نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مشاوره، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تعارض کار- خانواده و اختلالات روانی وابسته به کار و نحوه برخورد با مسائل مرتبط با آنها از جمله معضلات جامعه کاری امروز است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش‌های روایتی و راه‌حل‌محور در کاهش اختلالات روانی و تعارض کار- خانواده در بین شاغلین درگیر با این مشکلات بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی، با طرح نیمه‌تجربی با دو گروه پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، از میان مراجعه‌کنندگان داوطلب واجد معیارهای ورود و خروج به پژوهش، 36 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند؛ کلیه آزمودنی‌ها در ابتدا با توجه به مصاحبه بالینی از نظر وضعیت اختلالات روانی و مسائل مرتبط با کار و خانواده مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ سپس تمامی آزمودنی‌ها به پرسش‌نامه‌های SCL 90  و تعارض کار- خانواده پاسخ دادند..
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و  با استفاده از آزمون کواریانس انجام گرفت. در نهایت داده‌های به‌دست‌آمده بر اساس موضوع، بررسی اثربخشی هر یک از روش‌های مشاوره‌ای روایتی (لامبدای ویلکس= 0/73، p<0.05) و راه‌حل‌محور (لامبدای ویلکس= 0/36، p<0.05). در مقایسه با گروه گواه در کاهش تعارض کار- خانواده تفاوت معناداری نشان داد؛ همچنین، در ارتباط با میزان اثربخشی روش روایتی بر اختلالات روانی وابسته به کار تنها در یکی از مؤلفه‌ها (افسردگی) تفاوت معنادار مشاهده گردید (لامبدای ویلکس= 0/08، p<0.05). ضمن آنکه بر اساس روش راه‌حل‌محور تفاوت معنی­داری در هیچ‌یک از مؤلفه‌های آسیب‌های روانی مشاهده نگردید (لامبدای ویلکس= 0/17، p>0.05) و فرضیه پژوهشی تأیید نگردید
نتیجه‌گیری: از هر دو مدل درمان می­توان در زمینه اختلالات روانی وابسته به کار و تعارض کار- خانواده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compartion in the Effectiveness of Narrative and Solution-Oriented Methods in Reducing Work – Related Mental Disorders and Work-Family Conflict among Employees with These Problems

نویسندگان [English]

 • Frshad jaberi Koshki 1
 • Kiomars Farahbakhsh 2
 • Alireza Kiamanesh 3
 • Ali Mohammad Nazari 4

1 PhD student, Consulting Department, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Consulting, Islamic Azad University Tehran Science and Research, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Work-family conflict and work-related mental disorders and how to deal with issues related to them are among the problems of today's working community. The aim of this study was to investigate the effectiveness of narrative and solution-oriented methods in reducing mental disorders and work-family conflict among employees with these problems.
Materials and Methods: The present study was applied in terms of purpose, with a quasi-experimental design with two groups of pretest-posttest. Using the available sampling method, among the volunteers referred to the inclusion and exclusion criteria unit, 36 people were selected and randomly assigned to three groups (experimental and control; all subjects at first according to the clinical interview in terms of Mental disorders and work-family issues were interviewed; then all subjects answered the SCL 90 and work-family conflict questionnaires.
Results: Data analysis was performed using SPSS software and using the analysis of covariance. > p) And solution-oriented (Lamidae velex - 0/36, p> 0.05). Compared to the control group, there was a significant difference in reducing work-family conflict; Also, in relation to the effectiveness of the narrative method on work-related mental disorders, a significant difference was observed in only one of the components (depression) (Lamidae-Blacks - 008, p <0.05). None of the components of psychological trauma were observed. And the research hypothesis was not confirmed.
Conclusion: Both treatments can be used in the context of work-related mental disorders and work-family conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Narrative corresponding
 • Solution-oriented
 • work-family conflict
 • Work-related mental disorders
 1. Kaliris A, Issari P. Exploring Narrative Ideas in Career Counseling. Open Journal of Social Sciences, 2022; 10: 365-380. doi: 4236/jss.2022.102026.
