نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص مادران با جنین درشت یا کم وزن با ابزاری ساده که همه جا در دسترس باشد، امکان ارجاع بموقع و ارایه اقدامات مناسب برای آنان را فراهم می سازد. در این مطالعه توانایی حاصل ضرب ارتفاع رحم در محیط شکم در پیشگویی وزن جنین به طور خاص در زمان زایمان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش زنان باردار با سن حاملگی 42-38 هفته مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار می باشد. با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف 795 زن باردار با حاملگی یک قلو، جنین زنده با قرار طولی که مشخصات واحد پژوهش را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. مادران با پارگی پرده های جنینی هنگام مراجعه، اولیگوهیدرآمنیوس و پلی هیدرآمنیوس بر اساس گزارش سونوگرافی، تولد نوزاد با ناهنجاری های شدید و تجمع چربی در قسمت تحتانی شکم از مطالعه حذف شدند. ارتفاع رحم، محیط شکم و سایر شاخص های مربوط به مادر اندازه گیری شد. وزن تولد بعد از تولد نیز اندازه گیری شد. تخمین وزن جنین توسط دو فرمول حاصل ضرب ارتفاع رحم در محیط شکم و مدل رگرسیونی روی ارتفاع رحم مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها توسط ضریب همبستگی، آزمون تی مستقل و آنالیز کو واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها: 56 درصد زنان مورد مطالعه اول زا بودند. در 21.9 درصد موارد آنگاژمان سر جنین در هنگام بستری رخ داده بود. ضرایب همبستگی بین وزن جنین و اندازه ارتفاع رحم 0.58 به دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی بین اندازه حاصل ضرب ارتفاع رحم و محیط شکم مادر با وزن جنین 0.56 به دست آمد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیشگویی وزن هنگام تولد بیشتر از 4000 گرم حساسیت و ویژگی اندازه حاصل ضرب ارتفاع رحم و محیط شکم مادر با نقطه برش 3900 به ترتیب 0.81 و 0.82 و برای فرمول رگرسیونی ارتفاع رحم با نقطه برش 3450 به ترتیب 0.75 و 0.85 می باشد. در پیشگویی وزن هنگام تولد کمتر از 2500 گرم حساسیت و ویژگی اندازه حاصل ضرب ارتفاع رحم و محیط شکم با نقطه برش 3000 گرم به ترتیب 0.70 و 0.79 و برای فرمول رگرسیونی ارتفاع رحم با نقطه برش 3000 گرم به ترتیب 0.77 و 0.85 به دست آمد.
نتیجه گیری: برای تشخیص نوزاد با وزن بیشتر از 4000 گرم اندازه حاصل ضرب ارتفاع رحم و محیط شکم مادر با نقطه برش 3900 اعتبار بیشتری نسبت به فرمول رگرسیونی ارتفاع رحم دارد اما برای تشخیص نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم،‌ فرمول رگرسیونی ارتفاع رحم با نقطه برش 3000 گرم معتبرتر از حاصل ضرب ارتفاع رحم و محیط شکم مادر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ESTIMATION OF BIRTH WEIGHT BY MEASURING THE FUNDAL HEIGHT AND ABDOMINAL GIRTH_IN PARTURIENTS ADMITTED TO MOBINI HOSPITAL IN SABZEVAR, IRAN

نویسندگان [English]

  • FS MORTAZAVI
  • A AKABERI

چکیده [English]

Background and Purpose: The diagnosis of women with LBW or macrosomic infants through a simple convenient means provides them with timely and appropriate caregiving. In this study, the value of symphysis-fundal height and abdominal girth in predicting birth weight was examined.
Methods and Materials: In this descriptive cross-sectional study, the study population included parturients of 38-42 weeks gestational age. 795 parturients admitted to Shahidan Mobini hospital in Sabzevar, Iran were purposively selected. The inclusion criteria were bearing single alive term fetus and longitudinal lie. Women with severe fetal anomaly, presence of thick fat layer at the lower abdomen, oligohydramnios or polyhyramnios based on ultrasound reports were excluded. Symphysis-fundal height and abdominal girth were measured a few hours before delivery and birth weight was measured after delivery. Birth weight was predicted by using two formulae: (Birth weight = fundal height * abdominal girth) and (Regression model of birth weight over fundal height). Relevant data were analyzed using correlation coefficient, regression, covariance analysis and t-test in SPSS.
Results: 56% of the sample were primipara. Head engagement occurred only in 21.9% before admission to the hospital. The correlation between birth weight and fundal height measurement was 0.581 (p = 0.000). The correlation between birth weight and fundal height multiplied by abdominal girth measurement was 0.56 (p = 0.000). To predict birth weights more than 4000 grams, the sensitivity and specificity of fundal height multiplied by abdominal girth measurement with cut point 3900 gram were 81% and 82% respectively. For the second formula with cut point 3450 gram, these figures were 75% and 85% respectively. To predict birth weights less than 2500 grams, the sensitivity and specificity of fundal height multiplied by abdominal girth measurement with cut point 3000 gram were 70% and 79% respectively; for the second formula with the same cut point, these figures were 77% and 85% respectively.
Conclusion: In order to detect infants with birth weights more than 4000 grams, the first formula with cut point 3900 gram is more valid and better than the second formula but for the prediction of birth weights less than 2500 grams, the second formula, with cut point 3000 gram, is more valid than the first.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BIRTH WEIGHT
  • FUNDAL HEIGHT
  • ABDOMINAL GIRTH
  • SENSITIVITY
  • SPECIFICITY
  • ROC CURVE