نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات پرستاری، مامایی جامعه‌نگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 استادیار آموزش پزشکی، مرکز توسعه آموزش، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 دانشیار آموزش پرستاری، گروه پرستاری بزرگسالان و سالمندان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

 
زمینه و هدف: آمادگی پیش از وقوع بحران، امری ضروری است. تجارب مربیان بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی درگیر در پاندمی به روشن­تر شدن و آمادگی بهتر مواجهه در بحران­های پیش رو کمک می‌کنند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین تجارب مربیان بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی درخصوص مدیریت بحران داخل بیمارستانی در پاندمی کووید19می‌باشد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه کیفی، گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته با 14 نفر از مربیان بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی با تجربه شرکت در مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در پاندمی کووید ۱۹ و با روش هدفمند تا اشباع داده­ها انجام و مطابق رویکرد تحلیل محتوای مرسوم تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ ها: تحلیل مصاحبه‌ها با 425کد استنباطی همراه بود که پس از ادغام موارد تکراری، در نهایت 9زیرطبقه و3 طبقه اصلی شامل مدیریت ادغام‌یافته، اخلاق حرفه‌ای و توسعه دانش تخصصی بود.
نتیجه‌گیری: بهمنظور آمادگی با بحران‌های بیولوژیکی همچون کووید 19، همکاری سازمان‌های مختلف برای مدیریت صحیح‌تر شرایط لازم است. همچنین ضرورت دارد مدیران بهداشتی پس از ارزیابی شدت بحران و متناسب با آن، به جذب نیرو بپردازند و با آموزش‌های مبتنی بر شواهد، به توسعه دانش و مهارت آنها کمک کنند و ضمن رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، به حفظ و ارتقای سلامت روان نیروها نیز توجه ویژه‌ای مبذول دارند.

تازه های تحقیق

Ebrahim Namani

https://scholar.google.com/citations?user=sy8mMgkAAAAJ&hl=en&citsig=AM0yFCmm-c1WrOskyfOFGJkv0QLS

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ebrahim+Namani&sort=

 

Ghazaleh Nezamdoost

https://scholar.google.com/citations?user=_2oO2OAAAAAJ&hl=en

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ghazaleh+Nezamdoost%E2%80%AC+

 

Mina Sahebi Mashhad Toroghi

https://scholar.google.com/citations?user=XyuhlQQAAAAJ&hl=en

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mina+Sahebi+Mashhad+Toroghi

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hadis+Sourinejad

https://scholar.google.com/citations?user=OpUe1FMAAAAJ&hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Elham+Adib+Moghaddam

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=0FE4PyQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4mG7HeKcPcSnB1QwTB_GY-DEUkiABPCwF6SjjXu9IcPa5bwo51qocyB0Q8RcNvsjG1vF2zy91nK4xafwgEijnuWICnph-u4WvkcwaERR9RJnRKZb-93EyrRmVRlpyk-T19uUEZPG7g101TGYC__ezsdae5f7mIMa2DWnADj0ZSKo452L7Q2zly_xNYBivIx-UmcRN7

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Masoumeh+Rahimi+

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5tQPaZMQIVSsYwYIg9Xq5MZ5U6j2C68CODfBmwYOT8kc6_B2RVs9Q8f_3SLj-MY9XxIOBLi078gVtJ0-FCreeVszrm5_9En4_06GzlZxcYONkrizo&user=s-nUhqcAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shahriar+Salehi+Tali

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experiences of Nursing and Midwifery Clinical Instructors and Students regarding In-hospital Crisis Management during the Covid-19 Pandemic: Qualitative Content Analysis

نویسندگان [English]

 • Ziba Raisi Dehkordi 1
 • Hadis Sourinejad 2
 • Elham Adib Moghaddam 3
 • Masoumeh Rahimi 4
 • Shahriyar Salehi Tali 5

