نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اختلال طیف اوتیسم یکی از اختلالات رشدی عصبی است که با نقایص مداوم در ارتباطات و تعاملات اجتماعی در چند زمینه مختلف شامل نقص در تعاملات اجتماعی و رفتارهای ارتباطی غیرکلامی همراه بوده است. این پژوهش با هدف اثربخشی واقعیت درمانی بر سرمایه‌ روان‌شناختی، خودتنظیمی هیجانی و حساسیت اضطرابی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شده است.
یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی بر سرمایه روان‌شناختی، خودتنظیمی هیجانی و حساسیت اضطرابی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تأثیر معناداری دارد.  واقعیت درمانی بر حساسیت اضطرابی تأثیر معناداری دارد. واقعیت درمانی بر سرمایه‌ روان‌شناختی تأثیر معناداری دارد. واقعیت درمانی بر خودتنظیمی هیجانی تأثیر معناداری دارد.
مواد و روش­ها: روش پژوهش از نظر روش انجام، شبه‌آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش مادران دارای کودکان اختلال طیف اوتیسم در شهر رشت بوده است نمونه‌های تحت مطالعه به پرسش‌نامه‌های 16 سؤالی حساسیت اضطرابی دیکون و والن (2002)، پرسش‌نامه 24 سؤالی سرمایه روان‌شناختی لوتانز (2007) و پرسش‌نامه 63 سؤالی خودتنظیمی میلر و براون (1999) پاسخ دادند از نرم‌افزار SPSS23 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مانکوا تجزیه و تحلیل آماری انجام شد.نتیجه‌گیری: میانگین نمرات سرمایه روان‌شناختی، خودتنظیمی هیجانی در گروه مداخله تحت واقعیت درمانی در مرحله پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون و گروه کنترل افزایش یافته است. همچنین میانگین نمرات حساسیت اضطرابی در گروه مداخله تحت واقعیت درمانی در مرحله پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون و گروه کنترل کاهش یافته است.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?user=Y9fipmEAAAAJ&hl=en,

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/collections/mybibliography/

https://scholar.google.com/citations?user=ywgF4CQAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79oo76XQScSLYVHG9juKlUSk7vojPdA

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mousavi+SM&cauthor_id=35130375

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Reality Therapy on Psychological Capital, Emotional Self-regulation and Anxiety Sensitivity in Mothers of Children with Autism Spectrum

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh Masoumeh Bagheri 1
 • seyyedeh maryam mousavi 2

