نویسندگان

سبزوار، دانشکده علوم پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: نظارت و ارزیابی رشد جسمی کودکان از روش های مهم در جهت تعیین وضعیت تغذیه ای و سلامتی آنان است. پایش رشد می تواند در تشخیص اختلال رشد و سوء تغذیه در مراحل اولیه زندگی نقش مهمی داشته باشد. لذا هدف این مطالعه تعیین شاخص های تن سنجی در کودکان زیر یک سال و مقایسه آن با منحنی استاندارد NCHS بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی می باشد و جمعیت مورد مطالعه کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر سبزوار در سال 1384 می باشد. مطالعه بر روی 873 کودک زیر یک سال انجام شد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده و متناسب با جمعیت کودکان تحت مراقبت هر یک از مراکز بهداشتی - درمانی شهر و پایگاه های وابسته به آن انجام گردید. سنجش وزن بر حسب کیلوگرم و قد و دور سر برحسب سانتی متر برای تمام نمونه ها در شرایط یکسان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم های مشاهده و مصاحبه بوده است. داده های این پژوهش توسط نرم افزار SPSS با استفاده از جداول و نمودارها توصیف و با آزمون مجذور کای و مقایسه نسبت ها تحلیل شد.
یافته ها: نمونه های پژوهش از نظر شاخص وزن به سن، 10.5 درصد، قد به سن، 6.5 درصد و دور سر به سن، 14 درصد زیر صدک سوم NCHS قرار داشتند که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار بود. کودکان مادران شاغل در مقایسه با کودکان مادران خانه دار از وضعیت رشدی بهتری برخوردار بودند. کودکان محروم از شیر مادر در مقایسه با شیر مادرخواران، در شاخص وزن به شکل قابل توجهی دچار افت شده بودند به طوری که 19.4 درصد در شاخص وزن پایین تر از صدک سوم قرار داشتند در حالی که در مورد شیر مادرخواران 9.8 بود (P=0.014).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان زیر یک سال سبزوار در مقایسه با استاندارد، وضعیت رشد مناسبی ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE ANTHROPOMETRIC INDEXES IN INFANTS OF UP TO ONE YEAR IN SABZEVAR, IRAN IN COMPARISON WITH NCHS IN 2005

نویسندگان [English]

  • A AKABERI
  • A KOUSHAKI
  • Z BOLOURIAN
  • M BAGHBANI

چکیده [English]

Background and Purpose: Monitoring infants' physical growth is one of the important methods of determining the nutritional status and well being. It can also play an important part in diagnosing developmental growth and malnutrition in the earlier stages of life. This study is therefore intended to investigate the anthropometric indexes of infants of up to one year old and to compare the results with NCHS.
Methods and Materials: This is a descriptive analytical study conducted on the population of infants of up to one year old admitted to health clinics in Sabzevar, Iran in 2005. 873 infants were randomly, and in proportion to the number of infants under the care giving programs of each clinic, selected as the study sample. Under constant circumstances, weight, height and head perimeter were measured by kilogram, centimeter and centimeter respectively for all subjects. The study instruments included interview and observation checklists and the obtained data were analyzed in SPSS using descriptive figures and tables, chi Square and comparison of relations.
Results: The subjects were found to be under the third NCHS percentile 10.5% by weight/age index, 6.5% by height/age index and 14% by head perimeter/age index, and the difference was statistically significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • INFANTS
  • GROWTH PATTERN
  • ANTHROPOMETRICS