نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش مامایی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی. معاونت درمان، داشگاه علوم سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن میزان استرس دوره بارداری و از طرفی همه‌گیری بیماری کووید 19 که به مخاطره افتادن سلامت عمومی زنان باردار می‌شود این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودمراقبتی در مورد بیماری کووید 19 بر سلامت عمومی زنان باردار انجام گردید
مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت کارآزمایی بالینی بر روی 84 نفر از بانوان باردار با حاملگی بالای 20 هفته در بازه زمانی خرداد تا شهریور سال ١٣٩٩ در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار انجام شد. با استفاده از تخصیص تصادفی بلوک‌های متغیر (بلوک‌های ۴تایی) افراد در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات، فرم مشخصات دموگرافیک و پرسش‌نامه استاندارد سلامت عمومی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های من ویتنی و مجذور کای انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میانگین سنی افراد شرکت‌کننده در گروه کنترل 5.88±27.36 و در گروه مداخله 5.71±27.20 بود. میانگین نمره کل سلامت عمومی قبل از مداخله در گروه کنترل 8.12±21.68 و در گروه مداخله 7.71±20.32 بود. نتایج آزمون من‌ویتنی نشان داد نمره سلامت عمومی در ابتدای مطالعه از نظر آماری تفاوت معنادار ندارد (0.50=p). میانگین نمره سلامت کل بعد از مداخله در گروه کنترل 12.26±20.31 و در گروه مداخله 7.15±12.65 شد. آزمون من‌ویتنی نشان داد این اختلاف از نظر آماری معنادار می‌باشد (0.001≥p).
نتیجه‌گیری: آموزش خودمراقبتی مرتبط با بیماری کووید- ١٩، منجر به ارتقای سطح سلامت عمومی مادران باردار می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-Care Training on Covid 19 On the General Health of Pregnant Mothers

نویسندگان [English]

 • Zohreh Mohamadzadeh Tabrizi 1
 • mojde navinejad 2
 • MASOUMEH SHARIFZADEH 3
 • arezoo davarinia 1

