نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه پرستاری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 مربی، گروه پرستاری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تجربه فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان‌ها، علاوه بر تهدید سلامت کارکنان، موجب کاهش کیفیت خدمات آنان به بیماران و جامعه می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، پیش‌بینی فرسودگی شغلی براساس معنای زندگی و تنظیم هیجان در کارکنان یکی از بیمارستان‌های شهر زنجان است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1401 بر روی110 نفر از کارکنان یکی از بیمارستان‌های زنجان انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های فرسودگی شغلی مسلش، تنظیم هیجان گراس و معنای زندگی استگر بود. تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین فرسودگی شغلی، معنای زندگی و تنظیم هیجان ارتباط معنادار وجود دارد (p<0.01). ضمن اینکه معنای زندگی، پیش‌بین قوی‌تری (با ضریب تعیین 0/537-) برای فرسودگی شغلی است. این متغیر به‌تنهایی 28 درصد واریانس فرسودگی شغلی را پیش‌بینی می‌کند (0/001>p). در گام دوم تحلیل با اضافه شدن متغیر تنظیم هیجان، قدرت پیش‌بینی به 32/6 درصد افزایش یافت (0/001>p).
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش، اثر معنای زندگی بر فرسودگی شغلی بیشتر از تنظیم هیجان می‌باشد. این مطلب حاکی از آن است که معنای زندگی، یکی از مفاهیم مهم در فرسودگی شغلی است اما در تحقیقات کمتر به آن توجه شده است درحالی که شاید بتوان با بهره‌گیری از پیامدهای مطلوب حضور یا جستجوی معنا در زندگی به پیشگیری از فرسودگی یا کاهش آن پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting Job Burnout Based on The Meaning in Life and Emotion Regulation in Psychiatric Hospital Staff

نویسندگان [English]

 • mahsa heydari 1
 • seyed vahide Hosseini 2
 • azam roshandel 3

1 Master of Science, Department of Clinical Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Assistant professor, Department of Nursing, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

3 Instructor, Department of Nursing, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The job burnout experience in hospital staff reduces their services quality to patients and society in addition to threating the health of themselves. The purpose of this research is to predict job burnout based on the meaning in life and emotion regulation in hospital staff of Zanjan city.
Materials and Methods: This descriptive-correlation study was conducted in 2022 on 110 employees of one of the hospitals in Zanjan. Data were gathered by Maslesh's job burnout, Grass's emotion regulation, and Steger's meaning in life questionnaires. Statistical analysis of data was done with Pearson's correlation test and stepwise regression.
Results: There is a significant relationship between job burnout, meaning in life and emotion regulation (p<0.01). In addition, the meaning in life is a stronger predictor (with a coefficient of -0.537) for job burnout. This variable alone predicts 28% of the variance of burnout (p<0.001). In the second step of the analysis, the emotion regulation variable increased the prediction power to 32.6% (p<0.001).
Conclusion: According to the findings, the effect of the life meaning on job burnout is more than emotion regulation. This article indicates that the meaning in life is one of the important concepts in job burnout, but in researches, less attention has been paid to it. However, it may be possible to prevent or reduce burnout by taking advantages of the positive consequences of meaning in life (presence or search).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Burnout
 • Emotion Regulation
 • Hospital Staff
 • Meaning in Life
 1. Fayazbakhsh A. Tavakoli M R. Hosseinzadeh S. Abbasi Moghadam M A. The Relationship between Public Health and Burnout among Hospital Staff in Tehran University of Medical Sciences. payavard 2017; 10 (6):488-495. (Persian). Available from: URL: http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6139-fa.html
 2. Kohnavard B. Malaki Moghadam H. Fazli Z. The relationship between demographic variables, productivity, and staff burnout among staffs of a hospital located in Ilam city. johe 2015; 2 (1) :20-28. (Persian). Available from: URL: http://johe.umsha.ac.ir/article-1-65-fa.html
 3. Schadenhofer P. Kundi M. Abrahamian H. Stummer H. Kautzky-Willer A. Influence of gender, working field and psychosocial factors on the vulnerability for burnout in mental hospital staff: results of an Austrian cross-sectional study. Scand J Caring Sci. 2018 Mar; 32(1):335-345. doi: 10.1111/scs.12467. Epub 2017 Aug 14. PMID: 28806863.
