نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی‌، واحد شهرکرد‌، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری یک عضو خانواده کل خانواده را درگیر و سبک زندگی آن‌ها را تغییر می­دهد. پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب­آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبان اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود.
مواد و روش­ها: مطالعه حاضر، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مراقبان اصلی بیماران مزمن روانی تحت‌نظر مراکز بهزیستی و توانبخشی شهرستان بروجن به تعداد 550 نفر بود. 60 مراقب اصلی بیماران مزمن روانی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس از طریق جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش (آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی) و یک گروه گواه گمارده شدند و در طول زمان سه ماهه به مدت 19 جلسه 90 دقیقه‌ای مورد آموزش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و بهزیستی روان‌‌شناختی (ریف، 1989) بود.
یافته­ها: نتایج نشان داد اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش گروهی کیفیت زندگی اسلامی بر افزایش تاب­آوری (0/05> P) معنادار و میزان اثربخشی آموزش گروهی کیفیت زندگی اسلامی بیشتر از آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بود. هم‌چنین، اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت اسلامی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی (0/05> P) معنادار و میزان اثربخشی آموزش کیفیت زندگی اسلامی بیشتر از آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بود.
نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی می­توانند میزان تاب­آوری و بهزیستی روان‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن را بهبود بخشند.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=yl2foZEAAAAJ

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term= Elham+Tavasoli%5BAuthor%5D

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user= pj4q0i4AAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tayyaba+Sharifi%5BAuthor%5D

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dCbojbkAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term= Reza+Ahmadi%5BAuthor%5D

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Self-determination Skills Training and Islamic Quality of Life on Resilience and Psychological Well-being

نویسندگان [English]