1 Instructor, Msc in Critical Care Nursing, Department of Anesthesia, Faculty Member of Paramedics, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Master of Midwifery Education, Vice Chancellor for Treatment of Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Master of Counseling in midwifery, Vice Chancellor for Treatment of Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the high level of stress during pregnancy and the epidemiology of Covid 19 disease, which endangers the general health of pregnant women, this study aimed to investigate the effectiveness of self-care education on Covid 19 on the general health of pregnant mothers.
Materials and Methods: This clinical trial study was performed on 84 pregnant women referred to Mobini Hospital in Sabzevar in the period of June to September 2020. Using random allocation of variable blocks (quadruple blocks), individuals were divided into intervention and control groups.  For data collection, two questionnaires of demographic characteristics and standard questionnaire of General health were used. Data analysis was performed using SPSS statistical software (version 16).
Results: The results showed that the mean age of participants in the control group was 27.36 ± 5.88 and in the intervention, group was 27.20 ± 5.71. The mean total score of general health before the intervention was 21.68± 8.12 in the control group and 20.32 ± 7.71 in the intervention group. The results of Mann-Whitney test showed that the general health score at the beginning of the study was not statistically significant (p = 0.50). The mean total health score after the intervention in the control group was 20.31 ± 12.26 and in the intervention, group was 12.65 ± 7.15. Mann-Whitney test showed that this difference was statistically significant (p 0. 0.001).
Conclusion: Self-care education related to Covid-19 disease leads to improving the general health of pregnant mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid 19
 • general health
 • self-care
 • pregnant women
 1. Ling A, Leo Y. Potential presymptomatic transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang province, China, 2020. 26(5): 1052–1054. doi: 10.3201/eid2605.200198.
 2. Nemati M, Ebrahimi B, Nemati F. Assessment of Iranian nurses’ knowledge and anxiety toward COVID-19 during the current outbreak in Iran. Archives of Clinical Infectious Diseases. 2020;15(COVID-19). doi: 10.5812/archcid.102848.
 3. Mohammadi MT. Psychological Impacts of Covid-19 Outbreak on Mental Health Status of Society Individuals: A Narrative Review. Journal Mil Med. 2020;22(2):184-92.
 4. shariatzadeh m, sarfaraz z, alazemani f, azizi h, ahmadi y. The Effect of COVI-19 on the Health Status of Pregnant Women and Their Neonates: A Systematic Review Study. Quarterly Journal of Nersing Management. 2020;9(1):4-14.
 5. Nikfarjam M, Solati K, Heidari-Soureshjani S, Nourmohammadi M, Kazemi SY, Jafari A, et al. The effect of group religious intervention on spiritual health and symptom reduction in patients with depression. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2019;21(1):9-13. doi:10.15171/jsums.2019.02
 6. Brooks SK, Weston D, Greenberg N. Psychological impact of infectious disease outbreaks on pregnant women: Rapid evidence review. medRxiv. 2020;12(189):26-36. doi.org/10.1016/j.puhe.2020.09.006
 7. Nazmiye F, Sheikhha MH, Kamali Zarch M. The Effects of Coping Therapy on General Health of Pregnant Women with High Risk of Genetics Abnormalities in their Fetus. SSU_Journals. 2016;24(8):607-17.
 8. Pfefferbaum B, North CS. Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine. 2020;383:510-512. DOI: 10.1056/NEJMp2008017
 9. Fathi A, Golakeh Khibari S. The relationship between prenatal concerns, depression, quality of life and general health of pregnant women. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2018;15(12):939-49.
 10. Noorbala AA, Malek Afzali H, Abedinia N, Akhbari M, Moravveji A, Vaseghi F, et al. Mental Health Status and Marital Satisfaction of Pregnant Women Referring to Health Centers in Kashan, Iran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2018;16(3):279-94.
 11. Adel A, Hamid N, Basaknejad S. The effectiveness of mental health training of mother and child on pregnancy anxiety and mental health of primigravida mothers. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2018;16(8):583-92.
 12. Fakari FR, Simbar M. Coronavirus Pandemic and Worries during Pregnancy; a Letter to Editor. Archives of Academic Emergency Medicine. 2020;8(1).
 13. Mehraeen E, Hayati B, Saeidi S, Heydari M, Seyedalinaghi S. Self-Care Instructions for People Not Requiring Hospitalization for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Archives of Clinical Infectious Diseases. 2020;15(COVID-19): e102978. DOI: 10.5812/archcid.102978
 14. Aghababaei S, Omidifard F, Roshanaei G, Parsa P. The Effect of Self-Care Counseling on Health Practices of 35-Year-Old or More Aged Pregnant Women Referring to Hamadan Health Care Centers, in 2018. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2020;28(1):67-74.
 15. Rezaeian SM, Abedian Z, Latifnejad Roudsari R, Mazloom SR, Dadgar S. The relationship of prenatal self-care behaviors with stress, anxiety and depression in women at risk of preterm delivery. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(3):68-76.
 16. Abedian Z, Abbaszadeh N, Latifnejad Roudsari R, Shakeri MT. The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014;17(118):18-29.
 17. Davarinia Motlagh Quchan A, Tajabadi A, Borzoee F, Heshmatifar N, Mohamadzadeh Tabrizi Z, Rastaghi S. Comparison of mental health of nurses working in COVID-19 reference hospitals with other hospitals. Journal of Military Medicine. 2020;22(11):1145-52. doi: 10.30491/JMM.22. 1 1 .1145
 18. Shadmehr M, Ramak N, Sangani A. The role of perceived mental stress in the health of suspected cases of COVID-19. Journal of Military Medicine. 2020;22(2):115-21. Doi: 10.30491/JMM.22.2.115
 19. Ling A, Leo Y. Potential presymptomatic transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang province, China, 2020. Emerging Infectious Diseases. 2020;26:1052-4 doi: 10.3201/eid2605.200198.
 20. Rezvani E, Akbari Kamrani M, Esmaelzadeh Saeieh S, Farid M. Effect of self-care consulting on nutrition and physical activity among women planning for pregnancy in Karaj, 2016. Health Education and Health Promotion. 2017;5(1):57-65.
 21. Shabani M, Omidi S, Farmanbar R, Hamzegardeshi Z. Effect of preconception counseling on health promoting behaviors of reproductive age women in Sari City. 2016. 3(2): 1-10
 22. Keyvan S, Khezri Moghadam N, Rajab A. The Effectiveness of Mindfulness Based Stress Reduction (Mbsr) on Psychosocial Adjustment to Illness in Patient with Type 2 Diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2018;17(2):105-16.
 23. Alligood MR. Nursing theory-E-book: Utilization & application: Elsevier Health Sciences; 2013.
 24. Adel A, Basaknejad S, Hamid N. The effectiveness of mental health training of mother and child on pregnancy anxiety and mental health of primigravida mothers. 2018.16(8):583-592.
 25. Hashemzadeh S, Akhoundzadeh G, Mozaffari A. The Effect of Spiritual Self-care Training on the Suffering of Mothers of Newborns Admitted to the Intensive Care Unit of Sari Hospitals. Complementary Medicine Journal. 2020;10(3):284-95.
 26. Zarimoghadam Z, Davoodi H, Ghafari K, Jamilian H. The Effects of Mental Self-care Training on Mental Health and Academic Achievement in Students. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2021;24(1):150-67. ‎ doi: 10.32598/jams.24.1.6155.1
 27. Masjoudi M, Aslani A, Seifi M, Khazaeian S, Fathnezhad-Kazemi A. Association between perceived stress, fear and anxiety of COVID 19 with self-care in pregnant women: a cross-sectional study. Psychology, Health & Medicine. 2021:1-12. doi.org/10.1080/13548506.2021.1894344.
 28. Jiang H, Jin L. Maternal Mental Health Status and Approaches for Accessing Antenatal Care Information During the COVID-19 Epidemic in China: Cross-Sectional Study. 2021;23(1):e18722 doi:10.2196/18722.
 29. Dule A. Psychological Distress Among Ethiopian Pregnant Women During COVID-19: Negative Correlation with Self-Efficacy. Psychology research and behavior management. 2021;14:1001-10. doi: 10.2147/PRBM.S317961.
 30. Effati-Daryani F, Zarei S, Mohammadi A, Hemmati E, Ghasemi Yngyknd S, Mirghafourvand M. Depression, stress, anxiety and their predictors in Iranian pregnant women during the outbreak of COVID-19. BMC psychology. 2020;8(1):99. doi.org/10.1186/s40359-020-00464-8.
 31. Bani S, Farzadi L, Mirghafourvand M, Golshani F, Ranjbar M, Hasanpour S. Self-care Performance of Iranian Pregnant Women in Preventing COVID-19 Infection and Its Relationship With Perceived Stress. 2021:1-11. DOI: 10.21203/rs.3.rs-139844/v1