 2. Organization for Economic Cooperation and development (OECD). OECD review of career guidance policies: United Kingdom country note.Paris:OECD; 2003-2022.
 3. Office for National Statistics (ONS). UK Labour Market. [Cited 2022 November] Available from: http:// ons. Gov. Uk/ons/rel/ims/labour-marketstatistics/novamber-2022/statistical-bulletin.htm.
 4. Health and Social Care information Center; Employment of people with secondary mental illness. [Cited 2022 November] Available from: http://indicator Ic.nhs.uk/web view.
 5. Health and Social Care information Center. Employment of people with mental illness. [Cited 2022 Jone] Available from: http://indicator Ic.nhs.uk/web view.
 6. Health and Social Care information Center. Proportion of adults is in contact with mental health services in Employment. [Cited 2022 December] Available from: http:// indicator Ic.nhs.uk/web view.
 7. Obi OP. Constructionist career counseling of undergraduate student: An experimental evaluation. Journal of Vocational Behavior. 2015; 88. 215-219.
 8. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD Mental Health and Work: United Kingdom country note.Paris:OECD; 2014.
 9. Office for National Statistics (ONS). UK Laboure Market. [Cited 2014 November] Available from: http:// ons. Gov.Uk/Ons/real/ims/labor-marketstatistics/novamber-2014/statistical-bulletin.htm\.
 10. Zunker W. career counseling: Applied concepts of life planning (6th Ed.). Pacific Grove, CA; Brooks/Cole. 2002.
 11. World Health Organization. World Health Day 7th [Cited 2017 April]. Available: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/.
 12. Eurostat, Eurostat database. [Cited 2017 March] Available: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 13. Directorate for Health Information and Research: European Health Interview Survey; 2017.
 14. Gov, UK; 12 million to help people with mental health Problems get back into work. [Cited 2022 December] Available from: https://www.gov.uk/goverment/news/12-million-to-help-people-with-mental -health-problems-get-back-inti-work.
 15. Government (Gov).UK.Mental health Taskforce announced. [Cited 2015 Jone] Avilabel from:http://www.gov.uk/government/news/mental-health-taskforce-announced.
 16. UK. Help moving from benefits to work. 2022 [Cited 2022] Avilabel from: http://www.gov.uk/moving-from benefits-to-work.
 17. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).The World Health Organizationis about to embark on the development of evidence-based guidelines on mental well-being in the workplace, Departmental Nows Reading Time: Less Than a Minut. 2019-2022.
 18. Statistics Canada. Women in Canada. Work chapters updates (Catalogue No. 89F0133XIE). [Cited 2018 November] Available from http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/listpub.cgi?catno = 89-503-XLE200501.
 19. Greenhous J H, Powell GN. When work and family collide: Dediding between competing role demands. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2003; 90: 291-303.
 20. Greenhaus J, Beutell N. Sources of conflict between work and family loles Academyof ManagementReview,1999;10:76-88.
 21. Mitchell G. A Qualitative study exploring how qualified mental health nurses deal with incident that conflict with their accountability, Journal of Advanced Nursing , 2004; 48: 622-635.
 22. Kahn R, Wolfe D, Quinn R, Snoek J, Rosenthal R. Organizational Stress. New York: Willey. 1964.
 23. Adam S, Work-family conflict among Female and Male Physicians in Hungary,A compendium of the thesis submitted to the semmelweis university for the degree of Phd, Mental Health sciences Doctoral school, 2008; 2-21.
 24. Carlson D, Williams, L, Kacmar, K. Construction and Initial Validation of a Multidimensional Measure of Work-family Conflict, Journal of Vocational Behavior,2000; 56(2): 249-276.
 25. Robbins A. Work-family conflict aseniorhonorsThesis submittedto the Honors program of the collage if arts and sciences,Department of counseling, developmentak and educational Psychology, 40-52. 2004.
 26. Thompson P, Stanowski A. Maximizing nursing productivity the benefits of imprered collaboration between nursing and support services, Health finance manage journal, 2009; 63(1): 88-76.