 • Elham Tavasli 1
 • Tayyaba Sharifi 2
 • Reza Amadi 3

1 Ph.D Student of Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Background: The illness of a family member affects the whole family and changes their lifestyle. The purpose of this research was to compare the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality of life training on resilience and psychological well-being of primary caregivers of chronic mental patients in Borujen city.
Materials and Methods: The present study is a semi-experimental which was selected from the community of primary caregivers of chronic mental patients in Borujen city in Chaharmahal and Bakhtiari province using available sampling method. Research tools included resilience questionnaires (Connor and Davidson, 2003) and psychological well-being (Reif, 1989).
Results: The results showed that the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality of life group training on increasing resilience was significant (P<0.05) and the effectiveness of Islamic quality of life group training was more than training self-determination skills. Also, the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality training on increasing psychological well-being was significant (P<0.05) and the effectiveness of Islamic life quality training was more than self-determination skills training.
Conclusion: Therefore, it can be said that teaching self-determination skills and teaching the quality of Islamic life can improve the resilience and psychological well-being of the main caregivers of chronic mental patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resilience
 • Psychological well-being
 • quality of life
 • Self-determination skills
 1. Post D, van Agteren J, Kasai D, et al. Caring for carers: Understanding the physical and psychological well-being of carers of veterans in Australia. Health Soc Care Community. 2022; 30:793-803. https://doi.org/10.1111/hsc.13449
 2. Zauszniewski JA, Bekhet AK, Suresky MJ. Resilience in family members of persons with serious mental illness. Nurs Clin North Am. 2010; 45(4):613-26. https://doi.org/10.1016/j.cnur.2010.06.007
 3. Conner M, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Conner-Davidson Resilience Scale (CD_RISC). J Depress Anxiety. 2003; 18:76-82. https://doi.org/10.1002/da.10113
 4. Mudrak J, Zabrodska K, Kveton P, Jelinek M, Blatny M, Solcova I, Machovcova K. Occupational well-being among university faculty: A job demands-resources model. Research in Higher Education. 2018; 49(9):924-11. https://doi.org/10.1007/s11162-017-9467-x
 5. Ryan RM, Deci E L. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Press; 2017. https://doi.org/10.1521/978.14625/28806
 6. Forest J, Gradito Dubord MA, Olafsen A, Carpentier J. Shaping tomorrow's workplace by integrating self-determination theory: A literature review and recommendations. Chapter to be published in R. Ryan, & E. Deci (Eds.), The Oxford Handbook of work engagement, motivation, and self-determination theory. Oxford University Press: New York; 2022. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197600047.013.45
 7. Xiang, C, Wang X, Xie T, Fu, CL. Differential effects of work and family support on the relationship between surface acting and wellbeing: A self-determination theory approach. Psychological Reports. 2023; 126(1): 198-219. https://doi.org/10.1177/00332941211048471
 8. Kent A.Toward a Resilience Model of Student Well-Being: A Self-Determination Approach to Thriving and Burnout among College Students. Iowa State University ProQuest Dissertations; 2022. https://dr.lib.iastate.edu/server/api/core/bitstreams/40d419bf-780d-4ff2-bfc7-9735f55077de/content
 9. Damien T, Clement, G, Rebecca S. Promoting Motivation and Well-Being at School: the effect of a teacher training combining a self-determination theory-based intervention and positive psychology interventions. Journal of SENS. 2022; 12(4): 24-36. doi:31219/osf.io/nkrdz
 10. Huguelet P, Koenig HG. Religion and spirituality in psychiatry. Cambridge University Press. 2009. https://doi.org/10.1017/CBO9780511576843
 11. Jafari MT. Tarjomeh and tafsir of nahj al-balaghe. Tehran: Farhang Islamic Publishing House. 1989. (Persian).
 12. Richards PS, Bergin AE. A. spiritual strategy for counseling and psychotherapy. 2nd ed. Washington. DC: American Psychological Association. 2012.
 13. Conner M, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Conner-Davidson Resilience Scale (CD_RISC). J Depress Anxiety. 2003; 18:76-82. https://doi.org/10.1002/da.10113
 14. Ryff CD, Keyes C. The structure of psychological well-being revisited. J Personality Soc Psychol. 1995; 69:719-27. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719
 15. Muhammadi M. Factors affecting resilience in at-risk substance dependent individuals. (Doctoral dissertation in psychology), University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran. 2007. (Persian).
 16. Bayani AA, Koocheky AM, Goodarzi H. The reliability and validity of the satisfaction with life scale. Developmental psychology: Iranian psychologists. 2007; 3(11): 259-65. (Persian). https://jip.stb.iau.ir/article_512406.html?lang=en
 17. Field SL, Hoffman AS. Fostering self-determination through building productive relationships in the classroom. Intervention in school and clinic. 1994; 48(1):6-14. https://doi.org/10.1177/1053451212443150
 18. Seifi M, Janbozori M, Alipour A, Aliakbari M. The Islamic model of psychotherapy/education based on improving the quality of life. Psychology and Religion Quarterly. 2015; 9(1):51-68. (Persian). https://ensani.ir/file/download/article/20161105151241-9716-145.pdf
 19. Mohammadi M, Akbari AA, Hatami N, Makri A, Kaviani H, Solymaniyan M, SehatS. Investigating the effect of spiritual psychotherapy in patients with opioid dependence disorder. Hakim Health Systems research journal. 2012; 14(3):144-50. (Persian). https://hakim.tums.ac.ir//article-1-889-fa.html
 20. Grumm M, Nestler S, VonCollani G. Changing explicit and implicit attitudes: The case of self-esteem. J Experimental Soc Psychol. 2009; 45(2):327-35. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2008.10.006
 21. Diener ED, Oishi S, Lucas RE. Personality, culture and subjective well-being: emotional and cognitive evaluation in life. First Published Online as a Review in Advance on August. 2003; 54:403-25. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145056
 22. Karmi J, Zakiyi A, Alikhani M. The relationship between religious orientation and resilience and hope in Razi University students. J Culture in Islamic Uni. 2011; 3 (2):243-55. (Persian).
 23. Ebersöhn L, Nel M, Loots T. Analysing risk and resilience in the first sand tray of youth at a rural school. The Arts in Psychotherapy. 2017; 2(3):16-25. https://doi.org/10.1016/j.aip.2017.04.007
 24. Johnson P. Resilience in wives of persons with alcoholism: An Indian exploration. Indian J Psychiatry. 2018; 60:84-9. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_271_14