Zn+2 and Mn+2 in each dimmer. It hydrolyzes mono ester phosphate to organic compound and phosphate_in alkaline medium. The purpose of this research is to compare this enzyme with placental alkaline phosphatase.
Methods and Materials: Human Molehydatiform was purified by folds of precipitation of bybutanol, acetone, Amoniumm sulphate, Sephadex G200, affinity chromatography and preparative electrophoresis.
Results: Human Molehydatiform was purified 611.8 times. We obtained specific activity, optimum temperature and optimum Ph equaling to 611.8 U/mg, 40 centigrade degrees and 10.4 respectively.
Conclusion: Purified Human Molehydatiform Alkalie phosphatase is different from Human placental Alkaline phosphatase due to optimum pH and optimum temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MOLEHYDATIFORM
  • ALKALINE PHOSPHATASE
  • PURIFICATION