نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دیالیز صفاقی روشی مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای جایگزینی عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه است. با این وجود، در کشور ایران درصد بسیار کمی از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه از دیالیز صفاقی استفاده می‌کنند که دلایل آن کمتر شناخته شده است. از این رو هدف این مطالعه تبیین تجارب بیماران ایرانی تحت دیالیز صفاقی در خصوص تصمیم­گیری برای انتخاب روش درمان جایگزینی کلیه می­باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کیفی 18 بیمار تحت دیالیز صفاقی ساکن در چهار استان کشور ایران مشارکت کردند. روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند بود و داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انفرادی جمع‌آوری شد. روش تحلیل کیفی از نوع محتوای مرسوم و با کمک نرم‌افزار 10MAXQDA  بود.
یافته‌ها: تحلیل متن مصاحبه‌ها منجر به ظهور سه طبقه اصلی شد: طبقه اول که تحت عنوان «استقلال تهدیدشده» شامل دو زیرطبقه وابستگی و فشار برای تصمیم‌گیری که خود زیرطبقه وابستگی نیز شامل سه زیرطبقه دیگر وابستگی در انجام امورات روزانه، وابستگی به خانواده، حیات وابسته به دیالیزبود. فشار برای تصمیم‌گیری نیز خود شامل دو زیرطبقه دیگر تحت عناوین تهدید جایگاه شغلی و اجتماعی و فقدان راه جایگزین بود. طبقه بعدی با عنوان فرهنگ نامطلوب حاکم بر سیستم درمان که تحت زیرطبقه اصلی فقدان تصمیم‌گیری مشارکتی که این نیز به نوبه خود به دو زیرطبقه ارجحیت نظر پزشک و بی-توجهی به منشور حقوق بیمار تقسیم‌بندی گردید.
نتیجه‌گیری: باید تمام عوامل، یعنی عوامل و شرایط بیمار به همراه فرهنگ منطقه و توجیه بیمار و درصورت نیاز خانواده وی با توجه به ماهیت مزمن بیماری و درگیر بودن همیشگی اعضای خانواده بیمار در این فرایند، دادن اطلاعات کافی و موثق و ایجاد دسترسی باز به این اطلاعات برای بیمار و خانواده در نظر گرفتنه شود. در این راستا، تصمیم‌گیری مشارکتی بهترین، مؤثرترین و رضایت بخش‌ترین حالت ممکن از انواع تصمیم‌گیری برای بیمار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experiences of Iranian Peritoneal Dialysis Patients Regarding the Decision to Choose the Type of Kidney Replacement Therapy: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • fateme biabani 1
 • Gholamhossein MahmudiRad‬ 2
 • Hadi hassanhkani 3
 • Azad Rahmani 3

1 PhD in nursing, nursing and midwifery School, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

2 Professor in nursing. Medical-surgical department, Nursing and Midwifery School, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

3 Professor in nursing. Medical-surgical department, of Nursing and Midwifery School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Peritoneal dialysis is a convenient and cost-effective way to replace kidney function in patients with kidney failure. Nevertheless, in Iran, a very small percentage of patients with kidney failure use peritoneal dialysis, the reasons for which are less known. This study is to explain the experiences of Iranian patients undergoing peritoneal dialysis regarding the decision to choose a kidney replacement treatment method.
Materials and Methods: 18 peritoneal dialysis patients living in four provinces of Iran participated in this qualitative study.
Results: The analysis of the text of the interviews led to the emergence of four main categories: the first category, under the title "Compulsion to choose", includes two sub-categories: "Lack of alternatives" and "Indifference to the patient's preferences", the second category is titled "Insufficient health literacy". It includes two subcategories of information poverty and limited access to reliable information, the "culture ruling the treatment system" category, which itself includes two subgroups of preference for the physician’s opinion and disregard for the patient's bill of rights, and finally the social support category, which includes family support, treatment staff assistance and the support was procedural.
Conclusion: Considering all the factors, the culture of the region and the treatment of the patient and if needed by his family, considering the chronic nature of the disease and the constant involvement of the patient's family in this process, providing sufficient and reliable information and creating access.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qualitative study
 • Decision making
 • Peritoneal dialysis
 • renal replacement therapy
 1. Nordio M, Limido A, Postorino M. Present and future of kidney replacement therapy in Italy: the perspective from Italian Dialysis and Transplantation Registry (IDTR). Journal of nephrology. 2020;33(6):1195-200.
