نویسندگان

تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

چکیده

زمینه و هدف: مصرف شیرین کننده ها در رژیم غذایی موجب پذیرش بهتر آنها می شوند. عسل یک شیرین کننده طبیعی است که به دلیل محتوای آنتی اکسیدانی خود ممکن است در کاهش وزن نیز سودمند باشد. در این مطالعه، اثر مصرف عسل بر وزن بدن و قند خون بیماران دیابتی نوع 2 دچار اضافه وزن و چاقی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی بیماران دیابت نوع 2 بیمارستان شریعتی تهران انجام شد. 38 بیمار دیابتی نوع 2 با قند خون ناشتای 110-220 mg/dl و BMI³25 kg/m2 در این مطالعه شرکت نمودند. معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از سابقه بیماری های بدخیم، عمل جراحی مهم، با مصرف داروهای تنظیم کننده ایمنی، سیتوتوکسیک یا ایمنوساپرسیو، باردار یا شیرده بودن در زنان و استفاده از انسولین، بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به گروه مصرف کننده عسل به مدت 8 هفته، عسل داده شد و گروه کنترل به رژیم عادی خود ادامه دادند. وزن بدن و FBS در هفته های 8، 6، 4، 2، 0 اندازه گیری شد. جهت مقایسه روند تغییرات وزن و FBS از آزمون اندازه گیری های تکراری استفاده شد.
یافته ها: پس از حذف اثر مقادیر اولیه وزن در مدل، وزن گروه مصرف کننده عسل در طول مدت مطالعه به طور متوسط 1.6±0.33 kg کمتر از وزن در گروه مقایسه بود (P=0.0001). پس از حذف اثر FBS اولیه در مدل مقایسه، میزان FBS در گروه مقایسه در طول مدت پی گیری در حد 10.3±8 mg/dl بیشتر از گروه مداخله بود که قابل توجه نمی باشد. تغییرات FBS بین دو گروه نیز معنی دار نبود.
نتیجه گیری: مصرف عسل طبیعی به مدت 8 هفته موجب کاهش وزن بیماران دیابتی دچار اضافه وزن و چاقی گردید بدون آن که اثر منفی بر قند خون ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF NATURAL HONEY INTAKE ON THE BODY WEIGHT OF OBESE AND OVERWEIGHT TYPE 2 DIABETICS

نویسندگان [English]

  • MH FOROUZANFAR
  • S HOSSEINI
  • M BAHRAMI
  • A ATAEI JAFARI
  • B ALI REZAPOUR
  • M PAJOUHI

چکیده [English]

Background and Purpose: Sweeteners make the diet more palatable. Honey is a natural sweetener which can be useful in weight loss due to its antioxidant content. In this study, we examined the effect of honey intake on body weight and blood glucose of overweight and obese subjects with type 2 diabetes.
Methods and Materials: This randomized clinical trial was conducted on 34 type diabetics with BMI³25 kg/m2 and fasting blood sugar (FBS) 110-220 mg/dl. Exclusion criteria were malignant disease, major surgery, taking immunoregulatory, cytotoxic or immunosuppressive drugs, pregnancy or lactation in women and insulin injection. They were randomly assigned into 2 groups: Honey Group received oral natural honey for 8 weeks, but the control group continued their usual diet. Body weight and FBS measurements were done at the end of weeks 0, 2, 4, 6 and 8. Repeated measurement analysis was used for analyzing the trend of changes.
Results: After the adjustment for the baseline values, the amount of weight loss in the Honey group was 1.6±0.33 kg in average less than the control group (P=0.0001). After the adjustment of the effect of the baseline FBS, the trend of FBS changes were 10.38±8 mg more than the Honey group, which was not significant. The FBS changes were not also significant across the two groups.
Conclusion: The 8-week consumption of honey can help lose body weight in obese and overweight diabetic patients without any harmful damages on blood glucose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NATURAL HONEY
  • diabetes
  • Body Weight
  • BLOOD GLUCOSE