نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دارویی در طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار، گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استادیار، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سنگ کلیه از شایع‌ترین بیماری‌های اورولوژی است. کولیک کلیوی به دلیل درد شدید، از اورژانس‌های پزشکی می‌باشد و تکرار دوره‌های درد آن تأثیر بسیاری بر کیفیت زندگی بیماران می‌گذارد. ارائه روش‌های درمانی مختلف ضمن افزایش طول عمر بیماران باعث تغییراتی در شیوه زندگی، وضعیت سلامتی و کیفیت زندگی آنان می‌شود. هدف این مطالعه، ارزیابی کیفیت زندگی بیماران دارای سنگ کلیه شهر مشهد در سال 1398 با گذری بر دیدگاه‌های طب ایرانی می‌باشد.
مواد و روش­ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی 96 بیمار انجام شد. داده‌ها توسط پرسش‌نامه کیفیت زندگی SF-36 و سؤالات دموگرافیک پژوهشگرساخته و پرسش‌نامه تعیین مزاج سلمان‌نژاد گردآوری و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS-16 انجام شد.
یافته­ها: میانگین سنی بیماران 45/6 سال، میانگین تعداد سنگ‌ها در بیماران 18/1±84/1  و میانگین اندازه سنگ‌ها 12/8±32/53 میلی‌متر بود. میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی بیماران 98/32±369/26 بود. بیشترین میانگین مربوط به بعد کارکرد جسمی 21/8±82/68 و کمترین میانگین مربوط به بعد درد 25/47±52/23  بود. بین برخی ابعاد کیفیت زندگی با متغیرهای فشار خون و مزاج، ارتباط آماری معنادار (p<0/05) وجود داشت.
نتیجه‌گیری: عوامل متعددی باعث بهبود سطح کیفیت زندگی بیماران دچار سنگ کلیه می‌شوند. توجه ویژه به خصوصیات بیماران دارای سنگ کلیه از نظر فردی و اصلاح نوع تغذیه بر اساس مزاج آنها می‌تواند از تکرار و تشکیل مجدد سنگ کلیه جلوگیری کنید.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Roshanak+Salari&btnG=

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Roshanak+Salari%5BAuthor%5D

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-lyp724AAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amir+Abbas+Asadpour%5BAuthor%5D

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3IDPyFoAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mahdi+Yousefi%5BAuthor%5D

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=PRIIPqsAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jamshid+Jamali%5BAuthor%5D

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=hRRZs08AAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seyed+Majid+Ghazanfari+%5BAuthor%5D

https://scholar.google.com/citations?user=qFK_uJYAAAAJ&hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mohammad+Reza+Ahmadpour+%5BAuthor%5D

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Life Quality Assessment of Patients with Kidney Stones and Its Relationship with their Temperament from the Persian Medicine Aspect

نویسندگان [English]

 • Mohammad Azad Manjiri 1
 • Roshanak Salari 2
 • Amir Abbas Asadpour 3
 • mahdi yousefi 4
 • Jamshid Jamali 5
 • Seyed Majid Ghazanfari 6
 • Mohammad Reza Ahmadpour 1

1 Ph.D. Candidate of Persian Medicine, Student Research Committee, Department of Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Pharmaceutical Sciences in Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IranIran.

3 Associate Professor, Department of Urology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 Associate Professor, Department of Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