 2. Lee T, Flythe JE, Allon M. Dialysis Care around the World: A Global Perspectives Series. Kidney360. 2021;2(4):604-7.
 3. Hart A, Lentine KL, Smith JM, Miller JM, Skeans MA, Prentice M, et al. OPTN/SRTR 2019 Annual Data Report: Kidney. American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons. 2021;21 Suppl 2:21-137.
 4. Buck J, Baker R, Cannaby A-M, Nicholson S, Peters J, Warwick G. Why do patients known to renal services still undergo urgent dialysis initiation? A cross-sectional survey. Nephrology Dialysis Transplantation. 2007;22(11):3240-5.
 5. Liebman SE, Bushinsky DA, Dolan JG, Veazie P. Differences between dialysis modality selection and initiation. American Journal of Kidney Diseases. 2012;59(4):550-7.
 6. Cooper BA, Branley P, Bulfone L, Collins JF, Craig JC, Fraenkel MB, et al. A randomized, controlled trial of early versus late initiation of dialysis. The New England journal of medicine. 2010;363(7):609-19.
 7. Radhakrishnan J, Remuzzi G, Saran R, Williams DE, Rios-Burrows N, Powe N, et al. Taming the chronic kidney disease epidemic: a global view of surveillance efforts. Kidney international. 2014;86(2):246-50.
 8. Sood MM, Tangri N, Hiebert B, Kappel J, Dart A, Levin A, et al. Geographic and facility-level variation in the use of peritoneal dialysis in Canada: a cohort study. Canadian Medical Association Open Access Journal. 2014;2(1):E36-E44.
 9. Toda N, Yanagita M, Yokoi H. Urgent-start peritoneal dialysis after laparoscopic dialysis catheter implantation: a single-center experience. Renal Replacement Therapy. 2019;5(1):43.
 10. Bittencourt Dias D, Mendes ML, Alves CA, Caramori JT, Ponce D. Peritoneal Dialysis as an Urgent-Start Option for Incident Patients on Chronic Renal Replacement Therapy: World Experience and Review of Literature. Blood Purification. 2020;49(6):652-7.
 11. Javaid MM, Lee E, Khan BA, Subramanian S. Description of an urgent-start peritoneal dialysis program in Singapore. Peritoneal Dialysis International. 2017;37(5):500-2.
 12. Ghaffari A. Urgent-start peritoneal dialysis: a quality improvement report. American journal of kidney diseases. 2012;59(3):400-8.
 13. Rao IR, Vallath N, Anupama Y, Gupta KL, Rao KS. Decision-making around commencing dialysis. Indian Journal of Palliative Care. 2021;27(Suppl 1):S6.
 14. Ameling JM, Auguste P, Ephraim PL, Lewis-Boyer L, DePasquale N, Greer RC, et al. Development of a decision aid to inform patients’ and families’ renal replacement therapy selection decisions. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2012;12(1):140.
 15. Lee T, Flythe JE, Allon M. Dialysis Care around the World: A Global Perspectives Series. Kidney360. 2021;2(4):604.
 16. Ilali ES, Kamrani AAA, Peyrovi H, Sahaf R, Spahbodi F. The Iranian Elderly Experiences undergoing Hemodialysis: A Qualitative Study. 2018.
 17. Sulistyaningsih DR, Nurachmah E, Yetti K, Priyo Hastono S. The experience of adherence among hemodialysis patients undergoing therapeutic regimen: a qualitative study. F1000Research. 2020;9:1485.
 18. Ahmadi SM, Jalali A, Jalali R. Factors Associated with the Choice of Peritoneal Dialysis in Iran: Qualitative Study. Open access Macedonian journal of medical sciences. 2018;6(7):1253-9.
 19. Strauss A, Corbin JM. Grounded theory in practice: Sage; 2015.
 20. Denzin NK, Lincoln YS. The Sage handbook of qualitative research: sage; 2011.
 21. Zee J, Zhao J, Subramanian L, Perry E, Bryant N, McCall M, et al. Perceptions about the dialysis modality decision process among peritoneal dialysis and in-center hemodialysis patients. BMC Nephrol. 2018;19(1):298.
 22. Chen NH, Lin YP, Liang SY, Tung HH, Tsay SL, Wang TJ. Conflict when making decisions about dialysis modality. Journal of clinical nursing. 2018;27(1-2):e138-e46.
