نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری، گروه داخلی و جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .

2 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گروه داخلی و جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: برای دستیابی به توسعه در آموزش، پژوهش و تحقیق سنگ‌بنای اولیه به شمار می­رود؛ از این رو مطالعه روش­های پژوهشی برای شناخت علمی و بهبود کیفیت پژوهش اهمیت دارد. تحلیل محتوا یکی از مهم­ترین انواع پژوهش است که علی‌رغم کاربردهای گوناگون آن هنوز تعریف روشنی از آن در زمینه روش تحقیق یا تکنیک بودن نشده است. در این نوشتار سعی بر آن است با استفاده از نظر صاحبنظران به این موضوع پرداخته شود..
مواد و روش‌ها: این مطالعه مروری، روایتی نظام‌مند است. به‌منظور انجام این مطالعه با استفاده از کتب و جستجو در پایگاه‌های PubMed, Scopus  Web of Science, Science Direct, Google scholar, بین سال­های 1940-2022 با کلیدواژه‌هایContent ,Analysis   Qualitative content analysis, Quantitative content analysis و کلید‌واژه تحلیل محتوا، روش کیفی، تحلیل محتوی کیفی، تحلیل محتوی کمی در پایگاه­های MagIran, SID ,Iranmedex, Irandoc جستجو شد و در نهایت 21 مقاله بررسی شدند.
یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، روش‌های خاصی برای انجام پژوهش تحلیل محتوا وجود دارد که آن را از سایر روش­های تحقیق متمایز می­کند. همچنین، اختلاف‌نظر در بین صاحب‌نظران در خصوص روش پژوهش یا تکنیک بودن تحلیل محتوا به تاریخچه و سیر تکاملی آن مربوط می‌شود، به بیانی دیگر انعطاف­پذیری بسیار بالای که برای تحقیق در روش تحلیل محتوا وجود دارد، مرهون تغییراتی است که این روش در طول زمان پذیرفته است
نتیجه‌گیری: تحلیل محتوا به‌عنوان یک روش علمی مستقل است که از ابتدا تا انتهای تحقیق با پژوهشگر می‌باشد که هم به‌تنهایی و هم همراه با فرایندهای کیفی دیگر در راستای رسیدن به الگو یـا چـارچوبی مفهـومی، توصـیف و تلخیص داده­ها، استنباط از آنها و تدوین نظریه به‌کار رود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Content Analysis (Research Technique or Method?):A Systematic Narrative Review

نویسندگان [English]