 27. Karimi L. Do female and male employees in Iran experience similar work–family interference, job, and life satisfaction? Journal of Family Issues. 2009; 30(1):124-42. (Persian).
 28. Aycan, Z. Relative contribution of child care spousal and organization support in reducing work-family conflict for men and women, journal of research; 2005, 57:31-42.
 29. Adekola B. Interferences between Work and family among male and female executives in Nigeria, African journal of Business Management; 2010; 4: 6,069-1077.
 30. Grzywacz J. Quantifying Work -family conflict among registered nurses, Res Nurs Health journal, 2006; 29(5):26-41.
 31. Kroger J. The epigenesis of identity – What does it? Mean? Identity, [Cited 2018 November] Available From, 18(4), 334342. https://doi.org/10.1080/15283488.2018.1523730[Taylor & Francis Online][Web of Science ®][Google Scholar]
 32. Savickas ML. Career counseling Paradigm: Guiding. Developing. And designing. In p. Hartung, M. Savickas, Walsh (Eds.) the APA; 2015.
 33. Savickas, ML. Career Counseling (2nd Ed.). AmericanPsychologicalAssociation. [Cited 2019 November] Available From https://doi.org/10.1037/0000105-000.
 34. Savickas ML, Nota L, Rossier J, Dauwalder JP, Duarte ME, Guichard J, Soresi S, Van Esbroeck R, Van Vianen AE. Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of vocational behavior. 2009; 75(3):239-50.
 35. Savickas ML. Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Associate (Eds.), career choice and development, 4th ed; 149-205. 2002.
 36. Kid M. Narrative therapy (An Introduction for Counselors). 1 ed. Sage publication; 2004.
 37. Fioretti C, Smorti A. Narrating positive versus negative memories of illness: Does narrating influence the availability and the emotional involvement of memories of illness?Eur J Canc Care 2016. [Cited 2016 November] Available From doi:10.1111/ECC.12524doi:10.1111/ECC.12524.
 38. Fioretti C, Smorti A. How the emotional content of memories changes in Narrating. Narrative Inquire 2015; 25:37–56. doi:10.1075/ni.25.1.03fio
 39. Young RA, Valach L, Collin A (2002). A contextualist explanation of career. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development. 2002; 4: 206-254.
 40. Zhang A, Franklin C, Currin-McCulloch J, Park S, Kim J.  The effectiveness of strength-based, solution-focused brief therapy in medical settings: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Behavioral Medicine, 2018; 41(2): 139–151.
 41. Hsu KS, Eads R, Lee M, Wen Z. Solution-focused brief therapy for behavior problems in children and adolescents: A meta-analysis of treatment effectiveness and family involvement. Children and Youth Services Review, 120, 105620; 2021.
 42. Bond C, Wood K, Humphrey N, Symes W, Green L. Practitioner review: The effectiveness of solution focused brief therapy with children and families: A systematic and critical evaluation of the literature from 1990-2010.Jornal of Child Psychology and Psychiatry. 2013; 54(7): 707-723.
 43. Savickas ML, Life designing with adults: Developmental individualization using biographical. In L. Nota & j.Rossier (Eds.) Handbook of life design: From practice to theory and from theory to practice; 135-149. Gottingen. Germany: Hogrefe publishing. 2015.
 44. Freedman J, Combs G. Narrative Therpy: The Social Construction of Preferred Realities. Publisher: W.W. Norton Company. New York: 1996.
 45. Derogatis LR, Rickles K, Rock A. The SCL-90 and the MMPI: A step in the validation of a new self-report scale. British Journal of Psychiatry, 1976; 128: 280-289.
 46. Modernia MJ, Shojaie H, Falahi M, Faghiripour M.Normalizing Scl-90-R Inventory in Guilan High – School Student. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 2010; 75: 58-62. (Persian).
 47. Fathi Ashtiani Ali. Personality assessment and mental health - Besat Press. 2011. (Persian).
 48. SCL.90R 0F Standardization On students of Shahid Chamran and Islamic Azad universities unit exam in Ahvaz, Master Thesis, Tehran, Allameh Tabatabaei University.1997.(Persian).
