نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ایران

3 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، مجتمع شهید بهشتی-امیرالمومنین، دانشگاه علوم پرشکی قم، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مشکلات سلامت جسمی و روانی، کیفیت زندگی بیماران را کاهش می‌دهد و توانایی آنها را برای سازگاری با بیماری محدود می‌کند. ارتقای رفتارهای سازگار براساس مدل روی، موجب تأمین، حفظ و ارتقای سلامتی افراد می‌شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف مروری یکپارچه بر کاربرد مدل سازگاری روی بر کیفیت زندگی انجام شد..
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر مرور نظام‌مندی است که در اردیبهشت ماه سال 1401 با جستجوی مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه-های اطلاعاتیWeb of Science,magiran, irandoc, IranMedex, ، Scientific Information Database (SID) ،Scopus, Cochran, Google Scholar و PubMed  بدون محدودیت زمانی انجام شد. برای جستجو از کلیدواژه‌های مدل روی، سازگاری، کیفیت زندگی در منابع فارسی addaptation, Roy model و  quality of lifeدر منابع انگلیسی و استفاده از عملگرهای AND و OR استفاده شد. به‌منظور بررسی کیفیت مقالات از ابزارهای CASP استفاده شد. در نهایت از 3400 مقاله یافت‌شده، 9 مقاله بررسی شدند.
یافته‌ها: از میان 9 مطالعه حاضر 7 مورد به زبان انگلیسی بودند. 5 مورد از مطالعات از سال 2019 و پس از آن، 5 مورد از مطالعات نیمه‌تجربی و 3 مورد کارآزمایی بالینی و یک مورد توصیفی تحلیلی بود. مطالعات در کشورهای مصر، ترکیه، پاکستان، چین و ایران انجام شده بود. روش‌های نمونه‌گیری تصادفی، در دسترس و هدفمند بودند. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد در تمام مطالعات سطح کیفیت زندگی بیماران پس از مداخله افزایش یافت.
نتیجه‌گیری: مداخله براساس مدل سازگاری روی موجب ارتقای کیفیت زندگی در بیماری‌های مختلف می‌گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Integrated Review of The Application of The Roy Adaptation Model on Quality of Life

نویسندگان [English]

