نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 کارشناس پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اعتقادات و نگرش‌های متفاوت افراد، گاهی منجر به اشکال مختلفی از انگ و تبعیض در برابر یک گروه با اعتقادات متفاوت می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان انگ و تبعیض و اظهار عملکردهای تبعیض‌آمیز دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در مواجهه با مبتلایان به HIV/AIDS انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 90 دانشجوی پرستاری ترم 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه به‌صورت سرشماری انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه رفتار و مراقبت‌های حرفه‌ای از بیماران مبتلا به ایدز بررسی شدند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون‌های آماری توصیفی استفاده گردید.
یافته‌ها: 76/7 درصد بر این باور بودند که می‌توانند به دلیل حفظ سلامت خود و خانواده‌شان از ارائه خدمت به بیماران مبتلا به ایدز امتناع کنند. 55/5 درصد دانشجویان ترس از مبتلا شدن را مهم‌ترین نگرانی در درمان مراقبتی از بیماران مبتلا به ایدز می‌دانستند. 7/8 درصد دانشجویان اظهار کردند که از ارائه درمان مراقبتی به بیمار مبتلا به ایدز امتناع کردند..
نتیجه‌گیری: افزایش میزان انگ و تبعیض دانشجویان پرستاری نسبت به بیمار مبتلا به ایدز می‌تواند به علت ترس از مبتلا شدن و کمبود وسایل پیشگیرانه باشد، ارائه آموزش‌های مناسب، تقویت انگیزه‌های مادی و معنوی و اتخاذ قوانین جدید در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stigma, Discrimination and Expression of Discriminatory Behaviors of Nursing Students in Dealing with AIDS Patients

نویسندگان [English]

  • Hadi Zolfegharzade 1
  • Shiva Heidari 2
  • Esfandiar Baljani 3
  • Pouya Hosseinzadeh 4