1 Assistant Professor of Reproductive Health, Community-Oriented Nursing Midwifery Research Center, Nursing and midwifery school, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

2 Assistant Professor of Reproductive Health, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Lorestan University of Medical Sciences, Khoramabad, Iran

3 Assistant Professor of Reproductive Health, Counseling and Reproductive Health Research Centre, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

4 Assistant Professor of Medical Education، Educational Development Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

5 5. Associate Professor of Nursing Education, Department of Adults and Geriatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Background: Preparation for a crisis is necessary. The experiences of nursing and midwifery professors and students involved in the Covid-19 pandemic have helped us clarify and better prepare for future crises, particularly for biological crises. Therefore, the present research aimed to explore the views and experiences of nursing and midwifery  instructors and students regarding in-hospital crisis management during the Covid-19 pandemic.
Materials and Methods: In this qualitative study, data collection was done using semi-structured interviews with 14 nursing and midwifery instructors and students with experience in caring for coronavirus patients during the covid-19 pandemic; data analysis was conducted according to the conventional content analysis approach.
Results: The analysis of the interviews was accompanied by 425 inference codes, which finally ended in 9 categories and 3 main categories after merging the repeated cases (integrated management, professional ethics and development of specialized knowledge).
Conclusion: In order to prepare for biological crises such as the Covid-19 pandemic, the cooperation of various organizations is necessary for a more proper management of the situation. It is also necessary for health managers to recruit workers after assessing the severity of the crisis, and to help them develop their knowledge and skills with evidence-based training, while sticking to the principles of professional ethics, and paying special attention to maintaining and improving the mental health of the workers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Faculty
 • Hospital
 • Pandemics
 • Students
 1. Asadzandi M, Zoheiri M, Akbariqomi M, Masuodi OA. The Role of Spiritual Communication in Management of Health Services during the Biological Crisis of COVID-19. Journal Mil Med. 2022;24(5):1279-86 (Persian). doi: 10.30491/JMM.24.5.1279.
 2. Pooladi M, Entezari M, Hashemi M, Bahonar A, Hushmandi K, Raei M. Investigating the efficient management of different countries in the COVID-19 pandemic. Journal of Marine Medicine. 2020;2(1):18-25 (Persian). doi: 10.30491/2.1.3.
 3. Doost Mohammadi F, Rezaeian M. Epidemiology and Strategies for Coping with Novel Coronavirus Disease (COVID-19): A Narrative Review. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2021;20(5):571-96 (Persian).doi: 10.52547/jrums.20.5.571.
 4. safarahang r. A transtheoretical critique of the ontological foundations of government governance in health policy-making to control the COVIDE-19 pandemic (Case study of Iran). Research Letter of Political Science. 2020;15(2):183-224 (Persian). doi: 10.22034/IPSA.2020.404.
 5. Ghasemi M, Keshtegar A, Mohammadzadeh Z. Good Governance and Public Value Management in the Face of COVID-19. Quarterly Journal of Management Strategies in Health System. 2020; 5(1):3-6 (Persian). doi:10.18502/mshsj.v5i1.3271.