 4. Shalani B. Alimoradi F. Investigating the Relationship between Job Stress and Innovative Organizational Climate with Burnout in Hospital Personnel. Depiction of Health. 2019; 10(3):218-226. (Persian). Available from: https://doh.tbzmed.ac.ir/fa/Article/doh-276
 5. Dasht Bozorgi Z. Bakhtiarpour S. Amiri Majd M. Alizade M. Alipour Khodadadi Sh et al. Comparison of job burnout and mental health of medical staff in psychiatric and non-psychiatric hospitals. New findings in psychology. 2012; 7(24): 113-129. (Persian). Available from: https://www.sid.ir/paper/175064/fa
 6. Tununu AF. Martin P. Prevalence of burnout among nurses working at a psychiatric hospital in the Western Cape. Curationis.
  43(1), a2117. https://doi. org/10.4102/curationis.v43i1.2117
 7. Andami Khoshk AR. Golzar M. Esmaeili Nasab M. Role of Nine Strategies of Cognitive Emotion Regulation in the Prediction of Resilience. Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2013; 7 (27): 61-70. (Persian). Available from: https://jtbcp.riau.ac.ir/article_15.html
 8. Paley B. Hajal NJ. Conceptualizing Emotion Regulation and Coregulation as Family‑Level Phenomena. Clin Child Family Psychol Rev. 2022; 25: 19-43. https://doi.org/10.1007/s10567-022-00378-4
 9. Hosseinian S. pordelan N. heidari H. salimi S. Analysis of exhaustion vocational Nurses structure with Structural Analysis of Burnout among Nurses Considering Acceptance, Commitment, and Emotion Regulation. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24 (113):37-46. (Persian). Available from: URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-3807-fa.html
 10. Aghajani M. Nazari A. rasooli M. The Relationship between Mental Health in Workplace and Emotion Regulation and Its Effect on Occupational Burnout. ioh 2016; 13 (4) :85-94. (Persian). Available from: URL: http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1692-fa.html
 11. Hooker SA. Post RE. Sherman MD. Awareness of Meaning in Life is Protective Against Burnout Among Family Physicians: A CERA Study. Fam Med. 2020 Jan 4; 52(1):11-16. doi: 10.22454/FamMed.2019.562297. Epub 2019 Nov 4. PMID: 31689355
 12. Talebzade Shooshtari L. Monadi M. Khademi Ashkezari M. Khamesan A. Identifying students’meaning in life: A phenomenological study. Biannual Journal of Applied Counseling. 2016, 6(1), 59-76. (Persian). doi: 22055/jac.2016.12568
 13. Steger M.F. Meaning and well-being. In E. Diener S. Oishi, & L. Tay (Eds.), Handbook of well-being. Salt Lake City, UT: DEF Publishers. 2018. DOI:nobascholar.com. Available from: https://www.nobascholar.com/chapters/50/download.pdf
 14. Tabachnick BG. Fidell LS. Using multivariate statistics (5th Ed.). Boston: Allyn & Bacon/Pearson Education; 2007. P: 123.
 15. Maslach C. Jackson SE. Leiter MP. Maslach Burnout Inventory: Third edition. In C. P. Zalaquett & R. J. Wood (Eds.), Evaluating stress: A book of resources. Scarecrow Education; 1997. pp. 191–218
 16. Mohammadi R. Khorsandi Yamchi A. Evaluating the Employees’ Job Burnout Ratio and Identifying the Factors Influencing Them (Case Study: National Education Testing Organization (NETO). Journal of educational measurement and evaluation studies. 2020; 31(10): 125-176. (Persian). doi: 10.22034/emes.2020.241949
 17. Mahdi Nejad M. Predicting teachers' burnout based on their happiness. The journal of new advances in behavioural sciences.2022; 7(55):145-152. (Persian). Available from: URL: http://ijndibs.com/article-682-1-fa.html
 18. Steger MF. Frazier P. Oishi S. Kaler M. The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology.2006; 53, 80-93. Available from: https://psycnet.apa.org/record/2006-00626-008
 19. Nikdel M. Bakhtiarpour S. Naderi F. Ehteshamzadeh P. Investigating the Mediating Role of Meaning of Life in the Relationship between Depression, Family Emotional Atmosphere, and Suicidal Ideation in Drug-Addicted Women. Journal of Applied Psychological Research. 2022, 12(4):117-138. (Persian). doi: 10.22059/japr.2022.313248.643683
 20. Abedi Sh. Foroughan M. Khanjani MS. Bakhshi EA. Farhadi A. Relationship Between Meaning of Life and Spiritual Well-being in the Older People Residing in Nursing Homes Shemiranat, 2014. Iranian Journal of Ageing. 2016; 11(3):456-465. (Persian). Available from: http://dx.doi.org/10.21859/sija-1103456.