 49. Ismaili A. SCL.90R 0f Standardization and Mental health Personality Assessment on students of Tehran universities unit exam in Tehran, Master Thesis, Tehran, Allameh Tabatabaei University.1997.(Persian).
 50. Carlson DS, Kacmar, KM, Williams, L J. Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 2000; 56: 249-276.
 51. Rasouli P, khnkeh HR, Falahi Khoshknab Masoud, Rahgozar Mahdi. Effect of Time Management Training on Work Family among Hospital Nurses. Jornal: Hayat Fall. 2009; 15: 3- 11. (Persian).
 52. Pirhayati S, Nassi AK, Naami A. The relationship Between Work Family Conflict with Job Engagement; And Intention To Stay On Job In Employees Of One Petrochemical Company In Mahshahr Jornal: Jornal Of Social Psychology; 2012; 23: 95 To 114. (Persian).
 53. Fioretti C,  Mazzocco K, Riva S,  Oliveri S,  Masiero M, Pravettoni G, Author Affiliations Patient-centred medicine .Research studies on patients' illness experience using the Narrative Medicine approach: a systematic review. BMJ Open 2016; 6:e011220 doi: 10.1136/bmjopen-2016-011220.
 54. Rossier J, Cardoso PM, Duarte, ME. The Narrative Turn in Career Development Theories: An Integrative Perspective. In P. Robertson, T. Hooley, & P. McCash (Eds.), the Oxford Handbook of Career Development. 2021; 169-180.
 55. Pryor, Robert, and Jim Bright. "Careers as fractal patterns: The chaos theory of careers perspective." Contemporary Theories of Career Development. Routledge, 2018. 135-152.
 56. Maree JG, Gerryts E, Fletcher L, Jordaan J. (2019). Using career counselling with life design principles to improve the employability of disadvantaged young adult. Journal of Psychology in Africa, 2019; 29(2): 110– 120. https://doi.org/10.1080/14330237.2019.1594646[Taylor & Francis Online][Web of Science ®][Google Scholar].
 57. Savickas, Mark L. "Designing projects for career construction." Counseling and action. Springer, New York, NY, 2015; 14: 13-31.
 58. Gingerich WJ, Peterson LT. Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy A Systematic Qualitative Review of Controlled Outcome Studies. Research on Social Work Practice. 2013; 23(3):266-83. [DOI: 10.1177/1049731512470859].
 59. Savickas ML. (1993), career counseling in the postmodern era Journal of cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 1993; 7: 205–2.15.
 60. Carlson DS, Kacmar KM. Work-family conflict in the organization: Do life role values make a difference? Journal of Management, 2000; 26(5): 1031–1054.
 61. Zimmerman TS, Jacobsen RB, Macintyre M, Watson C. Solution-focused parenting groups: An Empirical study. Journal of systemic therapies 1996; 4: 12- 25. 12.
 62. Walsh & Osipow S. (Eds.) career counseling for women. Hillsdale, NJ: Erlbaum. wenting. R. M. Work and family issues: Their impact on women's career development. New Directions for Adult and Continuing Education. 1994; 80: 15–24.
 63. Schneider JF. Relations among self-talk self-consciousness and self-knowledge Psychological Reports. 2002; 91(3): 807–812.
 64. Betz NE. Career self-efficacy. In F. T. L. Leong & A. Barak (Eds.), Contemporary models in vocational psychology (pp. 55-77), Mahwah, NJ: Erlbaum; 2001.
 65. Gilligan C. In a different voice: Women's conceptions of self and of morality. In B, Puka (Ed.). Caring voices and women's moral frames: Gilligan's view. Moral development: A compendium; 1–37; New York-Garland. 1994.
 66. Chen CP, Understanding career chance. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2005; 5: 251-270.
 67. Krumboltz JD, Nichols CW. Integrating the social learning theory of career decision making. In w. B. Walsh & S. H. Osipow (Eds.), Career counseling: Contemporary topics in vocational psychology; 159-192. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1990
 68. Peterson GW, Sampson JP, Lenz, JG, Reardon RC. A cognitive information processing approach to career problem solving and decision making. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development; 2002; 4: 312-372.