نویسندگان

یزد، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه اورژانس افشار، مرکز تحقیقات دیابت

چکیده

زمینه و هدف: دیابت نوع 2 یک بیماری مزمن است که با مقاومت به انسولین، اختلال ترشح انسولین و افزایش تولید گلوکز کبدی مشخص می شود. متفورمین دارویی از دسته بی گوانیدها است که سبب کاهش تولید گلوکز کبدی شده و می تواند باعث افزایش حساسیت بافت های محیطی به انسولین شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر متفورمین بر وضعیت لیپیدها و وزن است.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی 51 بیمار دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد که دارای قند ناشتای بیشتر از 150 mg/dl، تری گلیسرید بیشتر از 200 mg/dl و نمایه توده بدنی بیشتر از 25 Kg/m2 بوده و قبلا از داروی متفورمین استفاده نکرده اند، انتخاب شدند. در این بیماران متفورمین با دور یک گرم در روز به مدت یک ماه تجویز شد و بعد از یک ماه بیماران از لحاظ BMI, 2hPP, FBS مورد ارزیابی قرار گرفتند. 4 نفر از افراد مورد مطالعه به علت عوارض گوارشی متفورمین از مطالعه خارج شدند. جهت مقایسه میانگین های پاسخ های قبل و بعد از دریافت متفورمین از آزمون آماری تی زوج استفاده گردید.
یافته ها: کلسترول و تری گلیسرید بعد از مصرف متفورمین به ترتیب 9.26±2.1 mg/dl و 54.02±50.51 کاهش داشت. همچنین متفورمین باعث کاهش معنی داری در میزان قندخون ناشتا، قند دو ساعت بعد از غذا و وزن بیماران شد. بین میانگین کاهش وزن با سن و جنس رابطه معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری: در این مطالعه، متفورمین باعث کاهش قند خون، لیپیدها و همچنین کاهش وزن شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE EFFECT OF METFORMIN ON THE PROFILE OF LIPIDS AND BODY WEIGHT IN TYPE II DIABETICS

نویسندگان [English]

  • A MOTAMEDZADEH
  • M AFKHAMI ARDEKANI
  • M RASHIDI

چکیده [English]

Background and Purpose: Type II diabetes is a chronic disease characterized by insulin resistance, impaired insulin secretion and increased hepatic glucose production. Metformin is a biguanide which reduces the production of hepatic glucose and is able to increase the sensitivity of peripheral tissue to insulin. This study was designed to investigate the effect of metformin on lipid profile and body weight.
Methods and Materials: In this clinical trial, 51 type II diabetic patients, admitted to Yazd Research Crnter of Diabetes, with FBS>150 mg/dl, Tg>200 mg/dl and BMI>25 kg/m2 and no previous history of metformin use, were selected. They were give metformin for one month, 1 gr a day; after one month, they were assessed for BMI, 2hPP and FBS. Due to gastrointestinal complications, 4 patients were excluded from the research. Paired t-test was used in comparing the befor-after response means.
Results: After using metformin, cholesterole and triglyceride dropped by 9.26±2.1 and 54.02±50.51 mg/dl respectively. Also, metformin induced a significant decrease in FBS, 2h postprandial glucose and body weight. No significant relationship was observed between the mean weight loss and factors of age and sex.
Conclusion: In the present study, metformin reduced blood sugar, lipids and body weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes Mellitus
  • FBS
  • TRIGLYCERIDE
  • CHOLESTEROLE
  • METFORMIN