 21. Gross JJ. John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Pers Soc Psychol. 2003; 85(2): 348-362. doi: 10.1037/0022-3514.85.2.348.
 22. Mohamadzade M. Jahandari P. The Relationship of Resilience and Emotional Regulation with Life Expectancy among Soldiers. Military Caring Sciences. 2019; 6 (3). 198-206. (Persian). doi: 10.29252/mcs.6.3.5
 23. Mohammadi M. The relationship between the meaning in life and psychological capital with the mental health of Farhangian University students. The 6th National Conference of Humanities and Psychological Studies. Tehran, 2021. (Persian). Available from: https://civilica.com/doc/1473896.
 24. Pourreza A. Monazam M R. Abassinia M. Asghari M. Safari H. Sorani M et al. Relationship between job burnout and mental health of nurses working in province of Qom. jhosp 2012; 11 (2) :45-54. (Persian). Available from: URL: http://jhosp.tums.ac.ir/article-1-27-fa.html
 25. Sanagoo A. Behnampour N. Taghavee A. Baiky F. Relationship between Mental Health and Burnout in Al–E-Jalil Hospital`s Staff, 2014. J Res Dev Nurs Midw 2015; 12 (2):21-28. (Persian). Available from: URL: http://nmj.goums.ac.ir/article-1-774-fa.html
 26. Ward S. Womick J. Titova and King L. Meaning in Life and Coping with Everyday Stressors. Personality and SocialPsychologyBulletin.2022; 17. https://doi.org/10.1177/01461672211068910
 27. Ghale E. The meaning of life according to Molasadra and Ervin Yalom [dissertation]. Faculty of Theology, Al-Zahra University (S). 2017. (Persian)
 28. Ahmadi Gh. Sohrabi F. Barati Sade F. Ghaderi M. Predictive Role of Meaning of Life in Student`s Depression. Journal of Excellence in counseling and psychotherapy, 2015; 4(14): 86-99. (Persian). Available from: https://journal-counselling.islamshahr.iau.ir/article_522748.html
 29. Peymanfaghih S. and Sedeghatifard M. Effectiveness of meaning therapy on the meaning of life of female adolescents without parental or adequate parental care in the alternative care center of Tehran. Quarterly journal of social work. 2018; 7 (4); 15-22. (Persian). Available from: http://socialworkmag.ir/article-1-385-fa.pdf
 30. Rozegar MA. Salehi MN. Salehi P. Abdal K. Investigating the relationship between emotional cognitive regulation strategies and job burnout in dentists in Ilam in 2019. jdm 2021; 34 :1-10. (Persian). Available from: URL:http://jdm.tums.ac.ir/article-1-6016-fa.html
 31. Zhao J-L. Li X-H. Shields J. Managing job burnout: The effects of emotion-regulation ability, emotional labor, and positive and negative affect at work. International Journal of Stress Management. 2019; 26(3), 315–320. Available from: https://doi.org/10.1037/str0000101
 32. Johnson SJ. Machowski S. Holdsworth L. Kern M. Zapf D. Age, emotion regulation strategies, burnout, and engagement in the service sector: Advantages of older workers. Journal of Work and Organizational Psychology.2017; 33 (3):205-216. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.rpto.2017.09.001
 33. Habibzadeh A. Beyki M. Porzoor P. The Role of Cognitive Emotion Regulation Styles in Predicting students'Mental Health and Academic Performance. Rooyesh 2021; 10 (7):105-114. (Persian). Available from: URL: http://frooyesh.ir/article-1-2465-fa.html
 34. Yang N. Lu J. Ye J. A Novel Framework Based on the Improved Job Demands-Resources (JD-R) Model to Understand the Impact of Job Characteristics on Job Burnout from the View of Emotion Regulation Theory. Psychiatr Danub. 2018; 30(1):26-34. doi: 10.24869/psyd.2018.26. PMID: 29546855.
 35. Nazarpour Samsami P. Investigating the Relationship between Emotion Regulation Strategies and Job Burnout in Elementary Teachers of Masjed Soleiman, 1st International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology. Tehran. 2016. (Persian)
 36. Veiskarami H. Khalili Gashtigani Z. Investigating the Academic Burnout and its Relationship with Cognitive Emotion Regulation Strategies and Academic Resilience Students of Shahrekord University of Medical Sciences. Educ Strategy Med Sci 2018; 11 (1):133-138. (Persian). Available from: URL: http://edcbmj.ir/article-1-1216-fa.html
 1.