نویسندگان

بیرجند، خیابان آیت اله غفاری، بیمارستان ولی عصر (عج)، بخش چشم

چکیده

زمینه و هدف: انسداد مادرزادی مجرای اشکی یکی از علل شایع اشک ریزش و دفع موکوئید یا موکوپرولانت در کودکان می باشد. شایع ترین محل انسداد در محل دریچه هاسنر می باشد. در حدود 20 درصد از شیرخواران اشک ریزش دارند که بیش از 90 درصد، تا قبل از پایان سال اول زندگی خود به خود بهبود می یابد. این مطالعه با توجه به این که تزریق هوا خطر آسپراسیون را ندارد، جهت مقایسه با روش تزریق سالین از تزریق هوا استفاده شد. مقایسه میزان موفقیت روش معمول (پروبینگ و تزریق سالین) با روش پروبینگ و تزریق هوا در کودکان زیر 2 سال هدف این تحقیق بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد که در آن 61 کودک (بین 9 تا 24 ماه) (76 چشم) مبتلا به انسداد مادرزادی مجرای نازولاکریمال که به درمان های غیر جراحی پاسخ ندادند، به طور تصادفی در یکی از گروه ها تحت درمان قرار گرفتند. بیماران با استفاده از مقیاس اشک ریزش مانک (Munk) قبل و بعد از پروبینگ ارزیابی شدند. در همه کودکان بعد از پروبینگ، قطره آنتی بیوتیک و ماساژ کیسه اشکی توصیه گردید و در 3 نوبت به ترتیب 2 هفته، 1 ماه و 3 ماه بعد از عمل موفقیت هر دو روش ارزیابی شد. تعداد اندکی از بیماران به علت عدم مراجعه در پی گیری های منظم از مطالعه حذف شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری مجذور کای استفاده شد.
یافته ها: از تعداد 34 چشم متعلق به جنس مذکر در پی گیری نهایی (3 ماه بعد از عمل) 33 چشم و از 42 چشم جنس مونث، 39 چشم (92.9 درصد) بهبود یافتند. از مجموع 30 بیمار (36 چشم) که تحت عمل پروبینگ و تزریق سالین قرار گرفتند، 2 هفته بعد از عمل 31 چشم (86.1 درصد)‌ 1 ماه بعد از عمل، 34 چشم (94.4 درصد) و 3 ماه بعد از عمل 34 چشم (94.4) بهبود یافتند. از 31 بیماری (40 چشم) که تحت عمل پروبینگ و تزریق هوا قرار گرفتند، این نتایج بعد از عمل به دست آمد: 2 هفته بعد از عمل 33 چشم (82.5 درصد)، 1 ماه بعد از عمل 38 چشم (95 درصد) و 3 ماه بعد از عمل 38 چشم (95 درصد) بهبود یافتند.
نتیجه گیری: با توجه به این که تزریق هوا خطر آسپیراسیون را ندارد و نتایج آن مشابه با روش معمول می باشد، پیشنهاد می گردد که به جای تزریق سالین از هوا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE COMPARISON OF PROBING WITH AIR INJECTION AND PROBING WITH IRRIGATION IN CHILDREN WITH CONGENITAL NASOLACHRYMAL DUCT OBSTRUCTION

نویسندگان [English]

  • DAVARI
  • YAGHOUBI
  • HEYDARI
  • MIRI
  • MASOUDIAN

چکیده [English]

Background and Purpose: Congenital nosolachrymal duct obstruction is one of the common disorders characterized by tearing and mucoid or mucopurulent discharge in children. The most common site of obstruction is the Hasner Value. About 20% of infants suffer from tearing which spontaneously improves within the first year of life in 90%. As there is no risk of aspiration with the air injection, it was adopted for comparison with saline injection. Therefore, this research was conducted to compare the success rate of the conventional method (probing with irrigation) and the air injection in infants.
Methods and Materials: This study was conducted as clinical trial in which 61 patients (with the age range of 9-24 months) (76 eyes) with congenital nosolachrymal duct obstruction, not responding to conservative treatment, was randomly assigned into one of the two groups. They were assessed before and after probing using Munk's scale. Their follow-up included lachrymal massage and antibiotic drops and assessment in 2 weeks, one month and three months after probing. A few cases were excluded from the study for irregular follow-up participations. Chisquare was used for data analysis.
Results: Out of 34 male eyes and 42 female eyes, 33 and 42 eyes recovered respectively upon the final follow-up (three months after probing). Out of 30 patients probed with saline, after two weeks, 31 eyes (86.1%) recovered after two weeks; 34 eyes (94.4%) after one month and 34 eyes (94.4%) after three months.
Out of 31 patients poobed with air injection, the recovery rates after two weeks, one month and three months follow-up, 33 eyes (82.5%), 38 eyes (95%) and 38 (95%) respectively.
Conclusion: As three is no risk of aspiration with the air injection and the outcomes are similar to the irrigation method, the researchers recommend probing with air injection to be substituted to saline irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CONGENITAL NOSOLACHRYMAL DUCT OBSTRUCTION
  • AIR INJECTION
  • IRRIGATION
  • surgery