نویسندگان

سبزوار، دانشکده علوم پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: تسکین درد نیاز اساسی و حق هر انسانی بوده و یکی از اولویت های پرستاری به شمار می رود، اما کنترل درد بعد از عمل، سال ها است که ناکافی بوده و پیشرفت مهمی نداشته است. هدف از این پژوهش، تعیین میزان اثر پایش و مداخله سیستماتیک درد توسط پرستاران بر کاهش درد بیماران بعد از عمل جراحی شکمی می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی، ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و بررسی درد و ابزار دیداری کنترل درد (10-0) می باشد. نمونه های پژوهش شامل بیماران بستری کاندید عمل جراحی در بخش جراحی بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار می باشد که بر اساس توزیع پوآسون و با توجه به مشخصات نمونه در مدت یک ماه جمع آوری گردید. ابتدا نمونه گیری گروه شاهد بر روی 65 بیمار انجام شد و پرسشنامه داده های دموگرافیک تکمیل گردید. قبل از شروع مداخله، چارت علایم حیاتی موجود در پرونده اصلاح گردید و درد نیز در این چارت قرار داده شد که هر بار با کنترل علایم حیاتی، درد نیز کنترل شود و سپس برای هر درجه درد، مداخله ای در نظر گرفته شد. سپس اجرای مداخله به صورت 3 جلسه 45 تا 60 دقیقه برنامه آموزشی توجیهی برای پرسنل پرستاری بخش جهت اجرای پایش و مداخله سیستماتیک درد اجرا شد و به مدت یک ماه برای 60 بیمار گروه آزمون، این روند مراقبتی اجرا گردید. سپس نمره درد بیماران در گروه آزمون تعیین گردید. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که با اجرای پایش و مداخله سیستماتیک درد، بیماران میزان درد کمتری را در 72 ساعت بعد از عمل نسبت به 24 ساعت اول گزارش کردند؛ به طوری که در 72 ساعت بعد از بستری به دنبال مداخله، 38.6 درصد درد متوسط با درجه 5-3 و در 24 ساعت اول مداخله، 41.7 درصد درد خیلی شدید با درجه 10-8 را گزارش کردند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، پایش و مداخله سیستماتیک درد توسط پرستار می تواند باعث کنترل صحیح و بموقع درد بیماران جراحی شکمی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF PAIN MANAGEMENT ON REDUCING POST- OPERATIVE PAIN IN PATIENTS

نویسندگان [English]

  • R MEMARIAN
  • H YAZDI MOGHADAM
  • E MOHAMMADI

چکیده [English]

Background and purpose: Pain relief is a basic need and right of any patient as well as a priority in nursing. However, postoperative pain control have been inadequate for years with no significant progress. This research was intended to deter mine the effect of nurses' pain management or reducing patients' abdominal postoperative pain.
Methods and Materials: In this quasi-experimental study, deta collection instruments were pain and demographic information questionnaire and a visual scale for pain control (0-10). Samples were surgery candidates at Sabzevar Emdad Hospital in Sabzevar, Iran, selected in a one-month period by poisson distribution and their specifications. Control group sampling was done with 65 patients and demographic data were gathered. Before intervention, the vital signs charts were corrected in patients' recordings by adding "pain" as fifth vital sign so that it is measured every time other vital signs are controlled; for each pain scale, appropriate interrentions were considered. Interventions included 3 sessions of 45-60 minutes training and orientation for nurses to perform pain management program. Designed care giving was conducted for 60 experimental patients for one month. Then their pain scores were measured. The obtained data were analyzed using chi-square.
Results: The findings revealed that patients experienced less pain 72 hours after surgery in comparison with the first 24 hours; so that within 72 hours of hospitalzation after intervention, 38.6% of the patients scaled 3-5 degrees of pain and in the first 24 hours after interrention, 41.7% of the patients expressed very severe pain scores of 8-10.
Conclusion: The study findings indicated that, nurses ' pain management can lead to appropriate and timely pain control in postoperative abdominal patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PAIN MANAGEMENT
  • Pain
  • Abdominal surgery