 23. Ladin K, Lin N, Hahn E, Zhang G, Koch-Weser S, Weiner DE. Engagement in decision-making and patient satisfaction: a qualitative study of older patients' perceptions of dialysis initiation and modality decisions. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. 2017;32(8):1394-401.
 24. Ke X-T, Wang C-L, Salmon JW, Tang W-X. Unmet needs as indicator of improving chronic care delivery system in China. Chronic Diseases and Translational Medicine. 2021;7(01):1-13.
 25. Ringdal M, Chaboyer W, Ulin K, Bucknall T, Oxelmark L. Patient preferences for participation in patient care and safety activities in hospitals. BMC Nursing. 2017;16(1):69.
 26. Bachari S, Mandani G, Ghasemzadeh R, Shahali S. Identifying Barriers to Self-advocacy in Women With Multiple Sclerosis in Iran: A Qualitative Study. USWR. 2021;22(3):378-93.
 27. Zeng Y, Xu W, Tao X. What factors are associated with utilisation of health services for the poor elderly? Evidence from a nationally representative longitudinal survey in China. BMJ Open. 2022;12(6):e059758.
 28. Adib HM, Salsali M, Ahmadi F. Clinical Decision-Making: A way to professional empowerment in nursing. 2004.
 29. Bozorgzad P, Peyrovi H, Vedadhir A, Negarandeh R, Esmaeili M. A critical lens on patient decision-making: A cultural safety perspective. Nursing and Midwifery Studies. 2017;6(4):189-95.
 30. Dogan I, Ucar E, Oruc A, Ates K. The perception of nephrologists about peritoneal dialysis in Turkey. Therapeutic apheresis and dialysis : official peer-reviewed journal of the International Society for Apheresis, the Japanese Society for Apheresis, the Japanese Society for Dialysis Therapy. 2022.
 31. Winterbottom A, Bekker H, Mooney A. Dialysis modality selection: physician guided or patient led? Clin Kidney J. 2016;9(6):823-5.
 32. Lee CT, Cheng CY, Yu TM, Chung MC, Hsiao CC, Chen CH, et al. Shared Decision Making Increases Living Kidney Transplantation and Peritoneal Dialysis. Transplantation proceedings. 2019;51(5):1321-4.
 33. Ghaljeh M, Khanjani N, Latifi M, Dastoorpoor M. Awareness from patient right patent and its observance from patients’ viewpoint. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2016;7(3):657-68.
 34. Dadashi M, Habibi RA, Alipour S, Ghoreishi SR, Abbasi N, Soltani-Kermanshahi M. Awareness and Observance Rate of the Patients’ Rights Charter in General Hospitals; The Perspectives of Iranian Patients. Hospital Topics. 2019;97(2):66-72.
 35. Ghiasipour M, Mosadeghrad AM, Arab M, Jaafaripooyan E. Leadership challenges in health care organizations: The case of Iranian hospitals. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2017;31:96.
 36. Shen JI, Mitani AA, Saxena AB, Goldstein BA, Winkelmayer WC. Determinants of peritoneal dialysis technique failure in incident US patients. Peritoneal dialysis international : journal of the International Society for Peritoneal Dialysis. 2013;33(2):155-66.
 37. Chan CT, Wallace E, Golper TA, Rosner MH, Seshasai RK, Glickman JD, et al. Exploring Barriers and Potential Solutions in Home Dialysis: An NKF-KDOQI Conference Outcomes Report. American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation. 2019;73(3):363-71.
 38. DePasquale N, Cabacungan A, Ephraim PL, Lewis-Boyér L, Powe NR, Boulware LE. Family Members’ Experiences With Dialysis and Kidney Transplantation. Kidney medicine. 2019;1(4):171-9.
 39. Griva K, Li ZH, Lai AY, Choong MC, Foo MW. Perspectives of patients, families, and health care professionals on decision-making about dialysis modality--the good, the bad, and the misunderstandings! Peritoneal dialysis international : journal of the International Society for Peritoneal Dialysis. 2013;33(3):280-9.
 40. Ashktorab Tahereh, Jadid Milani Maryam, Abedsaeidi Jila, Hamid AM. The Effect Of Peer Support Groups On Promotion Of Physical Health Status Of Patients Suffering From Multiple Sclerosis. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2013;9(2):-