نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیار، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش ارائه شبکه مضامین اجزای مدیریت نظام‌مند HSE در اماکن ورزشی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر راهبرد کیفی و از نظر اجرای از نوع تحلیل مضمون بود. مشارکت­کنندگان در تحقیق صاحب­نظران و مطلعین حوزه مدیریت اماکن ورزشی بودند. نمونه­گیری با روش حداکثر تنوع انجام شد و مجموع افراد مشارکت­کننده 11 نفر بودند. برای گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه­ساختاریافته استفاده شد و به‌منظور بررسی کیفیت و اعتباربخشی نتایج در تحقیق حاضر از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­های این تحقیق نشان داد نگاره اجزای مدیریت HSE در اماکن ورزشی دربرگیرنده 6 مضمون فراگیر (فعالیت­های بهداشت حرفه­ای، برنامه­ریزی و پیشگیری فعال، الزامات، طرح­ریزی، مشارکت و پایش، تأمین منابع)،  16مضمون سازمان­دهنده (بهداشت محیط، بهداشت فردی، سخت‌افزار، مدیریت ریسک، مدیریت حوادث، الزامات ایمنی، الزامات قانونی و حقوقی، الزامات محیطی، استانداردسازی، مدیریت پسماند، نظارت، یکپارچه­سازی سیستم، مشارکت ذی‌نفعان، تأمین منابع مالی، تأمین منابع انسانی و تجهیزات و تسهیلات) و 75 مضمون پایه است.
نتیجه‌گیری: آنچه شبکه مضامین در این تحقیق ارائه کرده است رد وجود هرگونه سلسله‌مراتب در بین اجزای مدیریت نظام­مند HSE و شناوری مضامین است که لازم است بر وابستگی و ارتباط متقابل میان آن­ها تأکید شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Thematic Network of Systematic HSE Management Elements in Sports Places

نویسندگان [English]

 • maryam vafakhah 1
 • mehdi salimi 2
 • mina mostahfezian 3
 • reza shajie 4

1 Ph.D Candidate on Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Associate Professor in Sport Management, Sport Sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate professor on sport management, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University,Najafabad, Iran

4 Assistant Professor, Payam Noor University, Alborz, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study aimed to provide a thematic network of systematic HSE management elements in sports places.
Materials and Methods: This study was an applied, qualitative, and thematic analysis research in terms of purpose, strategy, and implementation, respectively. The participants in this study were pundits and informed persons in the field of sports facilities management. The maximum variation sampling was conducted and the total number of participants was 11. Semi-structured interviews were used to collect the required data and Lincoln and Cuba's (1985) assessment criteria including credibility, transferability, dependability, and conformability were used in the present study to check the validity.
Results: The findings of this study indicated that the illustration of the elements in HSE management in sports facilities includes 6 global themes (occupational health activities, active planning and prevention, requirements, projecting, participation and monitoring, resource provisioning), 16 organizing themes (environmental health, Personal hygiene,  hardware, risk management, incident management, safety requirements, legal requirements, environmental requirements, standardization, waste management, supervision, system integration, stakeholders engagement, financing, human resource provisioning (recruitment), and facilities/ equipment), and 75 basic themes.  
Conclusion: The thematic network provided in this study does not support the existence of any hierarchy among the elements of systematic HSE management; instead, it supports thematic buoyance that is necessary to emphasize the interdependence and interrelationship between them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environment
 • Health
 • Safety
 • Sports Places
 1. Sgourou E. Katsakiori P. Goutsos S. Manatakis E. Assessment of selected safety performance evaluation methods in regards to their conceptual, methodological and practical characteristics. Safety Science.  2010; 48(8); 1019-1025.
 2. Safari, F., Madarsara, T. J., Saeidabadi, H., & Yari, S. Use of Checklist Method for Evaluation of HSE Performance of Tehran Municipality Contractors: Case Study of Contractors. Preprint. 2020:1-9.
 3. Yari S. Assessing potential hazards by analyzing failure modes and their effects in an air conditioning equipment manufacturing company. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention. 2018; 5(2); 89-96. (Persian)
 4. Andrew RH. The human contribution: unsafe acts, accidents and heroic recoveries. Saf Sci. 2010; 48(2); 280-281.
 5. Mapar M. Jafari MJ. Mansouri N. Arjmandi R. Azizinezhad R. Ramos TB. A composite index for sustainability assessment of health, safety and environmental performance in municipalities of megacities. Sustainable Cities and Society. 2020; 60; 102164. (Persian)
 6. Atamuradova GA. Environment, Health and Safety. International scientific and methodical conference "Crisis and risks engineering for transport services".2021; 20-21.
 7. Kumar H. Manoli AE. Hodgkinson IR. Downward P. Sport participation: From policy, through facilities, to users’ health, well-being, and social capital. Sport management review. 2018; 21(5); 549-562.
 8. Kelly B. King L. Bauman AE. Baur LA. Macniven R. Chapman K. Smith BJ. Identifying important and feasible policies and actions for health at community sports clubs: A consensus-generating approach. Journal of Science and Medicine in Sport. 2014; 17(1); 61-66.
 9. Giulianotti R. Numerato D. Global sport and consumer culture: An introduction. Journal of consumer culture. 2018; 18(2); 229-240.
 10. Sartore-Baldwin ML. McCullough B. Equity-based sustainability and egocentric management: Creating more ecologically just sport organization practices. Sport Management Review. 2018; 21(4); 391-402.
 11. DorMohammadi A. Fam I. Zarei I. Provide a practical model for evaluating the HSE performance of construction contractors. Iranian Journal of Occupational Health. 2017; 13(6); 9-22. (Persian)
 12. Javanmardi B. Bagheri H. Comparison of safety and health status of indoor sports facilities of the General Directorate of Physical Education and the Education Organization of Hamadan Province with the standards. Bi-Quarterly Journal of Research in Sports Management and Motor Behavior. 2014; 5; 113-125.
 13. Mamashli J. Doosti M. Tabesh S. Farzan, F. Abdavi F. Provision of an Integrated Health, Safety, and Environment Management Model in Sports Facilities in Iran. Archives of Hygiene Sciences. 2019; 8(4); 286-298. (Persian)
 14. Lee D. The Effect of safety management and sustainable activities on sustainable performance: Focusing on suppliers. Sustainability. 2018; 10(12); 1-16.
 15. Sarkheil H. Tahery B. Rayegani B. Ramezani J. Goshtasb H. Jahani A. Evaluating the current status of the national health, safety, and environment management system for integration, harmonization, and standardization of environmental protection. Health Risk Analysis. 2020; (1); 18-24. (Persian)
 16. Guba EG. Lincoln Y S. Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research. 1985; 2(105); 163-194.
 17. Attride-Stirling, J. (). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 20011; (3), 385-405.
 18. Hajipour A. Asadi H. Analysis of health-environmental status of sports venues and its relationship with the level of participation in physical activity of citizens of Khorasan provinces. Sports Management. 2018; 9(1); 71-83.
 19. Pakjoo A. Mirza E. Tehrani M. Malmasi S. Evaluation of the effectiveness of safety, health and environment management (HSE) programs and its relationship with job satisfaction, Case study: One of the vegetable oil production units in the west of Tehran. Journal of Occupational Health Engineering. 2017; 3(3); 10-21.
 20. Zokai M. Falahati M. Asadi H. Rafiei M. Najafi M. Biabani A. Presenting and validating a practical model for quantitative evaluation of HSE performance of municipalities with an approach to the impact of components of the urban management system. Occupational Health and Safety Quarterly.2019; 2; 145-156. (Persian)