 • Narjes Heshmatifar 1
 • Hossein Karimi Moneghi 2
 • sara ahmadi 3

1 PhD Student of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Member of Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Department of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 Master of Nursing Student, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Member of Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Background and objectives: As research is the building block of education development, the study of research methods is important for improving the quality of research. Among different research methods, content analysis has gained particular significance; however, it has not yet been clearly examined in terms of its features and techniques. To fill this gap, the present article was an attempt to seek experts’ views on this issue.
Materials and Methods: This study was a non-systematic narrative review article. First, books and searches of previous studies were used in scientific information databases abroad: PubMed, Scopus Web of Science, Science Direct Google scholar, between 1940 and 2022 with the keywords Content, Analysis, Qualitative content analysis, Quantitative content analysis and also used, Keyword content analysis, qualitative method, qualitative content analysis, quantitative content analysis in databases, MagIran, SID, Iranmedex, Irandoc. Then, 21 related articles were identified and reviewed.
Results: Based on the findings of the current study, there are particular techniques for conducting content analysis research distinguishing it from other research methods. Besides, findings of the study revealed that challenges among experts about the content analysis research method is partly due to its history and its evolution over the time and also it is related to the very highly flexible nature of this research method.
Conclusion: Content analysis is an independent scientific research method in which the researcher makes use of qualitative processes to describe and summarize data for making inferences and finding a conceptual framework and finally formulating a theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Content analysis
 • Method
 • Technique
 • Methodology
 1. Norman G. Research in medical education: three decades of progress. Bmj. 2002;324(7353):1560-
 2. Anderson T, Shattuck J. Design-based research: A decade of progress in education research? Educational researcher. 2012;41(1):16-25.
 3. Graneheim UH, Lindgren B-M, Lundman B. Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse education today. 2017;56:29-34.
 4. Franzosi R. Content analysis: Objective, systematic, and quantitative description of content. Content analysis. 2008;1(1):21-49.
 5. Vespestad MK, Clancy A. Exploring the use of content analysis methodology in consumer research. Journal of Retailing and Consumer Services. 2021;59:102427.
 6. Selvi AF. All teachers are equal, but some teachers are more equal than others: Trend analysis of job advertisements in English language teaching. WATESOL NNEST Caucus annual review. 2010;1(1):155-81.
 7. Holesti L. Content Analysis in Social Sciences and Humanities, translated by Salarzadeh. 1995.
 8. Sandelowski M. Whatever happened to qualitative description? Research in nursing & health. 2000;23(4):334-40.
 9. Drisko JW, Maschi T. Content analysis: Pocket Guide to Social Work Re; 2016.
 10. Kohlbacher F, editor The use of qualitative content analysis in case study research. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research; 2006: Institut für Qualitative Forschung.
 11. Lanalyse de Contenu. PUF Paris. 1989.
 12. White MD, Marsh EE. Content analysis: A flexible methodology. Library trends. 2006;55(1):22-45.
 13. Neuendorf KA. The content analysis guidebook: sage; 2017.
 14. Zohor Alireza, Karimi-Moonaghi Hossein. Information analysis in qualitative studies. Scientific Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2002; 10 (3): 15-9 (Persian)
 15. Reynolds JC. Content analysis in the classroom: A specialized form of reading. Reading Improvement. 1983;20(2):111.
 16. Salarzadeh Amiri N. Content analysis in social sciences and humanities. Allameh Tabatabai University Press; 2019.
 17. Bryman A. Of methods and methodology. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal. 2008.
 18. Birks M, Mills J. Grounded theory: A practical guide: Sage; 2015.
 19. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Principles and methods: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
 20. Kumar R. Research methodology: A step-by-step guide for beginners: Sage; 2018.
 21. Williams C. Research methods. Journal of Business & Economics Research (JBER). 2007;5(3).
 22. Janowitz M. Harold D. Lasswell's contribution to content analysis. The Public Opinion Quarterly. 1968;32(4):646-53.
 23. Armborst A. Thematic proximity in content analysis. Sage Open. 2017 Jun;7(2):2158244017707797.
 24. Morgan DL. Qualitative content analysis: a guide to paths not taken. Qualitative health research. 1993;3(1):112-21.
 25. Bauer MW. Classical content analysis: A review. Qualitative researching with text, image and sound. 2000:131-51.
 26. Elo S, Kääriäinen M, Kanste O, Pölkki T, Utriainen K, Kyngäs H. Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE open. 2014;4(1):2158244014522633.
 27. Sarukhani B. Research methods in the social sciences. Tehran: The humanities and cultural studies center Publications (1998)
 28. Gray JR, Grove SK, Sutherland S. Burns and grove's the practice of nursing research-E-book: Appraisal, synthesis, and generation of evidence: Elsevier Health Sciences; 2016.
 29. Krippendorff K. Content analysis: An introduction to its methodology: Sage publications; 2018.
 30. Stemler S. An overview of content analysis. Practical assessment, research, and evaluation. 2000;7(1):17.
 31. Stemler S. An Introduction to Content Analysis. ERIC Digest. 2001.
 32. CL M. Understanding Nursing Research,reading & using research in practice. piladelphia: lippincott Williams & Wilkings; . 2004; 558.
 33. Stempel III GH. The Content Analysis Reader. Journalism and Mass Communication Quarterly. 2009;86(2):454.
 34. Kyngäs H. Qualitative research and content analysis. The application of content analysis in nursing science research: Springer; 2020. p. 3-11.
 35. Hossein Karimi-Moonaghi. Qualitative research in parallel with quantitative research. Health Management 2004 No. 18. (Persian)
 36. Mayring P, editor Qualitative content analysis: Demarcation, varieties, developments. Forum: Qualitative Social Research; 2019: Freie Universität Berlin.
 37. Duriau VJ, Reger RK, Pfarrer MD. A content analysis of the content analysis literature in organization studies: Research themes, data sources, and methodological refinements. Organizational research methods. 2007;10(1):5-34.
 38. Sarukhani B. Research methods in social sciences. Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies, 2 vols. 2015.