نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه هوشبری، مرکز بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 مربی، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشجوی دکتر تخصصی آموزش پزشکی، گروه

چکیده

زمینه و هدف: کووید-۱۹ به عنوان نوعی بیماری تنفسی عفونی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی تبدیل شد که موجب ایجاد عوارض مختلف و در موارد شدیدتر مرگ در افراد می‌گردد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوارض بیماری کووید 19 در مراجعه کنندگان به مرکز 16 ساعته شهرستان سبزوار انجام شد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است که به روش نمونه گیری تصادفی بر روی 220نفر از افراد مراجعه کننده به مرکز 16 ساعته کووید 19 در سال 1401 انجام گردید. پس از دریافت اطلاعات افراد مراجعه کننده از مرکز، رضایت نامه شفاهی از آنان گرفته شد. 4 هفته پس از انجام تست PCR، سوالات به صورت تلفنی توسط پژوهشگر آموزش دیده پرسیده و پرسشنامه ‌ها تکمیل گردید.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد از علایم باقیمانده پس از بهبودی در شرکت کننده ها می توان به خستگی جسمی (27.3 درصد) ،ضعف(14.1 )، سرفه(23.6 درصد) و سایر اشاره کرد. 40.5 درصد نمونه ها دارای بهبودی کامل، 51.8 بهبودی متوسط و 0.9 درصد دارای بهبودی ضعیف بودند. بین جنسیت با عوارض باقیمانده از کووید 19 ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. بین میزان بهبودی با علائم اضطرابی ارتباط آماری معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری: بیماران مبتلا به کووید-19 ممکن است از بیماری بهبود یابند اما با تظاهرات بالینی و اختلالات روانشناختی روبرو می شوند. پیگیری از راه دور مبتنی بر برنامه تلفنی با برقراری ارتباطی ساده بین بیماران و درمانگران می تواند در مدیریت بیماران بهبودیافته بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Frequency of complications of Covid 19 disease in patients referred to 16-hour centers in Sabzevar in 2022

نویسندگان [English]

  • Bita Koushki 1
  • Zohreh Mohamadzadeh Tabrizi 2
  • elham navipour 3
  • arezoo davarinia 2

1 Instructor, Department of Anesthesia, Non Communicable Disease Center, School of Paramedics, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Instructor, Msc in Critical Care Nursing, Department of Anesthesia, Faculty Member of Paramedics, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Khorasan Razavi, Iran PhD student in medical education, Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

Introduction: Covid-19 becomes one of the most important challenges to health care systems, causing various complications and in severe cases death in people. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the complications of the disease of covid-19 in patients who refer to 16-hour center in Sabzevar city.

Materials and Methods: The current research is descriptive-analytical, which was conducted by random sampling on 220 people who referred to the 16-hour center for Covid-19 in 2022. After receiving the information of the referring persons, verbal consent was taken from them. 4 weeks after the PCR test, the questions were asked over the phone by a trained researcher and the questionnaires were completed.

Results: The results of the study showed that the remaining symptoms after recovery in the participants are physical fatigue (27.3 percent), weakness (14.1 percent), cough (23.6 percent), diarrhea (2.7 percent), mental fatigue (9.1 percent), anxiety (5 percent) and others. There was a statistically significant relationship between gender and residual complications from covid-19. But there was no statistically significant relationship between the recovery rate and anxiety symptoms such as restlessness and heart palpitations. 40.5% of the samples had full recovery, 51.8% had moderate recovery and 0.9% had poor recovery.

Conclusion: Patients with covid-19 may recover from the disease but face clinical manifestations and psychological disorders. Remote follow-up based on a telephone program can be very useful in the management of recovered patients by establishing simple communication between patients and therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • covid19
  • side effect
  • follow up
  • patient