 6. Broekema W, van Eijk C, Torenvlied R. The role of external experts in crisis situations: A research synthesis of 114 post-crisis evaluation reports in the Netherlands. International journal of disaster risk reduction. 2018;31:20-29.doi: 10.1016/j.ijdrr.2018.03.021.
 7. Salati Momeni D, Zandian H, Ebrahimpour H, Nemati V. Factors Strengthening Covid-19 Crisis Management in Ardabil Educational and Medical Centers. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2021;21(2):179-200 (Persian). doi: 10.52547/jarums.21.2.179.
 8. Curryer C, Russo PL, Kiernan M, Wares KD, Smith K, Mitchell BG. Environmental hygiene, knowledge and cleaning practice: a phenomenological study of nurses and midwives during COVID-19. American Journal of Infection Control. 2021;49(9):1123-8.doi: 10.1016/j.ajic.2021.04.080.
 9. Stokes DC. Senior Medical Students in the COVID-19 Response: An Opportunity to Be Proactive. Acad Emerg Med. 2020 Apr;27(4):343-345. doi: 10.1111/acem.13972.
 10. Pursio, K, Kankkunen, P, Sanner-Stiehr, E, Kvist, T. Professional autonomy in nursing: An integrative review. J Nurs Manag. 2021; 29: 1565–1577. doi:10.1111/jonm.13282.
 11. Barasteh S, Rassouli M, Karimirad MR, Ebadi A. Future challenges of nursing in health system of Iran. Frontiers in Public Health. 2021;9:676160.doi: 10.3389/fpubh.2021.676160.
 12. Naser WN, Saleem HB. Emergency and disaster management training; knowledge and attitude of Yemeni health professionals-a cross-sectional study. BMC emergency medicine. 2018;18(1):1-12.doi: 10.1186/s12873-018-0174-5.
 13. Osman NNS. Disaster management: Emergency nursing and medical personnel’s knowledge, attitude and practices of the East Coast region hospitals of Malaysia. Australasian emergency nursing journal. 2016;19(4):203-9.doi: 10.1016/j.aenj.2016.08.001.
 14. Harris D. Role of the nurse consultant in infection prevention and control. Nurs Stand. 2019;34(11):29-34. doi: 10.7748/ns.2019.e11254.
 15. Hosseinnejad M, Zolala F, Parsaeemoghadami F, Bahaadinbeigy K, Mehdipour S. Perceived Barriers, Perceived Facilities, and Perceived Needs in Caring for Patients with COVID-19: A Case Study on the Experience of Nurses. The Journal of Tolooebehdasht. 2022; 21(4).doi: 10.18502/tbj.v21i4.11503.
 16. Sacco TL, Kelly MM. Nursing Faculty Experiences During the COVID-19 Pandemic Response. Nurs Educ Perspect. 2021;42(5):285-90. doi: 10.1097/01.NEP.0000000000000843.
 17. Casafont C, Fabrellas N, Rivera P, Olivé-Ferrer MC, Querol E, Venturas M, et al. Experiences of nursing students as healthcare aid during the COVID-19 pandemic in Spain: A phemonenological research study. Nurse Education Today. 2021;97:104711. doi:10.1016/j.nedt.2020.104711.
 18. Heidari M. The Necessity of knowledge management in novel coronavirus (COVID-19) crisis. Depiction of Health. 2020;11(2):94-7 (Persian). doi: 10.34172/doh.2020.10.
 19. Rezaei H, Haghdoost A, Javar HA, Dehnavieh R, Aramesh S, Dehgani N, Sisakht MT. The effect of coronavirus (COVID-19) pandemic on medical sciences education in Iran. J Educ Health Promot. 2021 May 20;10:136. doi: 10.4103/jehp.jehp_817_20.
 20. Kyngäs H. Qualitative research and content analysis. The application of content analysis in nursing science research. 2020:3-11. doi: 10.1007/978-3-030-30199-6_1.
 21. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12.doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001.
 22. Rasdi R, editor Reconstruction of Diversion in the Juvenile Justice System in Indonesia (Constructivism Paradigmatic Study: Guba dan Lincoln). Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia; 2022. doi: 4108/eai.8-6-2021.2314384.
 23. Kyngäs, H., Kääriäinen, M., Elo, S. (2020). The Trustworthiness of Content Analysis. In: Kyngäs, H., Mikkonen, K., Kääriäinen, M. (eds) The Application of Content Analysis in Nursing Science Research. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-30199-6_5.