 • leila ghanbari-afra 1
 • Faride Yousefizadeh 2
 • monireh ghanbari-afra 3

1 PHD candidate, Faculty of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

2 Master of Emergency Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

3 MSc in Critical Care Nursing, Shahid Beheshti -Amir al-Momenin Departmant, Qom Universityof Medical Sciences, Qom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Physical and mental health problems reduce patients' quality of life and limit their ability to adapt to the disease. Promoting adaptive behaviors based on the Roy model ensures, maintains and promotes the health of individuals. Therefore, the present study was conducted with the aim of an integrated review of the application of Roy adaptation model on quality of life.
Materials and Methods: The present study is a systematic review that was conducted in April 2022 by searching for articles in both Persian and English in Web of Science, magiran, irandoc, IranMedex, Scientific Information Database (SID), Scopus, Cochran, Google Scholar and PubMed performed without time limit. The search was performed using the keywords adaptation, Roy model and quality of life and AND and OR operators. CASP tools were used to evaluate the quality of articles. Finally, out of 3400 articles found,9 articles were reviewed.
Results: Out of 9 present studies, 7 studies had English language. There were 5 studies from 2019 onwards. 5 studies were quasi-experimental and 3 studies were clinical trials and 1 studi was descriptive analytic. Studies have been conducted in Egypt, Turkey, Pakistan, China and Iran. Sampling methods were available, random, and purposeful. Findings show that in all studies the quality of life of patients increased after the intervention.
Conclusion: Intervention based on Roy adaptation model improves the quality of life in various diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "؛ Roy model"؛ adaptation"؛
 • "؛ quality of life"
 1. Aghakhani N, Alizadeh S, HEMMATI MM, Alinejad V, Khademvatan K. Study of the effect of self-care program model based on Orem’s pattern on the quality of life in patients with heart failure. 2018.
 2. Karbaschi K, Zareiyan A, Dadghari F, Siyadati SA. The effect of self-care program based on Orem’s theory on quality of life of cancer patients undergoing chemotherapy in military personnel. Military Caring Sciences Journal. 2015;2(2):69-77.
 3. Organization WH. WHOQOL-BREF: introduction, administration, scoring and generic version of the assessment: field trial version, December 1996. World Health Organization; 1996.
 4. Mirsaeedi Z, Eftekhar Ardebili H, Nouri Jalyani K. Effect of a self care program on quality of life of the elderly clients covered by health centers of Southern of Tehran. Journal School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2013;10(4):17-32.
 5. Maslakpak MH, Maghsoodi E, Sheikhi S. The effects of a care program based on the Roy adaptation model on nursing home residents’ quality of life. Modern Care J. 2015;12(4).
 6. Cheraghi F, Borzo SR, Katiban M, Maghsoudi Z. The Effect of Applying Orem Self-care Model on Quality of Life in Iranian Patients: A Systematic Review Study. Iranian Journal of Systematic Review in Medical Sciences (IJSR). 2021;1(2):30-40.
 7. Kim K-H, Chung B-Y, Kim K-D, Byun H-S. Perceived family support and quality of life patients with cancer. Asian Oncology Nursing. 2009;9(1):52-9.
 8. Rogers CE, Keller C, Larkey LK, Ainsworth BE. A randomized controlled trial to determine the efficacy of Sign Chi Do exercise on adaptation to aging. Research in gerontological nursing. 2012;5(2):101-13.
 9. Alligood MR. Nursing theorists and their work-e-book: Elsevier Health Sciences; 2017.
 10. Abdallah Abdel-Mordy M, Atta Mohammed W, Rabea Abd Elmordy Z. Effect of Application Roy's Adaptation Model on Women's Satisfaction and Quality of Life after Mastectomy. Egyptian Journal of Health Care. 2021;12(4):745-61.
 11. Lok N, Buldukoglu K, Barcin E. Effects of the cognitive stimulation therapy based on Roy's adaptation model on Alzheimer's patients’ cognitive functions, coping‐adaptation skills, and quality of life: A randomized controlled trial. Perspectives in psychiatric care. 2020;56(3):581-92.
 12. Nezameslami S, Pishgoee SAH, Soltannezhade F. The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr. Military Caring Sciences Journal. 2019;6(2):105-14.
 13. CASP U. Critical appraisal skills programme: making sense of evidence. See: www casp-ulr net (Accessed: 21 Dec 2014). 2013;20.
 14. Ricoy-Cano AJ, Obrero-Gaitán E, Caravaca-Sánchez F, Fuente-Robles YMDL. Factors conditioning sexual behavior in older adults: a systematic review of qualitative studies. Journal of clinical medicine. 2020;9(6):1716.
 15. Borzou R, Khan Mohammadi S, Falahinia GH, Mousavi S, Khalili Z. Effects of roy’s adaptation model in nursing practice on the quality of life in patients with type II diabetes. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2015;2(4):1-7.
 16. Khajeh goodari M, Lakdizaji S, Hassankhani H, Khalilzad P. Effect of training program based on Roy’s adaptation model on quality of life of patients with heart failure: A randomized clinical trial. Nursing practice today. 2014;1(4):183-91.
 17. Majeed I, Sehar S, Afzal M, Gilani SA, Parveen K, Ahmed R. 34. Effect of Roy’s adaptation model based interventions on quality of life in patients with type II diabetes. Pure and Applied Biology (PAB). 2020;9(1):332-9.
 18. Yu Q. Nutritional Intervention on Quality of Life in Elderly Patients with Hypertension Based on the Nutrition-Roy Adaptation Model. International Journal of Social Sciences and Economic Management. 2020;36-47.
 19. Afrasiabifar A, Karimi Z, Hassani P. Roy’s Adaptation Model-Based patient education for promoting the adaptation of hemodialysis patients. Iranian red crescent medical journal. 2013;15(7):566.
 20. Basiri Moghadam MB, Khosravan S, Sadeghmoghadam L, Nasirzadeh A, Ebrahimi N. The Effect of Roy Adaptation Model-Based Intervention on Self Concept of Teenage Girls. Hormozgan Medical Journal. 2019;23(3):e93256-e.
 21. F M. A Review on Adaptation of Heart Failure Patients Based on Roy Adaptation Model: A Review Study. Iranian Journal of Systematic Review in Medical Sciences (IJSR). 2021;1(2):11-9.
 22. Ghanbari AL, ADIB HM. Roy Adaptation Model In Patient With Covid-19. 2020