1 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Background: Autism spectrum disorder is one of the neurodevelopmental disorders that has been associated with persistent deficits in communication and social interactions in several different fields.  This study aimed to examine the effectiveness of reality therapy on psychological capital, emotional self-regulation and anxiety sensitivity in mothers of children with autism spectrum disorder.
Materials and Methods: The research method is a quasi-experimental method and its design is pre-test and post-test with a control group. This study was carrie out on mothers of children with autism spectrum disorder in Rasht, Iran. The instruments included the 16-question anxiety sensitivity questionnaire of Deacon and Wallen (2002), the 24-question psychological capital questionnaire of Luthans (2007) and the 63-question self-regulation questionnaire of Miller and Brown (1999).The data were analyzed using SPSS23 software and Mankova's multivariate analysis of covariance test.
Results: The results of the research showed that reality therapy had a significant effect on psychological capital, emotional self-regulation and anxiety sensitivity in mothers of children with autism spectrum disorder. Reality therapy also had a significant effect on anxiety sensitivity and psychological capital. It also had a significant effect on emotional self-regulation.
Conclusion: The average scores of psychological capital, emotional self-regulation in the intervention group under reality therapy in the post-test stage significantly increased compared to the pre-test and the control group. Also, the average scores of anxiety sensitivity in the intervention group under reality therapy in the post-test phase decreased compared to the pre-test and the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety Sensitivity
 • Self-regulation
 • Psychological Capital
 • Reality therapy
 1. Jiang C, Lin Lm L, Long S, Ke X. Y, Fukunaga K, Lu Y. M., & Han, F.Signalling pathways in autis spectrum disorder:mechanisms and herapeutic im-plications signal. Transduction.and.Targeted.Therapy. 2022;7(1):229. ‏org/10.1038/s41392-022-01081-0 2.
 2. Imamdoost,Z,Timuri,S,,Khoinejad Gh,.Rajaee, Comparison of the effectieness of cognitive therapy based on mindfulness and reality therapy on the cognitive regulation of emotion.inmothers of children with autism spectrum disorder. Psychological Sciences.2019;19(89):647-665.doi.20.1001.1.17357462.1399.19.89.5.9
 3. Hirota T, King, B. H. Autism Spectrum Disorder:A.Review.JAMA.2023;329(2):157-168.‏ doi:10.1001/jama.2022.23661
 4. Ntre V, Papanikolaou Κ, Amanaki E, Triantafyllou K, Tzavara C, & Kolaitis, G. Coping Strategies in mothers of children with autism spectrum disorder and their relation to maternal stress and de-pression. Psychiatriki. 2022; 33: 210-218. https://doi.org/10.22365/jpsych.2022.068
 5. Peyghan K, Kraskian A, Hosseinzadeh M. Peyvandi P. Comparison of the Effectiveness“Compassion-Based Group Therapy” and “Group Reality Therapy” on Parent-Child interaction in Mothers with Autistic Children. JHPM. 2022; 11 (6) :12-25.http://jhpm.ir/article-1-1436-fa.html [Persian]
 6. Ebrahimi M, Ebrahimi S. The Effectiveness of the Reality Therapy on the Rumination. Concern and Tolerance of Distress in Mothers of Autistic Children. JPEN. 2021; 7 (2) :11-20. http://jpen.ir/article-1-432-fa.html
 7. Saram Z, Manshai G.the effectiveness of group reality therapy on depression and anxiety of mothers with children intellectual develop.ental disorder. The 6thInternational.Conference.on.PsychologyEducational Sciences and Lifestyle. 2019. https://civilca.com/doc/1122920/. [Persian]
 8. Ebrahimi.M,.Shokri E, Rezavandi M. The effectiveness of reality therapy on emotional regulation and resilience of mothers of autistic children in Sari city. Psychological Studies and Educational Sciences. 2019;40(1):79-90 [Persian]
 9. Zhang J, Deng X, Huang L, Zeng H, Wang L. Profile of trait mindfulness and.itsassociation.with.regulation for early adolescents. Personality and Individual Differences. 2019;147:12-17. doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.008
 10. Fatahi S, Deledade Moghadam M, Taqwi F.The.effectiveness.of.mindfulness training on the resilience and happiness of mothers with children with learning disabilities..Journal.of.Disability. 201820.1001.1.23222840.1398.9.0.98 [Persian].
 11. Chiracu A, Cosma G, Stepan.A, Cosma M, Corlaci I, Călugăru E & Avramescu T. Psychological capital, quality of life, and well-being in mother caregivers of individuals.with.down. Frontiers in Psychology. 2023; 14.‏ DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1145104
 12. Rivas-Vazquez R. A, Blais M. A & Carrazana, E. Does Anxiety Sensitivity Complicate Recovery From COVID-19 Infection?. The Primary Care Companion for CNS Disorders. 2021; 23(6): 38062. org/10.4088/PCC.21br03145.
 13. Baiano C, Raimo G, Zappullo I, Cecere R, Rauso B, Positano, M & LabNPEE Group Aversana Lea Dell’Di Rosa. Alessandro.Esposito.Giovanna Milo Rosa Polito Francesco
 14. Raimondo C. Anxiety Sensitivity Domains are Differently Affected by Social and Non-social Autistic Traits. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2022; 52(8): 3486-3495. DOI: 10.1007/s10803-021-05228-w
 15. Uljarević M., Carrington S & Leekam S. Brief report: effects of sensory sensitivity and intolerance of uncertainty on anxiety in mothers of children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2016;46(1):315-319.https://doi.org/10.1007/s10803-015-2557 8
 16. Deacon.J &Valentiner,D.P. Anxiety sensitivity and panic attack symptomatology among low-income African-american adolescent. Journal of Psychology and Behavioural Assessment. 2002;23:25.33.https://doi.org/10.1016/S0887-6185(01)00092-5
 17. Luthans F, Avolio B, Avey J & Norman S. Psychologicalcapital:Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology. 2007; 60: 541-572. org/10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x
 18. Miller.F,.Brown. Short Self Regulation.Questionnaire(SSRQ),DASS.21. Qestionnaire.
 19. Bahadri.Khosrowshahi.J,.Habibi Kaliber. Effectiveness of group reality therapy on psychological capital, self-worth and social well-being of the elderly. Psychology of Aging. 2016; 2(3): 153-165[Persian].https://jap.razi.ac.ir/article_614.html
 20. Ede M O, Anyanwu J. I, Onuigbo L. N, Ifelunni C. O, Alabi-Oparaocha, F. C, Okenyi E. C. Rational emotive family health therapy for reducing parenting stress in families of children with autism spectrum disorders: a group randomized control study. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. 2020; 38:243-271. https://link.springer.com/article/10.1007/s10942-020-00342-7‏
 21. Nasiri A, Sharifi T, Ghazanfari A, Cherami. M. Comparing the effectiveness of.the.rapy.and.realit.therapy.on.the.psychological capital of preschool teachers..Applied. Psychology Quarterly. 1400;15(3):536511.doi:10.52547/apsy.2021.222264.1060
 22. Sadeghian.A, Fakhri. Effectiveness of group reality therapy based on psychological capital and responsibility of divorced teenagers. Social Health Scientific.Research.Quarterly. 2018;7(1):1128.[Persian].https://doi.org/10.22037/ch.v7i1.23704
 23. Fassbinder,E, Schweiger,U, Martius D., Brand-de Wilde O. & Arntz A. Emotion regulation in schema therapy and dialectical behavior therapy. Frontier sinpsychology. 2016;7:1373.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01373
 24. Shoufchi J, The effectiveness of reality therapy training on self-care and self-regulation of men with physical and mental disabilities. Journal of Psychological Achievements. 2019; 27 (1): 247-264 [Persian] https://www.sid.ir/paper/186571/fa
 25. Bandura A, Freeman WH, Lightsey R. Self-efficacy: The exercise of control. 1999. DOI: 1891/088