 24. Rathore D. Overcoming data collection challenges and establishing trustworthiness. Waikato Journal of Education. 2022;27(2):47-51.doi: 10.15663/wje.v27i2.932.
 25. Houghton C, Casey D, Shaw D, Murphy K. Rigour in qualitative case-study research. Nurse researcher. 2013;20(4). doi: 10.7748/nr2013.03.20.4.12.e326
 26. Rezaee R, Peyravi M, Marzaleh MA, Khorram-Manesh A. Needs assessment for standardized educational program for Iranian Medical Students in crisis and disaster management. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2019;7(2):95-102 doi: 10.30476/JAMP.2019.44713.
 27. Xu S, Yang Q, Xie M, Wang J, Shan A, Shi F. Work experience of triage nurses in emergency departments during the prevalence of COVID-19. International emergency nursing. 2021;56:101003.doi: 10.1016/j.ienj.2021.101003.
 28. Brion, C. & Kiral, B. (2021). COVID-19 Crisis Challenges and Management Strategies of Educational Leaders in America. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(4), 170-183. doi:33200/ijcer.943568.
 29. Labrague LJ, De los Santos JAA. COVID-19 anxiety among front-line nurses: Predictive role of organisational support, personal resilience and social support. Journal of Nursing Management. 2020;28(7):1653-61.doi: 10.1111/jonm.13121.
 30. Amin F, Zadeh SH, Mohajeri M. Review of the Best Practices in Human Resource Management During the Covid-19 pandemic. Iran Occupational Health. 2022;19(1):228-40 (Persian). doi: 10.52547/ioh.19.1.228.
 31. Ehrlich H, McKenney M, Elkbuli A. Protecting our healthcare workers during the COVID-19 pandemic. The American journal of emergency medicine. 2020;38(7):1527-1528. doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.024.
 32. Kandula UR, Wake AD. Magnitude and Factors Affecting Parental Stress and Effective Stress Management Strategies Among Family Members During COVID-19. Psychology Research and Behavior Management. 2022;15(null):83-93. doi: 2147/PRBM.S341299.
 33. Collings DG, McMackin J, Nyberg AJ, Wright PM. Strategic Human Resource Management and COVID‐19: Emerging Challenges and Research Opportunities. Journal of Management Studies. 2021 Jul;58(5):1378– doi: 10.1111/joms.12695.
 34. Naghavi MAS, Bagheri Z. The Need for Human Resource Management in the Novel Coronavirus (COVID-19) Crisis: A Meta-Synthesis Study. Depiction of Health. 2022;13(1):127-44 (Persian). doi: 10.34172/doh.2022.10.
 35. Liu Q, Luo D, Haase JE, Guo Q, Wang XQ, Liu S, et al. The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative study. The Lancet Global Health. 2020;8(6):e790-e8.doi: 10.1016/S2214-109X(20)30204-7.
 36. Turale, S., Meechamnan, C.& Kunaviktikul, W.. (2020) Challenging times: Ethics, nursing and the COVID-19 pandemic. International Nursing Review 67, 164–167. doi: 1111/inr.12598.
 37. Chenneville, T., & Schwartz-Mette, R. (2020). Ethical considerations for psychologists in the time of COVID-19. American Psychologist, 75(5), 644–654. doi:10.1037/amp0000661.
 38. Tan R, Yu T, Luo K, Teng F, Liu Y, Luo J, et al. Experiences of clinical first‐line nurses treating patients with COVID‐19: A qualitative study. Journal of nursing management. 2020;28(6):1381-90.doi: 10.1111/jonm.13095.
 39. Kalateh Sadati A, Zarei L, Shahabi S, Heydari ST, Taheri V, Jiriaei R, et al. Nursing experiences of COVID-19 outbreak in Iran: A qualitative study. Nursing Open. 2021;8(1):72-9.doi:10.1002/nop2.604.
 40. Nayna Schwerdtle P, Connell CJ, Lee S, Plummer V, Russo PL, Endacott R, et al. Nurse Expertise: A Critical Resource in the COVID-19 Pandemic Response. Annals of global health. 2020;86(1):49. doi: 10.5334/aogh.2898.