1 Master of Internal Nursing-Surgery, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Urmia, Iran

2 Master of Community Health Nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Urmia, Iran

3 Associate Professor, Department of Nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Urmia, Iran

4 BSc in Nursing, Clinical Research Development Unit of Taleghani Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Different beliefs and attitudes of individuals sometimes lead to different forms of stigma and discrimination against a group with different beliefs. The aim of this study was to determine the degree of stigma and discrimination and to express the discriminatory practices of nursing students of Urmia Islamic Azad University in the face of HIV / AIDS patients.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 90 nursing students of 5th and 6th semesters of Islamic Azad University of Urmia were selected by census and examined using a questionnaire of behavior and professional care of patients with AIDS. SPSS 16 software and descriptive statistical tests were used to analyze the data.
Results: 76.7% believed that they could refuse to provide services to AIDS patients in order to maintain their health and that of their families. 55.5% of students considered fear of infection as the most important concern in the care treatment of AIDS patients. 7.8% of students stated that they refused to provide care treatment to an AIDS patient.
Conclusion: Increasing the stigma and discrimination of nursing students towards AIDS patients can be due to fear of infection and lack of preventive measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • discrimination
  • stigma
  • practice
  • nursing students
[1]. Beaulieu M, Adrien A, Potvin L, Dassa C. Stigmatizing
attitudes towards people living with HIV/AIDS: validation of
a measurement scale. BMC public health. 2014;14(1):1-13
.
[2]. Fauk NK, Ward PR, Hawke K, Mwanri L. HIV Stigma and
Discrimination: Perspectives and Personal Experiences of
Healthcare Providers in Yogyakarta and Belu, Indonesia.
Frontiers in medicine. 2021;8:625
.
[3]. Hargreaves JR, Krishnaratne S, Mathema H, Lilleston PS,
Sievwright K, Mandla N, et al. Individual and community
level risk factors for HIV stigma in 21 Zambian and South
African communities: analysis of data from the HPTN071
(PopART) study. AIDS (London, England). 2018;32(6):783
.
[4]. Andersson GZ, Reinius M, Eriksson LE, Svedhem V, Esfahani
FM, Deuba K, et al. Stigma reduction interventions in people
living with HIV to improve health-related quality of life. The
Lancet HIV. 2020;7(2):e129-e40
.
[5]. Logie C, James L, Tharao W, Loutfy M. Associations between
HIV-related stigma, racial discrimination, gender
discrimination, and depression among HIV-positive African,
Caribbean, and Black women in Ontario, Canada. AIDS
patient care and STDs. 2013;27(2):114-22
.
[6]. Yuvaraj A, Mahendra VS, Chakrapani V, Yunihastuti E,
Santella AJ, Ranauta A, et al. HIV and stigma in the healthcare
setting. Oral Diseases. 2020;26:103-11
.
[7]. Hasan MT, Nath SR, Khan NS, Akram O, Gomes TM, Rashid SF. Internalized HIV/AIDS-related stigma in a sample of
HIV-positive people in Bangladesh. Journal of health,
population, and nutrition. 2012;30(1):22
.
[8]. Wagner AC, Hart TA, McShane KE, Margolese S, Girard TA.
Health care provider attitudes and beliefs about people living
with HIV: Initial validation of the health care provider
HIV/AIDS Stigma Scale (HPASS). AIDS and Behavior.
2014;18(12):2397-408
.
[9]. Zarif Nasab M, Jafari Zadah M, Baghian MH, Ayatollahi J,
Fallah Zadah H. Influence of education on knowledge of
working nurses concerning AIDS. Journal of Shahid Sadoughi
University of Medical Sciences and Health Services. 1998
summer; 7(2):62-57.[Persian]
[10]. Celum CL, Delany
Moretlwe S, McConnell M, Van Rooyen
H, Bekker LG, Kurth A, et al. Rethinking HIV prevention to
prepare for oral PrEP implementation for young African
women. Journal of the International AIDS Society.
2015;18:20227
.
[11]. Peitzmeier SM, Grosso A, Bowes A, Ceesay N, Baral SD.
Associations of stigma with negative health outcomes for
people living with HIV in the Gambia: implications for key
populations. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency
Syndromes. 2015;68:S146-S53
.
[12]. Rice WS, Turan B, Fletcher FE, Nápoles TM, Walcott M,
Batchelder A, et al. A mixed methods study of anticipated and
experienced stigma in health care settings among women
living with HIV in the United States. AIDS patient care and
STDs. 2019;33(4):184-95
.
[13]. Hargreaves JR, Stangl A, Bond V, Hoddinott G, Krishnaratne
S, Mathema H, et al. HIV-related stigma and universal testing
and treatment for HIV prevention and care: design of an
implementation science evaluation nested in the HPTN 071
(PopART) cluster-randomized trial in Zambia and South
Africa. Health policy and planning. 2016;31(10):1342-54
.
[14]. Dos Santos MM, Kruger P, Mellors SE, Wolvaardt G, Van Der
Ryst E. An exploratory survey measuring stigma and
discrimination experienced by people living with HIV/AIDS
in South Africa: the People Living with HIV Stigma Index.
BMC public health. 2014;14(1):1-13
.
[15]. Reies Ch, Heisler M, Amowitz LL, Moreland R S, Mafeni J O,
Anyamele C, et al. Discriminatory attitudes and practices by
health workers toward patients With HIV/AIDS in Nigeria.
Plos Medicine. 2005 August; 2(8):743-752
.
[16]. Hargreaves JR, Krishnaratne S, Mathema H, Lilleston PS,
Sievwright K, Mandla N, et al. Individual and community
level risk factors for HIV stigma in 21 Zambian and South
African communities: analysis of data from the HPTN071
(PopART) study. AIDS (London, England). 2018;32(6):783
.
[17]. Stangl AL, Brady L, Fritz K. Measuring HIV stigma and
discrimination. Washington, DC: International Center for
Research on Women. 2012:1-2
.
 
 
[18]. Zelaya CE, Sivaram S, Johnson SC, Srikrishnan A, Suniti S,Celentano DD. Measurement of self, experienced, and 
perceived HIV/AIDS stigma using parallel scales in Chennai,
India. AIDS care. 2012;24(7):846-55
.
[19]. Islamic Republic of Iran country report on monitoring of the
United Nations general assembly special session on HIV and
AIDS, national aids committee secretariat, Ministry of health
and Medical education, February 2010. Available from:
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcount
ryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_
2010_country_progress_report_en.pdf
[20]. Davidson G, Gillies P. Safe working practices and HIV
infection: Knowledge, attitudes, perceptions of risk, and
policy in hospital. Quality in health care. 1993; 2(1):21-26
.
[21]. Tsai AC. Socioeconomic gradients in internalized stigma
among 4,314 persons with HIV in sub-Saharan Africa. AIDS
and Behavior. 2015;19(2):270-82.