5 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

6 Assistant Professor, Iranian Research Center on Health Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Background: Kidney stones are one of the most common urological diseases. Renal colic is a medical emergency due to severe pain, and the repetition of its periods greatly impacts the patient's life quality. Providing different treatments while increasing the patient's life expectancy causes changes in their lifestyle, health status, and life quality. This study aimed to evaluate the life quality of patients with kidney stones in Mashhad in 2019 with a review of Persian medicine.
Materials and Methods: The present descriptive-analytical study was performed on 96 patients. Data were collected by SF-36 quality of life questionnaire, researcher-made demographic questionnaire, and the Salmannejad temperament determination questionnaire. Data analysis was performed using SPSS-16 software.
Results: The mean age of patients was 45.6 years; the mean number of stones was 18.1± 84.1 and the mean size of stones was 12.32 ± 8.53 mm. The mean and standard deviation of patients' life quality was 369.26±98.32. The highest mean was related to the physical function dimension (82.68 ± 21.8) and the lowest mean was related to the pain dimension (52.23 ± 25.47). There was a statistically significant relationship between some dimensions of life quality with blood pressure and temperament (Mizaj) variables (p <0.05).
Conclusion: Several factors improve the life quality of patients with kidney stones. Paying special attention to the characteristics of patients with kidney stones and modifying the type of nutrition based on their temperament can prevent the recurrence and re-formation of kidney stones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urological diseases
 • Kidney Stones
 • Persian Medicine
 • Quality of Life
 • Temperament (Mizaj)
 1. campbell-walsh urology: catherine jackson; 2016.
 2. Leslie SW, Bashir K. Hypocitraturia And Renal Calculi. StatPearls [Internet]. 2020.
 3. Wang W, Fan J, Huang G, Li J, Zhu X, Tian Y, et al. Prevalence of kidney stones in mainland China: A systematic review. Scientific reports. 2017;7(1):1-9. 10.1038/srep41630 (2017).
 4. Khan SR, Pearle MS, Robertson WG, Gambaro G, Canales BK, Doizi S, et al. Kidney stones. Nature reviews Disease primers. 2016;2:16008. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.8
 5. Khan SR. Is oxidative stress, a link between nephrolithiasis and obesity, hypertension, diabetes, chronic kidney disease, metabolic syndrome? Urological research. 2012;40(2):95-112. https://doi.org/10.1007/s00240-011-0448-9
 6. Sorokin I, Mamoulakis C, Miyazawa K, Rodgers A, Talati J, Lotan Y. Epidemiology of stone disease across the world. World journal of urology. 2017;35(9):1301-20. https://doi.org/10.1007/s00345-017-2008-6
 7. Alatab S, Pourmand G, El Howairis MEF, Buchholz N, Najafi I, Pourmand MR, et al. National profiles of urinary calculi (a comparison between developing and developed worlds). 2016.
 8. Saigal CS, Joyce G, Timilsina AR, Project UDiA. Direct and indirect costs of nephrolithiasis in an employed population: opportunity for disease management? Kidney international. 2005;68(4):1808-14. https://doi.org/10.1111/j.1523-1755.2005.00599.x
 9. Ramezani BF, Moieni V, Nematikhah M, Shiri P, Gheydari M, Akhlaghi M, Tahrekhani M. Quality of life and related factors in hemodialysis patients referred to teaching hospitals in Zanjan. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences. 2016; 4 (1): 57-64.
 10. Bryant M, Angell J, Tu H, Goodman M, Pattaras J, Ogan K. Health related quality of life for stone formers. The Journal of urology. 2012;188(2):436-40. https://doi.org/10.1016/j.juro.2012.04.015
 11. Naderifar M, Tafreshi MZ, Ilkhani M, Akbarizadeh MR, Ghaljaei F. Correlation between quality of life and adherence to treatment in hemodialysis patients. Journal of Renal Injury Prevention. 2018;8(1):22-7. 10.15171/jrip.2019.05
 12. Namdar A, Beigizadeh S, Najafipour S. Health-related quality of life in dialysis patients. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2012;10(4):19-27. 10.1007/s11255-018-1845-6
 13. Payab K, Nawissizadeh F, Aghazadeh F. The relationship between quality of life of dialysis patients and individual characteristics in patients referring to the Golpayegani Hospital in Qom. Journal of Applied Biology. 2013;3:7-14. 10.3389/fphar.2018.00770
 14. Framework IC. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). Med Care. 1992;30(6):473-83.
 15. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research. 2005;14(3):875-82. 10.1007/s11136-004-1014-5
 16. Asghari Moghaddam M, Faghehi S. Validity of the sf-36 health survey questionnaire in two iranian samples. Clinical Psychology and Personality. 2003;1(1):1-10. 20.1001.1.23452188.1382.1.1.1.7
 17. Khan SR, Pearle MS, Robertson WG, Gambaro G, Canales BK, Doizi S, et al. Kidney stones. Nature reviews Disease primers. 2016;2(1):1-23. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.8
 18. Stern KL, Gao T, Antonelli JA, Viprakasit DP, Averch TD, Chi T, et al. Association of patient age and gender with kidney stone related quality of life. The Journal of urology. 2019;202(2):309-13. 10.1097/JU.0000000000000291
 19. Bensalah K, Tuncel A, Gupta A, Raman JD, Pearle MS, Lotan Y. Determinants of quality of life for patients with kidney stones. The Journal of urology. 2008;179(6):2238-43. 10.1016/j.juro.2008.01.116
 20. Penniston KL, Nakada SY. Health related quality of life differs between male and female stone formers. The Journal of urology. 2007;178(6):2435-40. 10.1016/j.juro.2008.01.116
 21. Namdar A, Beigizadeh S, Najafipour S. Health-related quality of life in dialysis patients. J Jahrom Univ Med Sci. 2013;10(4):19-27. 10.29252/JMJ.10.4.19
 22. Ghazanfari S, Jamali J, Saki A, Noras M, Salari R, Khorsand Vakilzade A, et al. Assessment of quality of life in hemodialysis patients with uremic pruritus from Iranian Medicine view J Dermatology and Cosmetic. 2019;10(3):170-80.
 23. Al-Qanun fi teb. Beirut: Beirut Research of literature; 2005.
 24. Ahvazi AA. Kamel al-Sana'a al-Tebbiya. Qom: Jalaluddin Publications, Institute of Natural Medicine Restoration; 2008.